BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikora Kamil (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Istota, zasady i struktura obrony cywilnej RP
The Essence, the Rules and Structure of the Civil Defense in Poland
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2015, t. 24, nr 1, s. 107-119, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Obronność, Polityka obronna, Służba cywilna
Defences, Defence policy, Civil service
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Obrona cywilna to działania mające na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwanie ich skutków. Obrona cywilna powinna funkcjonować na podstawie zasady powszechności, obowiązkowości, niezmienności struktur organizacyjnych, kompleksowości działania, adekwatności, gotowości, decentralizacji zarządzania, planowania, wsparcia i międzyterytorialnej solidarności. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej jest szef Obrony Cywilnej Kraju, którego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Terenowymi organami obrony cywilnej są wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast).(abstrakt oryginalny)

Civil defence means actions aiming at protecting population, industrial plants, utility companies, and cultural goods, saving and helping the injured in times of war, as well as cooperating in fighting natural disasters and environmentas threats and in deletion of their effects. Civil defence should function on the basis of the principle of generality, obligation, unvariability of organizational structure, complexity of operation, adequacy, readiness, decentralization of management, planning, support, and interterritorial solidarity. The central organ of government administration for civil defence is the Chief of Civil Defence of the Country, who is appointed by the Prime Minister. The motion is put forward by the minister of internal affairs. Provincial governors, starosts, borough leaders, presidents of towns or cities are local organs of civil defence. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1957.
 2. Gierszewski J., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Warszawa 2013.
 3. Jakubczak R. (red.), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, Warszawa 2003.
 4. Jobda W., Obrona cywilna w systemie obronnym państwa, Dęblin 2013.
 5. Kalinowski R., Obrona cywilna w Polsce, Siedlce 2011.
 6. Kitler W., Obrona cywilna - szerokie podejście do problematyki cywilnej w obronie narodowej [w:] W. Kitler (red.), Obrona cywilna (niemilitarna) w obronie narodowej III RP, Warszawa 2001.
 7. Krynojewski F. R., Obrona cywilna Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2012.
 8. Longman dictionary of contemporary English, new edition, PWN, Warszawa 1990.
 9. Le Petit Larousse LAROUSSE, Paris Cedex 1995.
 10. Niemczuk P., Rola gminy w systemie zarządzania kryzysowego [w:] R. Sawuła (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne. Teoria i praktyka, Przemyśl-Rzeszów 2012.
 11. Obrona cywilna w świetle przepisów międzynarodowego prawa wojennego, Przegląd OC, wyd. specjalne, Inspektorat OCK, Warszawa 1989.
 12. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 1996.
 13. Słownik synonimów, wyd. MCR, Warszawa 1993.
 14. Szczęśniak M., Obrona cywilna na czas pokoju i wojny, MON, Warszawa 1976.
 15. Zalewski S., Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, red. B. Wiśniewski i S. Zalewski, Bielsko-Biała 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.1.107
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu