BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulikowski Roman (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńkiego PAN, Warszawa)
Tytuł
Zmiany i przestrzenne zróżnicowanie produkcji rolnej w Polsce
Changes and Spatial Differentiation of Polish Agricultural Production
Źródło
Studia Obszarów Wiejskich, 2009, t. 17, s. 141-155, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Rural Studies
Tytuł własny numeru
Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej = Processes of Rural Space Transformation
Słowa kluczowe
Zróżnicowanie przestrzenne, Produkcja rolna, Produktywność rolnictwa, Działalność gospodarcza, Dochody rolnicze
Spatial differentiation, Agricultural production, Agriculture productivity, Business activity, Farm household income
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy przedstawiono główne etapy zmian produkcji globalnej i towarowej rolnictwa w okresie powojennym. Wskazano na przyczyny tych zmian w poszczególnych okresach, z uwzględnieniem okresu transformacji w latach 90. i na początku XXI w. W drugiej części artykułu omówiono i zilustrowano na mapach aktualne zróżnicowania przestrzenne produktywności ziemi, produktywności pracy oraz stopnia i poziomu towarowości rolnictwa w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Throught the post-War period, agriculture has been an important branch of Poland's economy. However it share in GDP has been declined from 50% in 1947 to 12% in 1990 and just 2,7% in 2007.The paper discusses the periods of growth and the decline of agricultural production connected with changes of agricultural policy in Poland with the special consideration oriented to the transformation of political system in the 1990s. The second part of the paper is devoted to spatial differentiation of production characteristics of agriculture. High level of land productivity (gross output of agriculture per 1 ha of agricultural land) is observed in Greater Poland and kujawsko-pomorskie voivodship (fig.4). Low level of this index was noted in lubuskie and warmińko-mazurskie voivodships. The high value of agricultural gross output per 1 person employed in agriculture was observed in north and north-west parts of country. Low value was typical for highly fragmented farms located in north-east (fig. 5). Degree of commercialization (commercial agricultural production as a percentage of gross output) is high in the areas with big average size of farms in the north, and low in the areas with domination of small farms in south-east ( % 6). The level of commercialization is connected more with specialization and the level of education of farmers (fig. 7). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dąbrowski P., 1977, Przestrzenne zróżnicowania produkcji towarowej w Polsce (1960-1970), Studia KPZK PAN, 56.
 2. Kulikowski R., 2000, Spatial differentiation and changes in commercial production of agriculture in Poland [w:] M. Jasiulewicz (red.), Socio-economical alterations in rural areas of Central Europe in the transition peńod, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, s. 76-96.
 3. Kulikowski R., 2003, Syntetyczne metody badań produktywności i towarowości rolnictwa. Zastosowania w badaniach geograficznych w Polsce, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 187, Warszawa.
 4. Kulikowski R.,2005, Efekty produkcyjne rolnictwa i ich społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze uwarunkowania, [w:] B. Głębocki (red.), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 357-375.
 5. Kulikowski R., Szyrmer J., 1978, Produktywność, towarowość i struktura produkcji rolnej, [w:] J. Kostrowicki (red.), Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski 1950-1970, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 127, s. 360-427.
 6. Mogilnicki E., 1971, Badania dynamiki produkcji globalnej i towarowej rolnictwa w układzie przestrzennym z uwzględnieniem ich przydatności dla rynku wiejskiego, Rozprawy Naukowe SGGW, 8, Warszawa.
 7. Rudnicki R., 1997, Geograficzno-ekonomiczne czynniki kształtujące produkcję rolnictwa indywidualnego. Na przykładzie makroregionu dolnej Wisły, Studia Scientatis Scientiarum Torunensis, sectio C, 10, 5, Toruń.
 8. Schramm W., 1957, Intensywność i produktywność naszego rolnictwa w okresie trzechlecia 1952/1953/1954, Roczniki Nauk Rolniczych, G, 75, 1, s. 1-56.
 9. Szczęsny R., 1966, Próba określenia kierunków produkcji rolnej w Polce, Przegląd Geograficzny, 39, 1, s. 41-59.
 10. Szyrmer J. H., 1980, Przemiany struktury przestrzennej produkcji towarowej rolnictwa indywidualnego w Polsce w latach 1960-1970, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 134.
 11. Wojtaszek Z., 1966, Przegląd metod określania kierunków produkcji rolniczej w literaturze ekonomiczno rolniczej polskiej i zagranicznej, [w:] Metodyka badań przestrzennych rolnictwa, Biuletyn KPZK PAN, 42, s. 99-158.
 12. Woś A., 2001, Nowy wymiar rozwoju polskiego rolnictwa. Wieś i Rolnictwo, 3, (112), s. 28-40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu