BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalewski Mirosław (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Murawska Małgorzata (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
Tytuł
Compliance and Non-Compliance Costs in Selected Manufacturing Enterprises
Koszty zgodności a koszty niezgodności w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2012, nr 7 (1), s. 121-132, rys., tab., bibliogr. s. 132
Słowa kluczowe
Koszty jakości, Koszty w przedsiębiorstwie
Quality costs, Costs in companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Analizę kosztów jakości uznaje się za bardzo istotny instrument wykorzystywany w ekonomice jakości. Przedmiotem tej analizy jest interpretacja zmian w kształtowaniu się poziomu kosztów jakości, ocena skuteczności optymalizacji kosztów oraz wskazanie kierunków weryfikacji planu doskonalenia jakości. Głównym celem badań jest ocena roli kosztów zgodności i kosztów niezgodności w kształtowaniu się kosztów jakości w wybranym przedsiębiorstwie w latach 2004-2009. Podmiotem badań jest spółka z o.o., prowadzącą działalność produkcyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Dominującym rodzajem działalności tej firmy jest produkcja akcesoriów do pojazdów samochodowych i maszyn. W wyniku przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski końcowe:
- koszty jakości w badanym przedsiębiorstwie wykazują w latach 2004-2007 tendencję wzrostową, a począwszy od 2008 r. tendencję spadkową (w 2009 r. zmniejszyły się o 17% w porównaniu z 2008 r.);
- wskaźnik strat z tytułu produkcji wadliwej ogółem w latach 2004-2006 ma tendencję malejącą; istotna zmiana wartości wytwarzanej produkcji wadliwej dowodzi, że funkcjonujący w spółce system zarządzania jakością przynosi odpowiednie efekty;
- wraz ze wzrostem kosztów działań związanych z zapobieganiem złej jakości następuje spadek kosztów produktów wadliwych oraz kosztów całkowitych jakości. (abstrakt oryginalny)

Quality cost analysis is considered a very important instrument used in quality economics. Interpretation of changes in the quality cost level, cost optimisation effectiveness and indicating the directions for quality improvement plan verification represent the subject of this analysis. Evaluation of the compliance and non-compliance costs in the development of quality costs in a selected enterprise during the years 2004-2009 was the main goal of this study. A limited liability company conducting manufacturing activity in the province of Warmia and Mazury was selected which mainly produces accessories to automotive vehicles and machines. As the result of the conducted studies, the following ultimate conclusions were formulated:
- quality costs in the enterprise surveyed showed an increasing trend during the years 2004-2007 and as of 2008 a decreasing trend was observed (in 2009 they decreased by 17% as compared to 2008),
- the ratio of losses from the total defective production during the years 2004-2006 showed a decreasing trend; the significant change in the value of defective products manufactured proves the efficiency of the quality management system applied in the company,
- with the increase in the costs of activities related to preventing poor quality, the costs of defective products and the total quality costs decrease. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Balon U. 2006. Przegląd wybranych modeli klasyfikacji kosztów jakości. Problemy Jakości, 6: 15-19.
  2. Bank J. 1997. Zarządzanie przez jakość. Wydawnictwo Gobethner & Spółka, Warszawa.
  3. Jedynak P. 2007. Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością: instrumenty i uwarunkowania wartości. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  4. Kister A. 2003. Koszty jakości jako miernik efektywności. Problemy Jakości, 7: 13-17.
  5. Kolman R. 2009. Kwalitologia: wiedza o różnych dziedzinach jakości. Wydawnictwo Placet, Warszawa.
  6. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M. 2004. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  7. Szczepańska K. 2009. Analiza kosztów jakości. Problemy Jakości, 6: 6-9.
  8. Zarządzanie przez jakość: koncepcje, metody, studia przypadków. 2003. Ed. E. Konarzewska-Gubała. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu