BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michnowski Lesław
Tytuł
Nauka dla życia w stanie zmian i ryzyka
Science for Life in a State of Change and Risk
Źródło
Przyszłość. Świat-Europa-Polska, 2014, nr 2, s. 140-158, bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe
Cybernetyka, Filozofia
Cybernetics, Philosophy
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W wyniku rewolucji naukowo-technicznej, w tym organizacyjnej, XX wieku, a także znacznego, wraz z tym, wzrostu zużywania zasobów życia - naturalnych i przyrodniczych - oraz liczebności ludzkiej populacji, światowa społeczność znalazła się w jakościowo nowej sytuacji: w Stanie Zmian i Ryzyka (SZiR). Towarzyszący temu radykalny wzrost tempa zmian w wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowaniach życia Człowieka, w połączeniu ze znacznym wzrostem organizacyjnej bezwładności, spowodował konieczność opanowania, z pomocą nauki, umiejętności wyprzedzającego nadchodzące zmiany w tych uwarunkowaniach podejmowania działań, względem nich, adaptacyjnych, Bezwzględny brak możliwości w pełni skutecznego prognozowania tych zmian i skutków działań adaptacyjnych, powoduje ponadto konieczność budowy rezerw zasobów intelektualno-materialnych "na wszelki wypadek" - dla eliminowania zagrożeń odpowiednio wcześnie nie rozpoznanych lub będących skutkiem błędów adaptacyjnych. SZiR stawia jakościowo nowe wymagania odnośnie metod i zakresu rozwoju nauki i, z jej pomocą - techniki. Szczególnym zadaniem staje się konieczność opanowania umiejętności eliminowania negatywnych konsekwencji coraz szybciej współcześnie - zwłaszcza wraz z rozwojem nauki i techniki - postępującej moralnej destrukcji form życia do niedawna poprawnych, lecz już niezgodnych z nowymi jego uwarunkowaniami. W świetle systemowych badań istoty kryzysu globalnego oraz uwarunkowań trwałego rozwoju (sustainable development) światowej społeczności istnieje konieczność dostosowania metod rozwoju społeczno-gospodarczego do jakościowo nowych wymogów życia wspomaganego wysoko rozwiniętą nauką i techniką. W świetle tych badań obecny kryzys jawi się jako kryzys strukturalny i cywilizacyjny. Jest on spowodowany niedostosowaniem światowej społeczności do życia w SZiR. Istotnym warunkiem jego przezwyciężenia jest radykalne zwiększenie informacyjnej sprawności oraz sztuczną inteligencją wspomaganej poznawczo-innowacyjnej aktywności twórczej. Wymaga to odrzucenia socjaldarwinistycznego egoizmu na rzecz ekohumanizmu. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bertalanffy L. von 1952, Problems of Life, Harper, New York.
 2. Bertalanffy L. von 1968, General System Theory: Foundations, Development, Applications. New York: George Braziler.
 3. Bogdański K. 1985, Studium nad regulonami (Regulons Theory), Siedlce.
 4. Capra F. 1982, The Turning Point, Bantam Books.
 5. Chardin P. T. de 1984. Człowiek (Human), Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 6. Commoner B. 1972, Closing Circle : Nature, Man, and Technology. Jonathan Cape Ltd.
 7. Euronatur, Interview with Dennis L. Meadows: http://www.euronatur.org/ Interview_Dennis_Meadows.dennismeadows_en.0.html
 8. Fey W. R., Lam A. C. W. 2001, The Bridge To Humanity's Future: A System Dynamics Perspective on the Environmental Crisis and its Resolution. http://www.systemdynamics.org/conferences/2001/papers/Fey_1.pdf.
 9. Forrester J. W. 1961, Industrial Dynamics.
 10. Forrester J. W. 1971/95, Counterintuitive behavior of social systems.
 11. Forrester J. W. 2007, System Dynamics - the Next Fifty Years Proceedings of the 2007 International Conference of the System Dynamics Society. Boston, MA, The System Dynamics Society.
 12. Francis 2013, Inauguration Homily of Pope Francis, March 19, 2013.
 13. Francis 2013, Pope to New Ambassadors: Financial Crisis Rooted in Rejection of Thics, Vatican City, 16 May 2013 (VIS).
 14. Heller M., Lubański M., Ślaga Sz. W. 1980, Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Wstęp do filozofii przyrody. ATK, Warszawa.
 15. Jan Paweł II 1993, Dialog między nauką a wiarą, Wizyta w międzynarodowym centrum naukowym im. Ettore Majorany, 8 maja 1993 r., L'Osservatore Romano (wyd. polskie), nr 7.
 16. Kotarbiński T. 1982, Traktat o dobrej robocie (Praxiology. An introduction to the sciences of efficient action), Ossolineum, Wrocław.
 17. Kunicki-Goldfinger W. 1976, Dziedzictwo i przyszłość (Heritage and future), PWN, Warszawa.
 18. Laszlo E. 1972, Introduction to System Philosophy: Towards a New Paradigm of Contemporary Thought - N.-Y.: Cordon and Breach.
 19. List Stowarzyszenia Forum Społeczeństwo Innowacyjne Trwałego Rozwoju do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, [W:] [w:} Przyszłość. Świat-Europa-Polska, Biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Nr 2/2011: http://www.pte.pl/pliki/2/12/ListKPrp.pdf http://www.pte.pl/pliki/2/12/Informacyjneuwarunkowania.pdf.
 20. Lovelock J., 1979, Gaia: A New Look at Life on Earth, Oxford University Press.
 21. Mazur M. 1999, Cybernetyka i charakter, Warszawa.
 22. Meadows D. H., Meadows D. L., Randers J., Behrens III W. W. 1972, Limits to Growth, Universe Books, New York.
 23. Meadows D. H., Meadows D. L., Randers J. 1992, Beyond the Limits, Global Collapse or a Sustainable Future, Earthscan, London.
 24. Meadows D. H., Randers J., Meadows D. L., 2004, Limits to Growth, The 30-Year Update, Chelsea Green Publishing Company, Vermount.
 25. Meadows D. L. 2009, Interview with US Economist Dennis Meadows: 'Copenhagen Is About Doing As Little As Possible', Spiegel Online International, 12/09/2009. http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,666175,00.html.
 26. Michnowski L. 2003, Analiza zmienności w kształtowaniu strategii trwałego rozwoju (sustainable development) (Changes analysis in shaping sustainable strategy), [w:] Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, (red. Artur Pawłowski), Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, vol. 16, Lublin 2003: http://www.kte.psl.pl/analizazmiennosci.pdf.
 27. Michnowski L. 2004, HOW TO AVOID THE GLOBAL CATASTROPHE? The Information Basis for Sustainable Development Policy and Economy, w materiałach konferencji nt: Collegiality a harmony that achieves consensus on the issues, zorganizowanej przez System Dynamics Society w Oxfordzie, Wlk. Brytania, w dniach 25-29 lipca 2004 r.: http://www.kte.psl.pl/howtoavoid.pdf.
 28. Michnowski L. 2006, World - Grid Type, Continuously Under-development - System Dynamics for Sustainable Development of the World Society, w materiałach konferencji nt: Nijmegen System Dynamics Conference 2006: http://www.kte.psl.pl/Nijmegen-bn.pdf.
 29. Michnowski L. 2006, Społeczeństwo przyszłości a trwały rozwój Cybernetyczne spojrzenie na przyszłość świata,. Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2006.
 30. Michnowski L. 2006, Worldwide Sustainable Development Information System as a Precondition for Implementation of the United Nations Goals - extended paper presentation during plenary session of Ifisi World Forum on ICT Strategies and Investments, in Marrakech, Morocco, 1-3 March 2006.
 31. Michnowski L. 2007, Eco-Humanism and Popular System Dynamics as Preconditions for Sustainable Development, [in:]: Solidarity, Sustainability,and Non-Violence (SSNV) Research Newsletter, Vol. 3, No. 11, November. 2007: http://pelicanweb.org/solisustv03n11michnowski.html a także Problemy ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, 2008, vol. 3, No 2, str. 31-50: http://ekorozwoj.pol. lublin.pl/no6/d.pdf.
 32. Michnowski L. 2008, Ecohumanism as a Developmental Crossing, [w:] Sri Sadguru Sainathaya Namah, Transformative Pathways Attainable Utopias, (red. Sangeeta Sharma), Jaipur, India, 2008: http://www.kte.psl.pl/Indie.pdf.
 33. Michnowski L. 2009, Ecohumanism as a Developmental Crossing (with Supplement), [in:] The PelicanWeb's Journal of Sustainable Development,Research Digest on Integral Human Development, Spirituality, Solidarity, Sustainability, Democracy, Technology, Nonviolence, Vol. 5, No. 10, October 2009: http://pelicanweb.org/solisustv05n10page2michnowski2.html.
 34. Michnowski L. 2009, Wiedza o przyszłości w przezwyciężaniu globalnego kryzysu, [w:} Przyszłość. Świat-Europa-Polska, Biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Nr 2/2009: http://www.kte.psl.pl/Wiedzaoprzyszlosci.pdf.
 35. Michnowski L. 2009, To Overcome the Global Crisis (Towards Sustainable Development Policy and Economy), Appeal to the Leaders of the UN and G20: http://www.kte.psl.pl/ung20footnotes.htm, [w:] The Club of Rome, European Support Centre: http://clubofrome.at/news/newsflash68.html, oraz "Europe's World", 3/9/2009: http://tinyurl.com/mlhynz.
 36. Michnowski L. 2010, Global Governance and Information for the World Society`s Sustainable Development, Dialogue and Universalism No. 11-12/2010, tekst opublikowany m.in. [w:] The Club of Rome, European Support Centre: http://www.kte.psl.pl/LM-DIALOGUE%20AND%20UNIVERSALISM-AK_1.pdf.
 37. Michnowski L. 2011, Kryzys globalny: integracja działań dla wspólnego dobra, Res Humana, Humanizm, Racjonalizm, Kultura świecka, 2011, nr 4/11. http://www.kte.psl.pl/Kryzys%20globalny%20Res%20 Humana%20nr%204%202011.pdf.
 38. Michnowski L. 2013, Ekohumanizm w przezwyciężaniu globalnego kryzysu, (wyd. II) Episteme 108, UKSW, Warszawa-Łomża 2013.
 39. Michnowski L. 2014, Kształtowanie powszechnej mądrości, Przyszłość. Świat-Europa-Polska, Biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Nr 1/2014.
 40. Michnowski L. 2014, Wzrost gospodarczy a ekohumanistyczne kształtowanie jakości życia (Ujęcie cybernetyczne), Transformacje (tekst przyjęty do druki w nr, lipcowym 2014).
 41. Nadler G. 1967, Work Systems Design: the IDEALS concept, Illinois. nef 2010.
 42. Prigogine I., Stengers I. 1984, Order Out of Chaos, A Bantan Book.
 43. Randers J., 2012, 2052 - A Global Forecast for the Next 40 Years, A Repot for the Club of Rome, 2012.
 44. Sage A. P. 1977, Methodology for Large- Scale Systems, MCGrew-Hill Book Company, New York.
 45. Sedlak W. 1985, Życie jest światłem, IW PAX, Warszawa.
 46. Toffler A. 1970, Future Srock, Random Mouse. Trentowski B. 1843, Stosunek filozofii do cybernetyki, czyli sztuki rządzenia narodem. J. K. Żupański, Poznań.
 47. Ultrastability, Principia Cybernetica Web: http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/ULTRASTABIL.html.
 48. UNEP Report 2011, Humanity Can and Must Do More with Less.
 49. Wiener N. 1961, Cybernetyka i społeczeństwo, Warszawa.
 50. Wiener N. 1948, Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. Paris, France: Librairie Hermann & Cie, and Cambridge, MA: MIT Press.Cambridge.
 51. Wiener N. 1971, Cybernetyka czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-0949
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu