BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejasz Magdalena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kubicki Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Niepełnosprawność i długotrwała choroba - definiowanie, koszty i zadania dla lokalnej polityki społecznej
Disability and Long Term Illness - Defining, Costs and Tasks for Local Social Policy
Źródło
Polityka Społeczna, 2014, nr 3 (tematyczny), s. 16-21, tab., rys., bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Kalkulator Społeczny - narzędzie Kalkulatora Kosztów Zaniechania w polityce społecznej
Słowa kluczowe
Pomoc społeczna, Osoby niepełnosprawne, Choroby, Koszty
Social assistance, Disabled people, Illness, Costs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka choroba już teraz stanowią jeden z głównych powodów udzielania pomocy społecznej . Stanowią też wyzwanie dla polityki społecznej ze względu na skalę zjawiska - zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego niepełnosprawnych jest przynajmniej 4697,5 tys. osób, co stanowi 12,2% ludności Polski (GUS 2012a: 63-67). Innym powodem decydującym o znaczeniu tego zjawiska jest rozmiar ponoszonych kosztów (zarówno indywidualnych, jak i społecznych), oszacowanych zgodnie z danymi na 2010 r. na kwotę 64,4 mld zł, co stanowiło 4,6% PKB. (fragment tekstu)

The article addresses issues related to the definition of disability and long-term illness, tasks associated with them, costs of individual actions and consequences of the lack of support. This description was developed within the framework of the Calculator of Costs of Inaction project, which means taking into account local and institutional perspective in the analysis and focusing on activities carried out and funded by local government units. The text points out various approaches to defining both social problems, including similarity of disability and long-term illness due to the form of received support for people with limited independence. The predominant intervention support as well as the limited forms of assistance for informal caregivers are pointed out. The text also refers to the issue of calculating the costs of inaction itself and the phenomenon of so called "passing-on" of the costs between family, local government and the state budget. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benoit C., Hallgrimsdottir H. (2011), Valuing Care Work. Comparative Perspectives, University of Toronto Press, Toronto.
 2. Błędowski P (2011), Sytuacja ekonomiczna i potrzeby opiekuńcze osób starszych w Polsce, "Polityka Społeczna" nr 4T pt. "Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. PolSenior".
 3. Błędowski P (2012), Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych ludzi starych, w: B. Szatur-Jaworska (red.), Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, RPO, Warszawa.
 4. Brzezińska A.I., Rycielski P, Sijko K. (2010), Wyzwania metodologiczne. Diagnoza potrzeb i ewolucja wsparcia wśród osób z ograniczeniami sprawności, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 5. Deja A. (2006), Wykorzystanie specjalistycznych usług opiekuńczych jako jednej z form wsparcia dla osób z autyzmem, Fundacja Synapsis.
 6. Faria R., Weatherly H., van den Berg B. (2012), A review of approaches to measure and monetarily value informal care, w: L. Curtis, Unit Costs of Health & Social Care 2012, PSSRU.
 7. GUS (2012), Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011. Raport z wyników, Warszawa.
 8. Golinowska S., Sowa A. (2012), Zdrowie i sprawność. Przemiany w Polsce, "Polityka Społeczna" nr 2T pt. "Zdrowie, sprawność i aktywność starzejącej się populacji".
 9. Hrynkiewicz J. (2012), Los starca zależny od kontekstu społecznego, w: J. Hrynkiewicz (red.), O sytuacji ludzi starszych, RRL, Warszawa.
 10. Jurek Ł. (2007), Sektory opieki długoterminowej - analiza kosztów, Gerontologia Polska, tom 15, nr 4, za: Jackson W.A. (1998), The political economy of population ageing, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham i Northampton.
 11. Kołaczek B. (2010), Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych, IPiSS, Warszawa.
 12. Kotowska E., Wóycicka I. (2008), Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym, Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS, Warszawa.
 13. Kubicki P (2014), Rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Analiza polityk publicznych we współczesnej Polsce (w druku), w: R.E. Hryciuk, E. Korolczuk (red.), Niebezpieczne związki: macierzyństwo, ojcostwo i polityka, Wydawnictwa UW, Warszawa.
 14. Kurowski K. (2012), Niepełnosprawność i osoba niepełnosprawna - od medycznego do społecznego modelu niepełnosprawności, Biuletyn RPO nr 10, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
 15. Muennig P (2008), Cost-Effectiveness Analysis in Health: a practical approach, Jossey-Bass.
 16. Nitecki S. (2008), Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 17. Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności (2012), Europejska Grupa Ekspertów ds. Przejścia od Opieki Instytucjonalnej do Opieki świadczonej na poziomie Lokalnych Społeczności, Bruksela [online].
 18. Olcoń-Kubicka M., Kubicki FI (2012), Analiza kosztów ponoszonych przez rodziców dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, "Polityka Społeczna" nr 2T pt. "Zdrowie, sprawność i aktywność starzejącej się populacji".
 19. Piętka-Kosińska K. (2012), Koszty niepełnosprawności, "Polityka Społeczna" nr 2T pt. "Zdrowie, sprawność i aktywność starzejącej się populacji".
 20. Roulstone A., Prideaux S. (2012), Understanding disability Policy, The Policy Press, Bristol.
 21. Shah S., Priestley M. (2010), Disability and social change - private lives and public Policies, The Policy Press, Bristol.
 22. Staręga-Piasek J., Balon K., Rutkiewicz G., Stec K., Szmaglińska I., Zielony M. (2011), Standard usług opiekuńczych dla osób starszych świadczonych w miejscu zamieszkania, wersja robocza z dnia 1.06.2011 r., WRZOS, Warszawa [online], http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/ download/3.%20STANDARD_OS_3p.pdf [dostęp 10.10.2014].
 23. Szarfenberg R. (2011), Krajowy raport badawczy Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup - diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji, Wrzos, Warszawa.
 24. The economic value of informal care in 2010, Report by Access Economics Pty Limited for Carers Australia [online], http://carersaustralia.com.au/storage/ Economic-Value-Informal-Care-Oct-2010.pdf [dostęp 10.10.2014].
 25. The Global Economic Burden of Non-communicable Diseases (2011), World Economic Forum and the Harvard School of Public Health [online].
 26. Topór-Mądry R. (2011), Choroby przewlekłe. Obciążenie, jakość życia i konsekwencje ekonomiczne, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", tom IX, nr 1.
 27. Woźniak Z. (2008), Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej - społeczny kontekst medycznego problemu, Wyd. SWPS "Academica", Warszawa.
 28. Wóycicka I. (2011), Czy zasiłki z pomocy społecznej skutecznie redukują ubóstwo dochodowe?, w: A. Hryniewicka (red.), Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej, Warszawa [online] http://irss.pl/2011/ 06/publikacja-rozne-wymiary-skutecznosci-w-pomocy-spolecznej/ [dostęp 5.10.2013].
 29. Wyrwicka K., Łukasik J. (2010), Opieka długoterminowa w systemie ochrony zdrowia, stan obecny - zadania na przyszłość, w: Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacja, Grupa robocza ds. Przygotowania Ustawy o Ubezpieczeniu od Ryzyka Niesamodzielności przy Klubie Senatorów Platformy Obywatelskiej, Warszawa.
 30. Zych A.A. (2010), Leksykon gerontologii, Impuls, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu