BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białasiewicz Maria (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Małe i średnie przedsiębiorstwa - specyfika i zarządzanie zasobami ludzkimi
Small and Medium Enterprises - Specificity and Human Resources Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 71-83, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wartości niematerialne
Human Resources Management (HRM), Small business, Intangible asset
Uwagi
summ.
Abstrakt
W gospodarce występuje ogromna różnorodność podmiotów gospodarczych, w której wyróżnia się też dużą rozmaitość form i rodzajów zbiorowość małych i średnich przedsiębiorstw. Wyodrębnienie klasy małych i średnich przedsiębiorstw ma nie tylko znaczenie teoretyczne, lecz także aspekt praktyczny. Otóż w ramach tworzenia korzystnych warunków dla aktywnej działalności gospodarczej małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na różne formy wsparcia, co jest wyrazem tworzenia sprzyjającego otoczenia. Specyfika przedsiębiorstw tego sektora sprawia, że są one w dużym stopniu uzależnione od otoczenia, dlatego wszelkie działania wspierające szeroko rozumianą przedsiębiorczość są warunkiem jego prawidłowego funkcjonowania. Tworzenie korzystnych warunków rozwoju małej przedsiębiorczości uzasadnia fakt, iż mimo rozdrobnienia wśród podmiotów tego sektora jest ona ważnym źródłem wzrostu gospodarczego i czynnikiem ograniczania bezrobocia. Przedsiębiorstwa sektora MŚP stanowią najliczniejszą grupę funkcjonujących podmiotów gospodarczych zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, jak i w Polsce, absorbują znaczne zasoby siły roboczej, mają znaczący udział w tworzeniu wartości dodanej, co uzasadnia tworzenie dobrego klimatu sprzyjającego ich rozwojowi. Jednoczesne przewartościowanie źródeł sukcesu rynkowego z zasobów materialnych na ludzkie sprawia, że w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, również małych i średnich, zasadnicze znaczenie mają umiejętności pracowników. To stawia w centrum zainteresowania kwestie personalne, czyli jak określa się ostatnio, zarządzanie zasobami ludzkimi. Specyfika zbiorowości MŚP sprawia, że i podejście do zasobów ludzkich, i zarządzanie nimi ma swoją odmienność. (fragment tekstu)

Small and medium enterprises predominate over all types of business units and their specificity has an influence on all areas of activity. This paper discusses the key attributes of companies of the SME sector with a particular focus on human recourses management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Piasecki: Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001
 2. I. Janiuk, Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa 2004
 3. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej w Polsce, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998
 4. K. Safin, Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003
 5. http://www.twoja-firma.pl/artykuly/564,sektor-MŚP-jako-sila-napedowa-gospodarki,1.html, 29.04.2009
 6. K. Poznańska, M. Schulte-Zurhausen, Kryteria klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 1994, nr 2
 7. http://www.pathogencombat.com/Industry/ industry-home-polish/sme.aspx, 29.4.2009.
 8. W. Markowski: ABC small business'u, Wydawnictwo Marcus, Łódź 2009
 9. http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_Strategiczne_Ramy_odniesienia, 3.5.2009.
 10. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008
 11. Bank danych regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl.
 12. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 13. E. Karpowicz, Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich fi rmach - procesy kadrowe i reguły kierowania ludźmi, w: Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, Warszawa 2004
 14. Cz. Sikorski: Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 15. E. McKenna, N. Beech, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Gebethner & Ska, Warszawa 1997
 16. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003
 17. A. Ludwiczyński, Dylematy elastyczności zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach w: Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, Warszawa 2004
 18. M. Trocki, Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001
 19. J. Kubeczek, Outsourcing jako forma uelastycznienia działalności małych i średnich fi rm, w: Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, Warszawa 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu