BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałowski Artur
Tytuł
Ochrona przyrodniczych procesów usług środowiska w perspektywie ekonomii zrównoważonego rozwoju
Protection of the Natural Processes of Environmental Services in the Perspective of Sustainable Development Economics
Źródło
Przyszłość. Świat-Europa-Polska, 2014, nr 2, s. 120-139, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Ochrona środowiska, Ekosystem
Sustainable development, Environmental protection, Ecosystem
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest analiza ochrony przyrodniczych procesów usług środowiska (świadczeń ekosystemów, ang. ecosystem services) jako elementu kapitału naturalnego (ang. natural capital) w perspektywie tworzącej się ekonomii zrównoważonego rozwoju (ang. economics of sustainable development). Jego realizacja wymaga analizy procesów kształtowania się i założeń ekonomii zrównoważonego rozwoju, istoty kapitału naturalnego, a także teoretycznych filarów ochrony przyrodniczych procesów usług środowiska. Przyrodnicze procesy usług środowiska wymagają pogłębionych i poszerzonych badań jako element kapitału naturalnego. Dotychczasowe teorie w zakresie ekonomiczno-ekologicznym w zdecydowanej większości były budowane w oparciu o elementy zasobów i walorów środowiska przyrodniczego. Ponadto intensyfikacja międzynarodowych i krajowych badań nad kategorią usług środowiska jednoznacznie uwidacznia konieczność zwrócenia uwagi na ich ekologiczne podstawy, które stanowią przyrodnicze procesy w ekosystemach. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to analyze the protection of the natural processes of ecosystem services as part of the natural capital in the perspective of the emerging economics of sustainable development. Its implementation requires the analysis of development processes and the assumptions of economics of sustainable development, the essence of natural capital, as well as the theoretical pillars of the protection of the natural processes of ecosystem services. Natural processes of ecosystem services require in-depth research and expanded as part of the natural capital. Previous theories in the field of economic and ecological in the vast majority were built on the basis of elements of the resources and values of the natural environment. Moreover, the intensification of international and national research on the category of ecosystem services clearly emphasizes the need to pay attention to their ecological base, which are natural processes in ecosystems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T., 2011, "Warunki brzegowe" ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, red. B. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok.
 2. Costanza R., d'Arge R., de Groot R., Farber S., Grasso M., Hannon B., Limburg K., Naeem S., O'Neill R.V., Paruelo J., Raskin R.G., Sutton P., van den Belt M., 1997, The value of the world's ecosystem services and natural capital, "Nature", wolumen 387.
 3. Costanza R., Kubiszewski I., 2012, The authorship structure of "ecosystem services" as a transdisciplinary field of scholarship, "Ecosystem Services", nr 1(1).
 4. Czaja S., 2011A, Nowe kategorie ekonomiczne w teorii zrównoważonego i trwa- łego rozwoju, w: Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wyd, WSE, Białystok.
 5. Czaja S., 2011, Czas w ekonomii. Sposoby interpretacji czasu w teorii ekonomii i w praktyce gospodarczej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 6. Czaja S., Becla A., 2007, Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Daily G.C., Ellison K., The New Economy of nature. The quest to make conservation profitable, Island Press, Washington, Covel, London.
 8. Ekins P., 2000, Economic Growth and Environmental Sustainability, Routledge, London and New York.
 9. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, 1996, red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa.
 10. Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, 2010, red. B. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok.
 11. Falińska K., 2004, Ekologia roślin, PWN, Warszawa.
 12. Famielec J., 1999, Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa-Kraków.
 13. Famielec J., 2010, Korzyści i straty ekologiczne w ekonomii sektora publicznego, "Ekonomia i Środowisko", nr 1(37).
 14. Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem, 2012, red. B. Kryk, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 15. Gómez-Baggethum E. i inni, 2010, The history of ecosystem services in economic theory and practic: from early notions to markets and payments schemes, "Ecological Economics", tom 69, nr 6.
 16. Kiełczewski D., 2011, Homo oeconomicus versus homo sustinens. Uwagi o metodologicznych odmiennościach między ekonomią zrównoważonego rozwoju a ekonomią głównego nurtu, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, red. B. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok.
 17. Krzymowska-Kostrowicka A., 1999, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wyd. PWN, Warszawa.
 18. Michałowski A., 2013, Usługi środowiska w badaniach ekonomicznoekologicznych, "Ekonomia i Środowisko", nr 1(44).
 19. Mizgajski A., 2010, Świadczenia ekosystemów jako rozwijające się pole badawcze i aplikacyjne, "Ekonomia i Środowisko", nr 1(37).
 20. Nature's Services. Societal dependence on natural ecosystemas, 1997, red. G.C. Daily, Island Press, Washington, D.C., Covel.
 21. Pearce D., Markandya A., Barbier E., 1988, Blueprint for a Green Economy, Earthscan, London.
 22. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, 2002, red. B. Fiedor, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 23. Porritt J., 2005, Capitalism: as if the World Matters, James&James/Earthscan, London.
 24. Poskrobko B., 2010, Usługi środowiska jako kategoria ekonomii zrównoważonego rozwoju, "Ekonomia i Środowisko", nr 1(37).
 25. Poskrobko B., 2010, Filary ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, Wyd. WSE, Białystok.
 26. Poskrobko B., 2011, Metodologiczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, red. B. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok.
 27. Principles of Environmental and Resource Economics. A Guide for Students and Decision-Makers, 2000, red. H. Folmer, H.L. Gabel, Edward Elgar, Aldershot.
 28. Pullin A.S., 2004, Biologiczne podstawy ochrony przyrody, PWN, Warszawa.
 29. Rogall H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 30. Rogall H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju - potrzeba reformy tradycyjnej ekonomii, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktyki, red. B. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok.
 31. Rogall H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 32. Sedlacek T., 2012, Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, Wyd. Studio Emka, Warszawa.
 33. Sedlacek T., Orrell D., 2012, Zmierzch homo economicus, Wyd. Studio Emka, Warszawa.
 34. Sorman G., 2009, Ekonomia nie kłamie, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa.
 35. Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, 2011, red. B. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok.
 36. The Economics of Ecosystems and Biodiversity. An interim report, 2008, European Communities.
 37. The Millenium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being: Synthesis, 2005, Island Press, Washington.
 38. Weiner J., 2005, Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej, PWN, Warszawa.
 39. Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym - wyzwania dla miast i obszarów wiejskich, 2010, red. M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 40. Żylicz T., 2004, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-0949
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu