BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Samitowska Wioleta (Uniwersytet Szczeciński), Mielczarek Arkadiusz
Tytuł
Zwrotne instrumenty finansowe w ramach inicjatywy JEREMIE a możliwość wzrostu potencjału przedsiębiorczości akademickiej
Refundable Financial Instruments Adopted as Part of JEREMIE Initiative vs. Possibility for Developing the Potential of Academic Entrepreneurship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 461-475, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość akademicka, Rynek kapitałowy, Stopa zwrotu, Instrumenty finansowe, Inicjatywa JEREMIE
Academic entrepreneurship, Capital market, Rate of return, Financial instruments, Joint European Resources for Micro and Idiom Enterprises (JEREMIE)
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule poruszono kwestie związane z wpływem zwrotnych instrumentów finansowych na przedsiębiorczość w regionie, a w szczególności na wzrost potencjału przedsiębiorczości akademickiej. Praca jest próbą syntezy pierwszego okresu wdrażania inicjatywy finansowej JEREMIE w województwie zachodniopomorskim. Podjęto również próbę oceny punktów stycznych i wzajemnej współpracy pomiędzy pośrednikami finansowymi wdrażającymi w regionie inicjatywę JEREMIE a przedsiębiorczym środowiskiem akademickim.(abstrakt oryginalny)

The article addresses issues relating to infl uence that refundable financial instruments have on entrepreneurship in the region, and particularly on developing the potential of academic entrepreneurship. It attempts to synthesize the first period during which JEREMIE initiative is being implemented in West Pomeranian voivodship. Furthermore, the paper is to determine common points and assess cooperation between financial intermediaries, who introduce the aforementioned initiative into the region, and entrepreneurial academic environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. European Commission [1990], A Classifi cation of Science Parks and Related Development, "Official Journal", 27 lipca 1990.
 2. Guliński J., Zasiadły K. [2005], Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, PARP, Warszawa.
 3. Jarus T. [2006], Przedsiębiorczość akademicka w regionalnych programach operacyjnych 2007-2013, w: Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości SOOOPP Annual - 2006, Łódź-Poznań-Warszawa-Wrocław.
 4. Kała J. [2012], Inicjatywa JEREMIE jako forma wsparcia finansowego dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, wystąpienie podczas konferencji "Synergia nauki i biznesu - idealny pomysł na innowacyjność regionalną", 31 maja 2012, Szczecin.
 5. Kierzkowski T. [2012], Zwrotne instrumenty finansowe w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 - proponowany model model funkcjonowania poręczeń portfelowych oraz preferencyjnych kredytów, Analizy Departamentu Funduszy Europejskich PKPP Lewiatan, nr 1.
 6. Matusiak K.B., Guliński J. [2010], System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, Poznań-Łódź-Wrocław-Warszawa. Raport z badania oceny efektywności wykorzystania RPO i JEREMIE w działalności funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz rozwoju przedsiębiorczości [2012], Policy & Action Group Uniconsult, Warszawa.
 7. Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania. Badanie zrealizowane w ramach projektu własnego PARP [2009], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 8. Richert-Kaźmierska A. [2010], Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Polsce, E-mentor, nr 3.
 9. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 10. Samitowska W. [2011], Komercjalizacja wiedzy efektem przedsiębiorczości akademickiej, w: G. Wolska, J. Kondratowicz-Pozorska (red.), Problemy transferu wiedzy do praktyki gospodarczej, Wydawnictwo Zapol, Szczecin.
 11. Szczepański M. [2011], Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku - wymiar wspólnotowy i krajowy. Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii finansowej w polityce spójności po 2013 roku, Warszawa.
 12. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (DzU nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
 13. Waniak-Michalak H. [2007], Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 14. www.bip.um.szczecin.pl [28.08.2012].
 15. www.ksu.parp.gov.pl [10.09.2012].
 16. www.egospodarka.pl [25.03.2013].
 17. www.for.org.pl [10.09.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu