BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojcińska Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Korzystanie ze świadczeń wolontariuszy przez przedsiębiorstwa społeczne w Polsce
The Ude of Volunteer Services by Social Enterprises in Poland
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2014, nr 3, s. 43-53, rys., bibliogr. 30 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Wolontariat, Przedsiębiorstwa społeczne, Ekonomia społeczna
Volunteering, Social enterprises, Social economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dane statystyczne wskazują, że w wolontariat w Polsce angażuje się ponad trzy mln osób, z czego większość wspiera sektor non-profit, w tym przedsiębiorstwa społeczne. Celem artykułu jest przede wszystkim określenie podstaw prawnych wolontariatu w Polsce, ze szczególnym odniesieniem do przedsiębiorstw społecznych; wskazanie przykładowych korzyści z usług wolontariuszy; refleksja na temat zagrożeń dotyczących niewłaściwego rozumienia idei wolontariatu oraz przedstawienie wyników wybranych badań dotyczących skali korzystania przez podmioty ekonomii społecznej ze świadczeń wolontariuszy w niektórych województwach w Polsce.(abstrakt oryginalny)

Statistical data show that more than three million people are committed to volunteering in Poland, and most of them support the non-profit sector, including social enterprises. The purpose of this article is primarily to show the legal basis of volunteering in Poland, with particular reference to social enterprises; to present the examples of benefits associated with volunteer services; to reflect on the risks relating to an inadequate understanding of the idea of volunteering; and to present the results of selected studies on the use of volunteer services by social economy entities in some provinces in Poland.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blicharz J. (2012): Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz. Warszawa, Lex.
 2. Brudnicki P. (2014): Prawne i gospodarcze aspekty finansowania organizacji pozarządowych ze środków Unii Europejskiej. W: J. Osiński, J.Z. Popławska, red. Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo. Gospodarka. Świat. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 3. Czapiński J., Panek T. (red.) (2011): Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego. Warszawa. Pozyskano z: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact= 8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diagnoza.com%2Fpliki%2Fraporty %2FDiagnoza_raport_2011.pdf&ei=8IrXVNznMOuf7ga50IDoCQ&usg=AFQjCNFvm CTRcx0fDKJDH8O_9DBLQ6-A3g&bvm=bv.85464276,d.ZGU.
 4. Decyzja Rady z 27 listopada 2009 r. w sprawie Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską (rok 2011), Dz. U. L17 z 22.01.2010 r., s. 43.
 5. Defourny J. (2001): From Third sector to social enterprise. W: C. Borzaga, J. Defourny. The emergence of social enterprise. Londyn, Routledge.
 6. Główny Urząd Statystyczny (2012): Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym - 2011, GUS, Warszawa. Pozyskano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/wolontariat-ipraca- niezarobkowa-na-rzecz-innych/wolontariat-w-organizacjach-i-inne-formy-pracyniezarobkowej- poza-gospodarstwem-domowym---2011,1,1.html.
 7. Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010-2011 r., (2012), Druk Sejmowy nr 738. Pozyskano z: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc. .xsp?nr=738.
 8. Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2013-2013, (2015): Druk Sejmowy nr 3166. Pozyskano z: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf//PrzebiegProc. .xsp?nr=3166.
 9. Kluczyńska J., Sienicka A. (2008): Centrum Integracji Społecznej - Przedsiębiorstwo społeczne? Pozyskano z: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source= =web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.teksty. .ekonomiaspoleczna.pl%2Fpdf%2F2008_9_es_teksty.pdf&ei=An7WVMC3BIO8ygORxY KgCQ&usg=AFQjCNG-GEAAU3wKsGKylrW9-3JXIUlGIg&bvm=bv.85464276,d.bGQ.
 10. Musiała A. (2013): Rola wolontariatu w aspekcie rynku pracy. W: Z. Góral, red. Bezrobocie i polityka zatrudnienia. Warszawa: Lex.
 11. Olbrot-Brzezińska A. (2007): Wolontariat pracowniczy jako forma społecznej odpowiedzialności biznesu. Zeszyty Studiów Doktoranckich nr 31. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii, s. 27-47.
 12. Pearce J. (2003): Social Enterprise in Anytown. Londyn, Calouste Gulbenkian Foundation.
 13. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, (2010): Monitoring Przedsiębiorstw Społecznych w Małopolsce - Skrócony raport z badań - najważniejsze wnioski. Kraków, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 14. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, (ca 2012): Monitoring podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce - Skrócony raport z badań - najważniejsze wnioski. Kraków, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 15. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, (ca 2013): Monitoring ekonomii społecznej w Małopolsce - wybrane zagadnienia. Kraków, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 16. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, (2014): Monitoring ekonomii społecznej w Małopolsce w 2013 r. Skrócony raport badań. Kraków, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 17. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, (2012): Ekonomia społeczna w województwie opolskim - w stronę rozwiązań systemowych, Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu, Opole. Pozyskano z: http://www.google.pl/url?sa=t&rct= =j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3 A%2F%2Fois.rops-opole.pl%2Fdownload%2FEkonomia%2520spoleczna%2520w% 2520woj.%2520opolskim%2520-%2520W%2520strone%2520rozwiazan%2520 systemowych.pdf&ei=6W7XVKnQGpLSaKajgogP&usg=AFQjCNEqCtbQk_pHJqj URezNP-I-T7yWpA&bvm=bv.85464276,d.d2s.
 18. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, (2011): Raport z badania pn. Inwentaryzacja przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Wielkopolsce, Public Profits sp. z o.o., Poznań. Pozyskano z: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source= =web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.rops.po znan.pl%2Fpub%2Fuploaddocs%2Fraport_05_12_11.pdf&ei=lw3WVIy0AeSZygOB3 4CoBg&usg=AFQjCNElYSWpih82QV7lRZSd1IWD0_i2kA.
 19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej, Dz. U. z 2012 r., poz. 850.
 20. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1296/2013 z 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (\"EaSI\") i zmieniające decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress, Dz. U. L347 z 20.12.2013 r., s. 238.
 21. Uchwała nr 164 Rady Ministrów z 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą \"Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej\", MP z 2014 r., poz. 811.
 22. Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, tj. Dz. U. z 1991 r., Nr 46 poz. 203.
 23. Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 79 poz. 855.
 24. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127 ze zm.
 25. Ustawa z 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 737.
 26. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118.
 27. Ustawa z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz. U. Nr 94, poz. 651 ze zm.
 28. Wniosek z 6.10.2011 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Programu Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych. Pozyskano z: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDMQFjAD&url=https%3A%2F%2Fwww.mir.gov.pl%2Ffundusze%2FFundusze_Europejski e_2014_2020%2FNegocjacje_2014_2020%2FNegocjacje%2FDocuments%2F606.pdf &ei=7XPWVPLCOKO7ygP6u4CACw&usg=AFQjCNGUMJ9qLtLHRxhI_GFeSWxB 7lnaDg&bvm=bv.85464276,d.bGQ&cad=rja.
 29. Zahra S.E., Gedajlovic E., Neubaum D.O., Shulman J.M. (2009): A typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges. Journal of Business Venturing, Vol. 24, iss. 5.
 30. Żołędowska M., (2011): Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Praktyczny Komentarz. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego, Warszawa. Pozyskano z: http://www.pozytek.gov.pl/Komentarz,do,ust awy,406.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu