BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisiel Roman (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Pietruszewska Iwona (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Milkiewicz Andrzej (Agricultural Market Agency, Local Branch in Olsztyn)
Tytuł
Influence of Milk Production Limits on the Dairy Sector in the Province of Warmia and Mazury
Wpływ limitowania produkcji mleka na sektor mleczarski w województwie warmińsko-mazurskim
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2012, nr 7 (1), s. 15-26, rys., tab., bibliogr. s. 26
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Wspólna Polityka Rolna, Przemysł mleczarski
Milk production, Common Agricultural Policy (CAP), Dairy industry
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
W pracy przeanalizowano wpływ wdrożenia systemu kwotowania produkcji mleka na sektor mleczarski oraz sytuację producentów mleka w woj. warmińsko-mazurskim. Podjęto też próbę charakterystyki zmian zachodzących na rynku mleka w latach 2004-2009 w dziedzinie produkcji, przetwórstwa i zarządzania. Materiał badawczy wykorzystany w pracy pochodził z ankiet przeprowadzonych przez Katedrę Polityki Gospodarczej i Regionalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ścisłej współpracy z olsztyńskim oddziałem Agencji Rynku Rolnego (ARR). Badaniami objęto 313 producentów mleka z woj. warmińsko-mazurskiego w roku kwotowym 2009/2010. Pozostałe dane przytoczone w publikacji pochodziły z materiałów opracowanych przez ARR, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) oraz GUS. System kwotowania produkcji mleka miał przeciwdziałać nadmiernej podaży surowca na rynku oraz wzmóc procesy koncentracji w sektorze mleczarskim. Na podstawie wyników badań ARR stwierdzono, że w ciągu sześciu lat od wprowadzenia limitów produkcji mleka z działalności na tym rynku wycofało się blisko 3,5 tys. producentów. Ponadto z analizy materiałów udostępnionych przez ARR wynika, że stale wzrastała ilość produkowanego mleka (w latach 2004-2010 na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego wielkość hurtowo sprzedanego mleka rocznie od 1 dostawcy wzrosła średnio o 58,11%). (abstrakt oryginalny)

This paper analyses the influence of the implementation of milk quotas on the dairy sector and the situation of milk producers in the province of Warmia and Mazury and describes the changes taking place in the milk market from 2004-2009 in milk production, processing and management. The research material originated from a questionnaire-based survey conducted by the Chair of Economic and Regional Policy of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn in close collaboration with the Agricultural Market Agency (AMA). The survey encompassed 313 milk producers from the province of Warmia and Mazury during the quota year of 2009/2010. The remaining data referenced in the publication originated from materials developed by the AMA, the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA), the Ministry of Agriculture and Rural Development (MoA) and the Central Statistical Office (GUS). The milk production quota system was intended to prevent excessive supply of raw material on the market and trigger concentration processes in the dairy sector. On the basis of the AMA studies results, it was determined that in the six years following milk production quotas, almost 3,500 producers withdrew from the market. Additionally, an analysis of data made available by the AMA indicates that the volume of milk produced has been constantly increasing (during the years 2004-2010 the volume of wholesale milk sold from a single supplier per year increased by 58.11% in the area of the province of Warmia and Mazury). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).
 2. Fabirkiewicz A., Kossowski W., Wyszyński A. 2008. Czynniki decydujące o możliwościach towarowej produkcji mleka w polskich gospodarstwach rolniczych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4.
 3. Główny Urząd Statystyczny (http:// www.stat.gov.pl).
 4. Heller J. 2000. Regionalizacja obszarów wiejskich w Polsce. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa.
 5. Kasztelan P. 2009. System regulacji produkcji mleka w  Polsce. Roczniki Nauk Rolniczych, G, 96(1).
 6. Kisiel R. 2001. Zastosowanie wybranych metod rachunku ekonomicznego w  optymalizacji produkcji rolniczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 7. Kisiel R. 2002. Optymalizacja wydajności jednostkowej krów w rolnictwie polskim. Postępy Nauk Rolniczych, 4.
 8. Kogut A. 2006. Wybrane problemy przemysłu mleczarskiego i obszary innowacyjności. http://www.rsi.podkarpackie.pl
 9. Kowalski М. 2009. Jak obniżyć koszty produkcji mleka? Hoduj bydło z głową, 4.
 10. Malak-Rawlikowska A. 2005. Ekonomiczne i  organizacyjne skutki wprowadzenia systemu regulacji produkcji mleka w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 11. Michna W., Mierosławska A. 2009. Strategia rozwoju gospodarstw rolnych i wsi w  długiej perspektywie oraz w ujęciu przestrzennym : synteza wyników badań prowadzonych w okresie 2005-2009. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 12. Oprządek A. 2005. Prawidłowy system doju i postępowania z  mlekiem. Strategie walki z mastitis. W: Poradnik producenta mleka. Red. Z. Reklewski, H. Runowski. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 13. Pałach R. 2011. Kwotowanie produkcji mleka sprzyja koncentracji produkcji mleka w gospodarstwach rolników województwa warmińsko-mazurskiego. Bieżące Informacje WMODR Olsztyn, 3(275).
 14. Poradnik producenta mleka. 2005. Red. Z. Reklewski, H. Runowski. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i  Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 15. Słoniewski К. 2005. Uwarunkowania prowadzenia gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka. W: Poradnik producenta mleka. Red. Z. Reklewski, H. Runowski. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i  Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 16. Ziętara W. 2006. Stan i kierunki zmian w produkcji mleka w Polsce. Roczniki Nauk Rolniczych, G, 93(1).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu