BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sojda Adam (Politechnika Śląska), Wolny Maciej (Politechnika Śląska)
Tytuł
Zastosowanie metody AHP w ocenie projektów inwestycyjnych kopalni węgla kamiennego
AHP Approach to Evaluation of Investment Projects in Hard Coal Mine
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 207, s. 212-222, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Metody matematyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Metody 2012.
Słowa kluczowe
Górnictwo węgla kamiennego, Projekty inwestycyjne
Hard bituminous coal mining, Investment project
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praca dotyczy zastosowania metody AHP do oceny projektów inwestycyjnych (ścianowych) w kopalni węgla kamiennego. Analizowany jest problem oceny i uporządkowania dziewięciu inwestycji, które są poddane ocenie względem wielu kryteriów, w kolejnych fazach cyklu życia inwestycji: robót przygotowawczych, eksploatacji oraz likwidacji. Rozważane kryteria, poza jednym odnoszącym się do występujących zagrożeń, mają charakter ilościowy i są związane z szeroko rozumianymi kosztami w odniesieniu do wielkości produkcji (złoża, oczekiwanego urobku). Końcowy ranking inwestycji porównano z rankingiem wynikającym z analizy jednokryterialnej na podstawie wskaźnika kosztów jednostkowych (koszty całkowite w stosunku do wielkości złoża). Różnice w ocenie projektów wynikają z uwzględnienia w sposób jawny kryterium związanego z zagrożeniami. Rozważania zaprezentowane w pracy prowadzą do wniosków, że metoda AHP może mieć szczególnie utylitarny charakter w tego typu problemach przy określaniu znaczenia kryteriów oraz umożliwia explicite wprowadzenie kryteriów o charakterze jakościowym do oceny inwestycji ścianowych.(abstrakt oryginalny)

In this paper is considered the application of the AHP method to evaluate investment projects in a hard coal mine. There are analyzed the assessing and ranking problems of nine investments that are evaluated with respect to multiple criteria, in subsequent phases of the life cycle of the project: preparatory works, operation and decommissioning. The criteria, except one relating to existing threats, are qualitative and are associated with the costs of production volume (deposits, expected coal bed volume). The final ranking of investment compared to the ranking resulting from the single objective analysis on the basis of the ratio of unit costs (total costs in relation to the the coal bed volume). The differences in the evaluation of projects result from the inclusion the criteria explicitly related to threats.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Azadeg A., Osanloo M., Ataei M. (2010), A New Approach to Mining Method Selection Based on Modifying the Nicholas Technique, "Aplied Soft Computing", Vol. 10, s. 1040-1061.
  2. Donegan H.A., Dodd F.J. (1991), A Note on Saaty's Random Indexes, "Mathematical and Computer Modelling", Vol. 15, Iss. 10, s. 135-137.
  3. Gaul W., Gartes D. (2012), A Note on Consistency Improvements of AHP Paired Comparison Data, "Adv Data Anal Classif", Vol. 6, No. 4, s. 286-302.
  4. Kabiesz J., Turek M., Drzewiecki J., Makówka J. (2008), Ocena innowacyjności technologii eksploatacji węgla kamiennego metodą AHP, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", t. 24, z. 1-2 s. 103-121.
  5. Kozioł W., Piotrowski Z., Pomykała R., Machniak Ł., Baic I., Witkowska-Kita B., Lutyński A., Blaschke W. (2011), Zastosowanie analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) do wielokryterialnej oceny innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa kamiennego, "Rocznik Ochrona Środowiska", t. 13, s. 1619-1634.
  6. Kwiesielewicz M. (2002), Analityczny hierarchiczny proces decyzyjny. Nierozmyte i rozmyte porównania parami, IBS PAN, Warszawa.
  7. Trzaskalik T. (red.), 2006, Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, PWE, Warszawa.
  8. Nian Q., Shi S., Li R. (2012), Research and Application of Safety Assessment Method of Gas Explosion Accident in Coal Mine Based on GRA-ANP-FCE, "Procedia Engineering", Vol. 45, s. 106-111.
  9. Saaty T.L. (1977), A Scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures, "Journal of Mathematical Psychology", Vol. 15, Iss. 3, s. 234-281.
  10. Saaty T.L. (1980), The Analitic Hierarchy Process, Mc-Graw Hill, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu