BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pruski Jerzy (Bankowy Fundusz Gwarancyjny), Szambelańczyk Jan (Bankowy Fundusz Gwarancyjny; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Systemy gwarantowania depozytów w sieciach bezpieczeństwa finansowego na tle konsekwencji globalnego kryzysu finansowego
The Changes of Deposit Guarantee Systems in the Financial Safety Net as Consequences of the Global Financial Crisis
Źródło
Bezpieczny Bank, 2014, nr 4 (57), s. 101-127, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Gwarancje bankowe, Bezpieczeństwo depozytów bankowych, Bezpieczeństwo finansowe, Kryzys finansowy, Stabilność finansowa, Dyrektywy WE, Sieć bezpieczeństwa finansowego
Banking guarantee, Protecting bank deposit, Financial security, Financial crisis, Financial sustainability, EC directives, Financial safety net
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest analiza zmian w architekturze sieci bezpieczeństwa systemu finansowego w ostatnich latach - w związku z konsekwencjami globalnego kryzysu finansowego oraz przyjętych i projektowanych rozwiązań normatywnych, w szczególności w zakresie stabilności finansowej i gwarantowania depozytów w bankach. (fragment tekstu)

The purpose of the paper is to characterize the current changes to financial safety nets, brought about by the global financial crisis, in Poland and in other countries. The paper focuses particularly on the legislation concerning financial stability and the widening concept of deposit guarantee. The global financial crisis has provoked an ongoing and lively political and scientific debate on the legal infrastructure of financial markets with a special emphasis on the banking sector. The main arguments concentrate not only on the idea of how to ensure financial stability but also on the issue of confidence of depositors expressed by their ability to withdraw money before the deposit maturity. Thus, in order to give the deposit guarantee system an extension of mandate to intervene when a bank is failing or is likely to fail, the traditional mode of operation of DGS has undergone radical changes (i.e. BRRD and DGSD) in recent years (especially in EU countries). Against this backdrop, different DGS models are discussed in the paper in connection with the concept of recovery and resolution. Moreover, the idea of macroprudential policy and microprudential supervision is also analyzed versus the resolution function allocated within the financial safety net. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bair S.C., Przyczyny kryzysu finansowego i diagnoza sytuacji na rynkach, "Bezpieczny Bank" nr 1(40) 2010.
 2. Baka W. (red.), Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie, PWE, Warszawa 2005.
 3. Belka M., Dlaczego tylko odkrywać? Lekcje z obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej, "Bezpieczny Bank" nr 4(53) 2013.
 4. Borio C., Implementing a macroprudential framework: Blending boldness and realism. Bank for International Settlements, 22 July 2010.
 5. Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems, IADI 2014.
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 94/19/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów.
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty.
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów.
 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/ WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012.
 10. European Central Bank Report 2013.
 11. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-297_en.htm
 12. http://zkb.projektekf.pl/sites/default/files/prezentacje/Pytania%20do%20materia- %C5%82u% 20konsultacyjnego.pdf
 13. http://zkb.projektekf.pl/sites/default/files/prezentacje/Santander%20Group%20RRP%20 Project%20Warsaw %2014%2001%2015%20V3x-%20www.pdf
 14. Impact Assesment EC SWD (2012) 166/3.
 15. Goodhart C.A.E., The Macro-Prudential Authority: Powers, Scope and Accountability, OECD Journal: Financial Market Trends, Volume 2011 - Issue 2, OECD 2011.
 16. Macroprudential Policy - An Organizing Framework, IMF, March 2011, www.imf.org/ external/np/pp/eng/2011/031411.pdf
 17. Macroprudential Policy Tools and Frameworks, Progress Report to G20, Financial Stability Board, International Monetary Funds, Bank for International Settlements, 27 October 2011.
 18. Osiński J., Wnioski z obecnego kryzysu dla kształtu krajowej sieci bezpieczeństwa finansowego - model "trójzęba" nadzorczego (Trident Model), "Bezpieczny Bank" nr 1(40) 2010.
 19. Pruski J., Role of DIS in the Financial Safety Net. FSI/IADI Seminar on Bank Resolution: Current Developments, Challenges and Opportunities. Basel 28 August 2012.
 20. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego.
 21. Szambelańczyk J., System gwarantowania depozytów a zachowania deponentów i banków (doświadczenia polskie i zagraniczne), "Bezpieczny Bank" nr 2/3, 1998.
 22. Szpunar P.J., Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym, "Materiały i Studia", Zeszyt 278, NBP, Warszawa 2012.
 23. www.fdic.gov/bank/historical/reshandbook/
 24. www.financialstabilityboard.org/2014/11/fsb-consults-on-proposal-for-a-commoninternational- standard-on-total-loss-absorbing-capacity-tlac-for-global-systemicbanks/
 25. www.investopedia.com/terms/s/systemically-important-financial-institution-sifi.asp
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu