BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwarciński Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dostępność transportowa jako przedmiot analizy teoretycznej
Transport Availability as a Subject of Theoretical Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2011, nr 14, s. 53-64, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Transport
Transport
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dostępność transportowa wpływa na atrakcyjność inwestycyjną regionu, zwłaszcza dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Niski poziom dostępności może przyczynić się do powstania lub pogłębienia w regionie zjawiska wykluczenia społecznego i gospodarczego, a w efekcie - negatywnie wpłynąć na rozwój społeczno-gospodarczy, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do peryferyjności regionu. Kształtowanie właściwej dostępności transportowej danego obszaru (regionu, państwa, ugrupowań państw) należy uznać za warunek konieczny jego rozwoju. Od rozpoczęcia zmian systemowo-ustrojowych (1989 r.) w Polsce można zaobserwować spadek liczby punktów transportowych. Ma to negatywne następstwa dla wskaźnika dostępności usług transportowych. Na spadek tego wskaźnika wpływa także zmniejszająca się liczba świadczonych usług transportowych. Te dwa czynniki (zamykanie punktów transportowych oraz likwidacja połączeń) w istotny sposób ogranicza wskaźnik dostępności usług transportowych. Ranga zagadnienia dostępności transportowej oraz dostępności usług transportowych wynika z roli, jaką pełni transport w życiu społeczno-gospodarczym. Można zauważyć, że najważniejszymi czynnikami pozwalającymi ocenić system transportowy (w ujęciu regionalnym, krajowym i międzynarodowym) jest infrastruktura liniowa i punktowa transportu oraz oferta usługowa w zakresie jakości, częstotliwości, rytmiczności, położenia punktów transportowych i ceny. W tym aspekcie, właściwy poziom dostępności ma zasadniczy wpływ na jakość życia obywateli oraz prawidłowe funkcjonowanie gospodarcze regionu. Właściwa dostępność transportowa to optymalne funkcjonowanie sytemu transportowego przyczyniające się do ograniczania kosztów działalności gospodarczej i społecznej oraz kosztów zewnętrznych transportu. Ułatwia także przemieszczanie, a przede wszystkim zwiększa potencjał rozwojowy regionu, kraju, ugrupowania integracyjnego sprawiając, że konkurencyjność określonego obszaru jest wyższa. (fragment tekstu)

In the article there was made an attempt to sort the definitions, the classifications out and indicating factors which form transport availability. Transport availability as the economic category is located both in the area of supply of services as well as transport needs. Moreover, one should recognize the transport availability as the crucial factor supporting the growth and for the social-economic development. Improvement of the availability, giving the feeling of specific bringing market closer, increases cooperation within the framework of social division of labour, supports the improvement of productivity, efficiency of labour or also reduces labour costs, improves internal and interregional cohesion. The significance of transport availability issue results from the role performed by transport. Transport availability can be analysed in many aspects. In literature a spatial, temporal, economic and information aspect is most often underlined. Generally taking to main factors forming the transport availability can number transport infrastructure: point and linear as well as transport services.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Atrakcyjność inwestycyjna regionów i podregionów Polski, red. M. Nowicki, IBnGR, Gdańsk 2009.
  2. Atrakcyjność inwestycyjna województwa zachodniopomorskiego dla inwestorów zagranicznych 2007. Raport przygotowany na zlecenie województwa zachodniopomorskiego, red, T. Kalinowski, IBnGR, Gdańsk 2007.
  3. Grzywacz W., Burnewicz J., Ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1989.
  4. Madeyski M., Lisowska E., Marzec J., Ekonomia Transportu. Wstęp do nauki o transporcie, SGPiS, Warszawa 1976.
  5. Małek P., Ekonomika transportu, PWE, Warszawa 1977.
  6. Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie, kierownik projektu T. Komornicki, opracowanie dla MRR, Warszawa 2008.
  7. Piskozub A., Elementy ogólnej teorii transportu, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie, Sopot 1966.
  8. Rosik P., Sposoby mierzenia dostępności transportowej. Dostępność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. E. Załoga, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
  9. Rosik P., Szuster B., Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
  10. Rolbiecki R., Infrastruktura transportu jako czynnik kształtujący warunki rozwoju przedsiębiorstw w otoczeniu społeczno-gospodarczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu