BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fedorowicz Magdalena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
W sprawie przyszłej organizacji nadzoru makroostrożnościowego w Polsce
In Respect of the Future Organisation of Macroprudential Supervision in Poland
Źródło
Bezpieczny Bank, 2014, nr 4 (57), s. 83-100, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko systemowe, Stabilność finansowa, Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF), Regulacje prawne
Systemic risk, Financial sustainability, European System of Financial Supervision (ESFS), Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Powołanie na szczeblu UE nadzoru makroostrożnościowego z ERRS (Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego) na czele, a zwłaszcza zalecenie ERRS/2011/3, dało impuls prawodawczy do tworzenia w państwach członkowskich UE krajowych sieci stabilności makroostrożnościowej. [...] W artykule założono, że kształtująca się organizacja nadzoru makroostrożnościowego w postaci RRS i jej instrumentarium prawnego może w przyszłości wpłynąć bezpośrednio na jego funkcjonalną efektywność, dlatego istotne jest, czy przewidywane rozwiązania są efektywne i optymalne i czy nie będą utrudniać procesu podejmowania decyzji istotnych dla sektora finansowego, w szczególności bankowego. (fragment tekstu)

This paper analyses and conducts an assessment of the drafted bill on macro-prudential supervision over the financial system in Poland. This drafted regulation contains the legal framework, aims, tasks and competencies of a new authority - Systemic Risk Board (SRB) - which will probably be responsible for creating domestic macro-prudential policy and exercising macro-prudential supervision in Poland. The SRB will be according to Art. 458 of Regulation CRR a designated authority. The main interests of the Polish legislator by developing modern macro- prudential regulation should be focused on ensuring the independence of the SRB, its functional effectiveness and the collaboration with domestic micro-prudential supervision as well. In particular this collaboration will be very important by implementing, as set out in regulation CRD IV/CRR, capital buffers or systemic risk buffers into the domestic legal system. The drafted regulatory framework of the domestic macro-prudential supervision will have a significant impact on the efficiency of macro-prudential domestic policy, and therefore deserves an extensive debate and discussion on the issue. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białek T., Grabowska M., Brewiński P., Opinia prawna z dnia 21 czerwca 2013 r. dotycząca zasady proporcjonalności w europejskim prawie wspólnotowym i polskim porządku prawnym , Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa 2013.
 2. Fedorowicz M., Funkcje nowego europejskiego nadzoru finansowego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji nadzorczych w sektorze bankowym , "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2010, nr 4.
 3. Fedorowicz M., Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej , Warszawa 2013.
 4. Fedorowicz M., Normatywny wymiar polityki makroostrożnościowej - uwagi w świetle projektu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym , [w:] K. Opolski, J. Górski (red.), Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej , Warszawa 2014.
 5. Fedorowicz M., Zadania nadzorcze Europejskiego Banku Centralnego w jednolitym unijnym mechanizmie nadzoru bankowego , Komentarz praktyczny Lex dla Banków, nr 207444.
 6. Fedorowicz M., Michór A., O charakterze prawnym decyzji nowych europejskich organów nadzoru nad rynkiem finansowym UE , "Europejski Przegląd Sądowy" 2011, nr 11.
 7. Gronkiewicz-Waltz H., Europejski System Nadzoru Finansowego jako skutek kryzysu finansowego?, [w:] H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński (red.), Europeizacja prawa publicznego gospodarczego , Warszawa 2011.
 8. Hartig H., Die Befugnisse von EZB und ESRB auf dem Gebiet der Finanzsystemstabilität , "Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht" 2012, Nr 20.
 9. Jurkowska-Zeidler A., Europejska Unia Bankowa. Architektura instytucjonalna , [w:] W. Miemiec, K. Sawicka (red.), Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego , Warszawa 2014.
 10. Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej , Warszawa 2008.
 11. Jurkowska-Zeidler A., Nowe ramy instytucjonalne nadzoru finansowego w Unii Europejskiej , "Gdańskie Studia Prawnicze" 2010, t. XXIV.
 12. Jurkowska-Zeidler A., Nowe organy i instytucje bezpieczeństwa rynku finansowego Unii Europejskiej , [w:] C. Kosikowski (red.), Przyszłość Unii Europejskiej w świetle jej ustroju walutowego i finansowego , Białystok 2013.
 13. Kasiewicz S., Kurkliński L., Szpringer W., Zasada proporcjonalności a polski sektor bankowy. Uwarunkowania, narzędzia, szanse, zagrożenia , ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego - Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości, Warszawa 2013.
 14. Knepka T., Zmiana roli Europejskiego Banku Centralnego na rynku finansowym Unii Europejskiej , [w:] Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań i wnioski na przyszłość , Szczecin 2014.
 15. Manger-Nester C., Rechtsschutz in der europäischen Bankenaufsicht , "Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen" 2012, Heft 10.
 16. Nieborak T., Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego Unii Europejskiej , Warszawa 2008.
 17. Nieborak T., Decyzja jako szczególna forma działań podejmowanych przez Europejski Organ Nadzoru Bankowego , [w:] A. Pomorska, P. Smoleń, J. Stelmasiak, A. Gorgol (red.), Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Wandzie Wójtowicz , Lublin 2011.
 18. Rutkowska-Tomaszewska E., Struktura instytucjonalna i istota europejskiego nadzoru ostrożnościowego na przykładzie sektora bankowego , [w:] H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński (red.), Europeizacja prawa publicznego gospodarczego , Warszawa 2011.
 19. Smaga P., Wpływ procykliczności na sprawowanie nadzoru makroostrożnościowego , "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2014, z. 1.
 20. Stanisławiszyn P., Perspektywy zmian europejskich regulacji w zakresie nadzoru finansowego w 2011 r. , [w:] J. Szambelańczyk (red.), Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego , Warszawa 2011.
 21. Stanisławiszyn P., Unia Bankowa - blaski i cienie nowego mechanizmu rynku finansowego , [w:] Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań i wnioski na przyszłość , Szczecin 2014.
 22. Wojtczak-Samoraj D., Jednolity mechanizm nadzorczy , [w:] Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań i wnioski na przyszłość , Szczecin 2014.
 23. Zalcewicz A., Zmiany struktury instytucjonalnej i koncepcji nadzoru nad jednolitym rynkiem finansowym UE , [w:] A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku , wydanie I, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu