BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębniewska Maria (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Regionalne aspekty rozwoju przedsiębiorstw turystycznych
Regional Aspects of Tourist Enterprises Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 281-287
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Przedsiębiorstwo turystyczne
Regional development, Tourist enterprises
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Region Warmii i Mazur wyróżnia się szczególnymi walorami przyrodniczymi pod względem bogactwa i różnorodności środowiska przyrodniczego. Są tu liczne jeziora, zwarte kompleksy leśne, urozmaicona rzeźba terenu i czyste powietrze. Wyróżnione tu zostały obszary przyrody o szczególnym znaczeniu europejskim. W ramach sieci Natura 2000, w 2005 roku ustanowiono 12 obszarów specjalnej ochrony ptaków, 8 obszarów ochrony siedlisk, których łączna powierzchnia zajmuje ponad 20% powierzchni województwa. Wymienione walory przyrodnicze regionu predystynują do tego, aby na tym terenie podejmować działalność turystyczną. Rozwój turystyki na obszarach wiejskich i małych miast od dłuższego już czasu podejmowany przez małe przedsiębiorstwa stał się koniecznością, głównie z przyczyn ekonomicznych. Niskie dochody z pracy i pogarszające się warunki materialne mieszkańców, wyzwalały u nich inicjatywę podejmowania nowej działalności - produkcyjnej, przetwórczej, usługowej, w oparciu o istniejące naturalne zasoby. Podejmowane nowe inicjatywy gospodarcze początkowo odnosiły się do najaktywniejszych, jak też najbardziej ryzykownych. Każda decyzja w tym zakresie obarczona była ryzykiem, które wynikało z wielu niewiadomych. Ta niepewność gospodarcza dotyczyła popytu na produkty mające charakter turystyczny, konkurencji, poziomu cen, obciążeń podatkowych itp. Początkowo usługi turystyczne były realizowane w niewielkim zakresie, z wykorzystaniem obiektów poddanych renowacji, bądź adaptacji. Stopniowo zwiększała się liczba usługodawców, jak też przyjeżdżających turystów, w wyniku tych zmian zaczęły powstawać inne małe firmy zajmujące się handlem, przetwórstwem, usługami (naprawa samochodów, stacje benzynowe i inne). (fragment tekstu)

Warmia and Mazury Region is characterized by large tourist capability. The region can become one of the most attractive place for recreation if small business gets financial support in form of outside capital. Outside financing funds are important to entrepreneurs when it is hard to get a bank loan due to nonsufficient ownership capital. Guaranty funds can provide additional financial support to entrepreneurs by declaration of guarantee. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. U. Szubert-Zarzeczny, Turystyka w procesie przekształceń systemowych w Polsce, Wyd. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1996, s. 42.
  2. W. Gaworecki, Turystyka, Wyd. PWE, Warszawa 2003, s. 41.
  3. A. Panasiuk, Obszary współpracy samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw turystycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 1, Szczecin 2006, s. 95.
  4. A. Bagieńska, Finansowanie rozwoju turystyki ze środków Unii Europejskiej, [w:] Regionalne aspekty rozwoju turystyki, M. Jalinik (red.), Wyd. EKO PRESS, Białystok 2006, s. 278.
  5. B. Bartkowiak, Pożyczka z funduszu, Raport specjalny - Bank 2008, s. 8-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu