BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kluczowe wyzwania wyceny przedsiębiorstw, wycena zobowiązań warunkowych i aktywów nieoperacyjnych
Key Business Valuation Challenges, Valuation of Non-Operating Assets, and Contingent Liabilities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 533-547, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Wycena aktywów, Wycena, Wycena aktywów i pasywów, Wycena przedsiębiorstwa
Valuation of assets, Valuation, Valuation of assets and liabilities, Enterprise valuation
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony największym wyzwaniom stojącym przed wyceną przedsiębiorstw, ze szczególnym naciskiem na wycenę pasywów i aktywów warunkowych i aktywów nieoperacyjnych. Szczególnie duże trudności nastręcza wycena pasywów i aktywów warunkowych, które w wielu przypadkach mogą stanowić znaczącą część wartości wycenianego podmiotu, jest oparta bowiem na subiektywnej ocenie dokonywanej przez analityka ds. wyceny. Aktywa operacyjne generują dochód operacyjny. Gdy strumień dochodu operacyjnego zostanie zdyskontowany odpowiednim kosztem kapitału, otrzymamy wartość dochodową aktywów operacyjnych podmiotu. Spółki mają jednak często znaczące nadwyżki środków pieniężnych i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu i udziałów w innych podmiotach oraz innych aktywów o charakterze nieoperacyjnym. Wartość takich aktywów powinna być dodawana do wartości aktywów operacyjnych, aby otrzymać całkowitą wartość firmy. Łączenie operacyjnych i nieoperacyjnych przepływów pieniężnych, a następnie ich dyskontowanie za pomocą tego samego kosztu kapitału jest typowym błędem spotykanym w praktyce wyceny przedsiębiorstw, szczególnie w krajach słabiej rozwiniętych. Rekomenduje się, aby oszacowania wartości poszczególnych aktywów nieoperacyjnych zostały dokonane oddzielnie, a uzyskane wyniki dodane do wartości operacyjnej, dając w efekcie całkowitą wartość spółki. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with the biggest challenges in business valuation, with special emphasis on valuing contingent liabilities and assets, and non-operating assets. Valuation of contingent liabilities and assets, which in some cases may account for a substantial part of the total value of a firm, is extremely difficult as assessing probabilities of cash fl ows associated with such items is based on a subjective judgment by a valuator. Operating assets generate the operating income. When we discount the stream of the operating income by the appropriate cost of capital, we have an income value of the operating assets of the entity. Companies, however, often possess considerable surplus of cash and marketable securities, as well as shares in other firms and other non-operating assets. The value of these assets ought to be added to the value of the operating assets to arrive at total firm value. Mixing operating and non-operating cash fl ows and discounting them by the same cost of capital is a common mistake observed in the business valuation practice, especially in less developed countries. It is recommended that the estimated value of each non-operating asset should be appraised separately and the resulting values added to the income value of operations to arrive at enterprise value.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R. (red.) [1995], Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Twigger, Warszawa.
 2. Byrka-Kita K. [2009], Dylematy szacowania premii z tytułu kontroli, w: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 3. Helbling C. [1991], Unternehmensbewertung und Steuern, IdW-Verlag, Düsseldorf.
 4. Jaki A. [2000], Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości, Zakamycze, Kraków.
 5. Koller T., Goedhardt M., Wessels D. [2010], Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons, Hoboken.
 6. Malinowska U. [2001], Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa.
 7. Matschke M.J., Brosel G. [2011], Wycena przedsiębiorstwa. Funkcje, metody, zasady, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 8. Mączyńska E. [1994], Metody wyceny wartości przedsiębiorstw i składników ich majątku, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1994.
 9. Mączyńska E. [2005], Wycena przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
 10. Panfi l M. [2009], Błędy i kontrowersje dotyczące wycen przedsiębiorstw państwowych. Analiza porównawcza wybranych raportów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, w: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 11. Szymański P. [2009], Zerowa historyczna premia za ryzyko rynkowe w modelu CAPM, w: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie fi nansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 12. Zarzecki D. [2003], O szacowaniu wartości udziałów mniejszościowych i udziałów kontrolnych, w: J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, t. 4, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock.
 13. Zarzecki D. [2008a], Premia z tytułu ryzyka - wyzwania dla teorii i praktyki, w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 9, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 14. Zarzecki D. [2008b], Wybrane problemy szacowania wartości kadry (kapitału ludzkiego), w: B. Bernaś (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 15. Zarzecki D. [2009a], Dylematy szacowania premii z tytułu ryzyka, w: B. Bernaś (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 16. Zarzecki D. [2009b], Premia z tytułu wielkości w wycenie przedsiębiorstw, w: B. Bernaś (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 17. Zarzecki D. [2010], Użyteczność metody składania w szacowaniu kosztu kapitału własnego. "Przegląd Organizacji", nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu