BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węgrzyn Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Analiza korelacji pomiędzy wybranymi wskaźnikami finansowymi na przykładzie spółek publicznych
The Correlation Analysis Between the Chosen Financial Ratios on Example of Public Companies
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 207, s. 255-268, tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Metody matematyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Metody 2012.
Słowa kluczowe
Wskaźniki finansowe, Analiza korelacji, Spółki
Financial indicators, Correlation analysis, Companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zbadano korelację pomiędzy wybranymi wskaźnikami finansowymi. Przeanalizowano 46 wskaźników wyznaczonych dla 219 firm notowanych na GPW w Warszawie oraz na rynku New Connect. Każdy ze wskaźników wyznaczono na podstawie raportów finansowych za lata 2008 i 2009. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że większość z badanych wskaźników wykazuje pewien stopień skorelowania. Jedynie 8 spośród badanych wskaźników nie jest skorelowana z pozostałymi. Ponadto analizowana jest zgodność uporządkowania przedsiębiorstw, gdy do budowy rankingu wykorzystuje się wskaźniki o różnym poziomie skorelowania.(abstrakt oryginalny)

The author studies the correlation between the chosen financial ratios. The 46 ratios are calculated for 219 companies listed on the Warsaw Stock Exchange or on the alternative trading system New Connect. Each ratio is computed on the base of the annual financial statement for the year 2008 and 2009. As a result, it can be stated that many of the chosen financial ratios are correlated. There are 8 of them, which are not correlated with others. Moreover the ordering compliance of companies in the rankings is analysed, when rankings are created on the base of financial ratios with different level of correlation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. Dyduch M. (2013), Bankowe papiery wartościowe strukturyzowane [w:] Szkutnik W. (red.), Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe", nr 124, s. 143-164.
 3. Hadaś-Dyduch M. (2014), Zastosowanie metod taksonomiczno-sieciowych w procesie wyznaczania syntetycznego miernika rozwoju inwestycji [w:] Forlicz S. (red.), Metody ilościowe, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 7(45), s. 129-142.
 4. Helfert E.A. (2003), Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa.
 5. Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", nr 4, s. 307-327.
 6. Jerzemowska M. (red.), 2006, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 7. Kendall M.G (1938), A New Measure of Rank Correlation, "Biometrica", No. 30, s. 81.
 8. Łuniewska M. (2003a), Porównanie parametrów portfeli zbudowanych przy wykorzystaniu wybranych metod WAP z portfelem rynkowym, Wydawnictwo Naukowe AE, Wrocław, s. 332-345.
 9. Łuniewska M. (2003b), Wykorzystanie metod ilościowych do tworzenia portfela papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 10. Markowitz H. (1952), Portfolio Selection, "The Journal of Finance", Vol. 7, No. 1, s. 77-91.
 11. Mikulec A. (2008), Metody analizy rynku OFE w ujęciu dynamicznym [w:] Tarczyński W. (red.), Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 588.
 12. Sroczyńska-Baron A. (2012), Wybór portfela akcji z wykorzystaniem narzędzi teorii gier [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 254, s. 271-280.
 13. Sroczyńska-Baron A. (2013), Wybór portfela akcji z wykorzystaniem narzędzi teorii gier kooperacyjnych [w:] Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 2(34), s. 379-391.
 14. Tarczyński W. (1994), Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe, "Przegląd Statystyczny", nr 3, s. 275-300.
 15. Tarczyński W. (2002), Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.
 16. Tarczyński W., Łuniewska M. (2003), Dywersyfikacja ryzyka a fundamentalny portfel papierów wartościowych [w:] Prace Naukowe nr 991, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 618-631.
 17. Tarczyński W., Łuniewska M. (2004), Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa.
 18. Waśniewski T., Skoczylas W. (1996), Analiza przepływów środków pieniężnych - pomocą w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, "Rachunkowość", nr 6.
 19. Węgrzyn T. (2013a), Dobór spółek do portfela z wykorzystaniem wskaźników finansowych i ich względnego tempa przyrostu. Analiza w latach 2001-2010 [w:] Harasim J., Frączek B. (red.), Innowacje w bankowości i finansach, Wydawnictwo UE, Katowice, s. 63-74.
 20. Węgrzyn T. (2013b), Stock Selection Based on Financial Ratios on the Warsaw Stock Exchange. Analysis between 2001 and 2010 [w:] European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Scientific Conference, Masaryk University, Brno, s. 356-361.
 21. Węgrzyn, T. (2014), Analiza zadłużenia i jego dynamiki w kontekście doboru spółek do portfela w latach 2001-2011, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 7(45), s. 381-395.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu