BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górczyńska Anna (Uniwersytet Gdański), Krawczyk Karolina (A.P.&A. Poland Sp. z o.o.)
Tytuł
Infrastruktura drogowa w województwie pomorskim
The Road Infrastructure in the Province of Pomorskie
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 4, s. 167-193, tabl., bibliogr. 35 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Infrastruktura komunikacyjna, Infrastruktura transportu, Drogi publiczne, Inwestycje publiczne, Infrastruktura drogowa
Communication infrastructure, Transport infrastructure, Highway road, Public investment, Road infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Inwestycje drogowe należą do szerokiego spectrum inwestycji infrastrukturalnych i pozostają od lat w centrum uwagi ekonomistów, lokujących często tę problematykę w sferze polityki dobrobytu w stosunku do miast i regionów. Infrastruktura drogowa wpływa na stan gospodarki obszaru, na którym się znajduje, determinuje jej rozwój i jest jednym z ważniejszych czynników kreujących zadowolenie lokalnych społeczeństw, poprawia bowiem jakość życia. Stan ilościowy i jakościowy infrastruktury świadczy o poziomie atrakcyjności regionu. Sprawna infrastruktura drogowa poprawia dostępność terytorialną obszaru zapewniającą łączność ze światem. Stąd tak ważne są inwestycje drogowe, które poprawiają dostępność komunikacyjną regionu i stymulują jego rozwój. W opracowaniu przedstawiono potencjał infrastruktury drogowej w województwie pomorskim na tle kraju w aspekcie istniejącej kondycji technicznej dróg, stanu dostępności transportowej regionu, strategii zrównoważonego rozwoju i barier towarzyszących rozwojowi infrastruktury drogowej. (abstrakt oryginalny)

Road investments belong to a wide spectrum of infrastructural investments and they have remained for years in the focus of attention of economists who often position these issues in the sphere of policy of prosperity regarding cities and regions. Road infrastructure influences the condition of the economy of the area where it is situated, determines its development and it is one of the more important factors creating contentment of local communities, because it enhances the life quality. The quality and quantity of infrastructure demonstrates the level of the region's attractiveness. The efficient road infrastructure enhances the territorial accessibility of the area allowing the connection with the world. Hence, so important are the road investments which enhance the transportation accessibility of the region and stimulate its development. In this article I have presented the potential of the road infrastructure in the Province of Pomorskie in the context of the country in terms of the existing technical condition of the roads, the degree of transportation accessibility of the region, the strategy of balanced development and the barriers accompanying the development of the road infrastructure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A New Economic Analysis of Infrastructure Investment (2012), A Report Prepared By The Department Of The Treasury with The Council of Economic Advisers, www.treasury.gov/resource-center/economic-policy/documents/201220323 infrastructureport.pdf, dostęp dnia 03.01.2013.
 2. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski (2011), Nowicki M. (red.), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 3. Baranowska-Skimina A. (2012), Nie ma pieniędzy na drogi krajowe w Polsce, "eGospodarka", www.gospodarka.pl/80843,Nie-ma-pieniędzy--na-drogi-krajowe-w-Polsce.html, dostęp dnia 04.04.2013.
 4. Diagnoza polskiego transportu (2011), Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 5. Drogi do Euro. Analiza infrastruktury drogowej w Polsce. Stan faktyczny i szanse rozwoju (2007), Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Warszawa.
 6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, www.gddkia. gov.pl/a/6329/docelowy-układ-autostrad, dostęp dnia 06.05.2013.
 7. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku, ursus.gios.gov.pl/hałas/ez/index.php/pl/ Raporty/Stan-klimatu-akustycznego-w-kraju-w-swietle-badan-wies-w-latach-2007-2008/5.-Halas-komunikacyjny/5.1-Halasdrogowy/1.-Badania-emisji-halasu-z-drog-pomiary-halasu-drogowego-w-punk-tach-referencyjnych, dostęp dnia 12.01.2013.
 8. Górczyńska A., Czechowski L. (2000), Inwestycje drogowe w Polsce, w: Inwestycje i Nieruchomości. Procedury decyzyjne, finansowanie, ryzyko. Dziworska K., Ostrowska E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 9. Grzywacz W. (1982), Infrastruktura transportu, WKiŁ, Warszawa.
 10. Kaczałek W. (2012), Polskie drogi coraz bezpieczniejsze, "Smart Driver", www.smartdriver.pl/wywiad-polskie-drogi-coraz-bezpiecznieisze, dostęp dnia 25.03.2013.
 11. Koźlak A. (2007), Poprawa dostępności transportowej regionów peryferyjnych w świetle polityki spójności Unii Europejskiej, w: Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych, Michałowska M. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 12. Kublik A., Chudy portfel na drogi, "Gazeta Wyborcza", www.gazeta.pl, dostęp dnia 24.10.2012 r.
 13. Polityka transportowa państwa na lata 2006-2025 (2005), Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 14. Program budowy dróg krajowych na lata 2008-2012 (2007), Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 15. Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015 (2007), Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 16. Raport o stanie technicznym dróg krajowych województwa pomorskiego w roku 2011 (2012), GDDKiA oddział w Gdańsku, Gdańsk.
 17. Raporty roczne wypadków drogowych, Komenda Główna Policji www.Statystyka.policja.pl/portal/st/1302.Wypadki drogowe_raporty roczne.html.
 18. Regionalna strategia rozwoju transportu w województwie pomorskim na lata 2007-2020 (2008), Gdańsk.
 19. Research Project ESPON 1.2.1 on Transport Sevices and Networks Territorial Trends and Basic Supply of Infrastructure for Territorial Cohesion. First Interim Report (2002), www.espon.eu/export/site/default/Documensts/Projects/ESPON2006Projects/ThematicProjects/Transport Trends/ 1.ir1.2.1 pdf, dostęp dnia 12.01.2013.
 20. Rocznik statystyczny województw (2012), GUS, Warszawa.
 21. Rolbiecki R. (2009), Infrastruktura transportu, jako czynnik kształtujący warunki rozwoju przedsiębiorstw w otoczeniu społeczno-gospodarczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 22. Rosik P., Szuster M. (2008), Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 23. Rozwój infrastruktury transportu (2002), Wojewódzka-Król K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 24. Rydzykowski W., Wojewódzka-Król K. (1997), Współczesne problemy polityki transportowej, PWE, Warszawa.
 25. Stan infrastruktury w Polsce jako czynnik ograniczający rozwój społeczno-gospodarczy, www.infrastruktura.elamed.pl/Strona-numer-5-2008-1-23923.html#lead 23923, dostęp dnia 16.04.2013.
 26. Stech G., Gęsiarz-Nowak I. (2012), Ocena stanu istniejącego oraz perspektywy i bariery rozwoju dróg samorządowych w Polsce, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Kraków.
 27. Strategia rozwoju kraju na lata 2007-2015 (2006), Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 28. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) (2011), Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 29. Transport, Wyniki działalności w 2011 r. (2012), GUS, Warszawa.
 30. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.
 31. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.
 32. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.
 33. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego otoczeniu, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.
 34. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.
 35. Wielki słownik wyrazów obcych (2003), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu