BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowska Dominika (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Radzymińska Monika (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Possibilities of Minimising Risks Associated with Threats to Safety of Meat Products
Możliwości minimalizowania ryzyka związanego z zagrożeniami bezpieczeństwa przetworów mięsnych
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2012, nr 7 (1), s. 41-49, tab., bibliogr. s. 48-49
Słowa kluczowe
Przetwory mięsne, Bezpieczeństwo żywnościowe, Świadomość konsumenta
Meat products, Food security, Consumer awareness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było zbadanie opinii młodych konsumentów produktów mięsnych dotyczącej zanieczyszczeń chemicznych mięsa oraz sposobów minimalizowania zagrożeń. Badania realizowano w latach 2007-2009 wśród 1568 studentów studiów dziennych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Badaniami objęto drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty (w przypadku Medycyny Weterynaryjnej) rok studiów. Zastosowano metodę losowego doboru próby. Badania przeprowadzono metodą pośredniego pomiaru sondażowego. Wykazano, że postrzegane bezpieczeństwo produktów mięsnych jest uwarunkowane zaufaniem konsumentów do regulacji prawnych i producentów żywności, jak również dostarczaniem wyczerpujących informacji o potencjalnym ryzyku. Stwierdzono, że wiedza młodych konsumentów z zakresu zagrożeń chemicznych mięsa nie jest usystematyzowana. Wykazano, że rok studiów i profil kształcenia były cechami różnicującymi percepcję ryzyka i sposoby jego minimalizowania. (abstrakt oryginalny)

This paper analysed the opinions of young consumers on chemical contaminations of meat and on methods used by them to minimize hazards. The research was carried out from 2007 to 2009, involving 1568 full-time students at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Students from the second to sixth (in the case of the Veterinary Medicine Faculty) years of study were polled using the methods of random sampling and indirect survey measurement. It was found that the safety of meat products as perceived by consumers depended on their confidence in the legal regulations in force and in food producers, as well as on the provision of detailed information on potential risks. It was found that the knowledge of young consumers in the domain of chemical threats involved in meat was not systemized. It was also found that the year of study and the education profile constituted characteristics which differentiated the perception of risk and the methods of minimizing this risk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berg L., Kjaernes U., Ganskau E., Minina V., VoltchkovaL., Halkier B., Holm L. 2005. Trust in food safety in Russia, Denmark and Norway. European Societies, 7(1): 103-129.
 2. Brewer M.S., Rojas M. 2008. Consumer attitudes toward issues in food safety. Journal of Food Safety, 28: 1-22.
 3. De Boer, McCarthy M., Brennan M., Kelly A. L., Ritson Ch. 2005. Public understanding of food risk issues and food risk messages on the island of Ireland: The views of food safety experts. Journal of Food Safety, 25: 241-265.
 4. De Jonge J., Frewer L., van Trijp H., Renes R.J., De Wit W., Timmers J. 2004. Monitoring consumer confidence in food safety: an exploratory study. British Food Journal, 106(10/11): 837-849.
 5. Dosman D.M., Adamowicz W.L., Hrudey S.E. 2001. Socioeconomic determinants of health- and food safety-related risk perceptions. Risk Analysis, 21(2): 307-317.
 6. Góralczyk M. 2006. Konsumenckie uwarunkowania spożycia wyrobów mięsnych. Marketing i Rynek, 7: 26-32.
 7. Górska-Warsewicz H. 2006. Konsument na rynku mięsa i jego przetworów. Przemysł Spożywczy, 3: 41-42.
 8. Jakubowska D., Radzymińska M., Smoczyński S. 2010. Określenie determinant wpływających na percepcję ryzyka w zakresie bezpieczeństwa mięsa i produktów mięsnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1(68): 123-129.
 9. Jakubowska D., Radzymińska M., Smoczyński S. 2010. Wpływ narodowości na postrzegane ryzyko i metody jego zmniejszania - studia pilotażowe. Prace i Materiały Wydziału zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno- spożywczym, 2/1: 29-37.
 10. Jakubowska D., Radzymińska M., Smoczyński S. 2010. Postrzegane ryzyko a zachowania nabywcze konsumentów żywności. Handel Wewnętrzny, 2: 57-63.
 11. Jakubowska D., Radzymińska M. 2010. Polish consumer attitudes and behaviour towards meat safety risk. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 60(4): 381- 385.
 12. Kirk S.F.L., Greenwood D., Cade J.E., Alan D., Pearman A.D. 2002. Public perception of a range of potential food risks in the United Kingdom. Appetite, 38(3): 189-197.
 13. Knowles T., Moody R., McEachern M. 2007. European food scares and their impact on EU food policy. British Food Journal, 109(1): 43-67.
 14. Kowalczyk S. 2009. Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji. SGH, Warszawa.
 15. Krystallis A., Arvanitoyannis I.S. 2006. Investigating the concept of meat quality from the consumers' perspective: The case of Greece. Meat Science, 72: 164-176.
 16. Leikas S., Lindeman M., Roininen K., Lahteenmaki L. 2007. Food risk perceptions, gender, and individual differences in avoidance and approach motivation, intuitive and analytic thinking styles and anxiety. Appetite, 48: 232-240.
 17. McCarthy M., Benson S. 2005. Perceived risk and risk reduction strategies in the choice of beef by Irish consumers. Food Quality and Preference, 16: 435-445.
 18. Obiedziński M.W., Korzycka-Iwanow M. 2005. Zanieczyszczenia chemiczne żywności krytyczne wyróżniki jakości i bezpieczeństwa żywności. Przemysł Spożywczy, 2: 10-12.
 19. Ozimek I., Gutkowska K., Żakowska-Biemans S. 2004. Postrzeganie przez konsumentów zagrożeń związanych z żywnością. Żywność Nauka Technologia Jakość, 4(41): 100-111.
 20. Ozimek I. 2007. Czynniki warunkujące jakość żywności w opinii konsumentów. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 34(1/2): 321-325.
 21. Pośpiech E., Łyczyński A., Borzuta K. 2006. Problemy jakości mięsa wieprzowego. Materiały Konferencji Surowcowej. "Problemy gospodarki surowcowej w przemyśle mięsnym", Skorzęcin, p. 24.
 22. Purcell W.D., Lusk J. 2003. Demand for red meats: principles, research evidence and issues, Veterinary Clinics. Food Animal Practice, 19: 463-492.
 23. Radzymińska M., Jakubowska D., Smoczyński S. 2010. Postrzeganie obcych związków w żywności jako czynnika stanowiącego zagrożenie dla zdrowia. Żywność Nauka Technologia Jakość, 2(69): 132-139.
 24. Szymański P. 2008. Znakowanie mięsa i produktów mięsnych. Mięso i Wędliny, 2: 12-19.
 25. Urban S. 2005. Jakość mięsa i przetworów mięsnych. Gospodarka Mięsna, 3: 14-17.
 26. Verbeke W., Viaene J. 1999. Beliefs, attitude and behavior towards fresh meat consumption in Belgium: empirical evidence from consumer survey. Food Quality and Preference, 10(6): 437-445.
 27. Wawrzyniak A., Pawlicka J. 2000. Obliczeniowa ocena pobrania ołowiu w sześciu typach gospodarstw domowych oparta na statystycznych i tabelarycznych danych dotyczących spożycia produktów spożywczych w latach 1993-1997. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 33(1): 55-60.
 28. WHO. 2004. Food and health in Europe: a new basis for action. Regional Publications European Series, 96.
 29. Yeung R.M.W., Yee W.M.S. 2003. Risk reduction: an insight from the UK poultry industry. Nutrition and Food Science, 33(5): 219-229.
 30. Yeung R.M.W, Morris J. 2006. An empirical study of the impact of consumer perceived risk on purchase likelihood: a modelling approach. International Journal of Consumer Studies, 30(3): 294-305.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu