BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górny Adam (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
The Ohs Management in Creating the Competitive Superiority of Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 295-302
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Praca, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Security, Labour, Enterprise competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
W warunkach globalnej gospodarki rynkowej funkcjonowanie przed się biorstwa na ryn ku warunkowane jest spełnianiem przez nie potrzeb i oczekiwań klientów. Jed nakże globa li za cja postrzegana może być również poprzez korzystne efekty, wynikające z konieczności za pew nienia poprawy wiarygodności konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz wzmocnienia zdol ności jego działania1. Rynkowa pozycja przedsiębiorstwa w dużej mierze uza leżniona jest od jego reputacji. Przedsiębiorstwo chcąc stworzyć dobrą opinię o sobie, dbać musi o dobre kon takty z wszystkimi związanymi z jej funkcjonowaniem stronami (np. klientami, pracowni kami, akcjonariuszami, społeczeństwem). W działaniach tych szczególnie istotny jest aspekt społecznego zaangażowania przedsiębiorstwa, związanego z jego finansowymi i rynkowymi warunkami funkcjonowania. Nale ży postawić sobie pytanie, czy działania o charakterze socjalnym, m.in. związane z zapewnie niem bezpieczeństwa pracy są tylko źródłem dodatkowych kosztów, czy też przynieść mogą przedsiębiorstwu wymierne korzyści. (fragment tekstu)

The fulfillments of customers' expectations in conditions of global market economy the enterprises wanting to stay on market be forced to perfect in aim their structure. The one of this essential element is im provement of reputation in the social area, e.g. connected with assurance of occupational health and safety. Building competitive superiority of enterprises is possible across use of theses management, which they were worked out for engineering of quality, and which with success can be transferred to area of work safety. Yet it requires then the understanding of creature of system, in this seizing and the regard of characteristic crite ria of system approach. In the article was showed on essential conditions, which have to be fulfilled, it can will recognized, that the system approach to formation of occupational health and safety is the essential factor in the creating of com petitiveness enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Ćwik, Strategie przedsiębiorstw w warunkach konkurencji globalnej, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 11, s. 31-34.
 2. S. Łech, A. Górny, Ocena kosztów wdrożeń rozwiązań techniczno-organizacyjnych doskonalących środowisko pracy w przedsiębiorstwie budowy maszyn, [w:] Gospodarka w obliczu eurotrans formacji, J. Stankiewicz (red.), Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004, s. 169-180.
 3. W. Czternasty, P. Mikołajczak, Innowacyjność jako warunek konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach europejskich, [w:] Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji, red. J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007, s. 30.
 4. E. Skawińska, Reakcja na zmiany a konkurencyjność przedsiębiorstw, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw. Nowe podejście, E. Skawińska (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002, s. 76-77.
 5. S. Tokarski, J. Lubimow, Przewaga konkurencyjna jako wymóg nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem globalnym, [w:] Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji, J. Stankiewicz (red.), Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004, s. 205-213.
 6. B. Nogalski, A. Wójcik-Karpacz, J. Karpacz, Uwarunkowania rynkowe ukształtowania instrumentów przewagi konkurencyjnej małych przedsiębiorstw, [w:] Konkurencyjność i innowacyjność współ czesnych organizacji, J. Stankiewicz (red.), Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007, s. 7-14.
 7. K.: Libor, Potencjał konkurencyjności i pozycja konkurencyjna jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] Współczesne problemy i koncepcje zarządzania, J. Stankiewicz (red.), Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2003, s. 237-274.
 8. A. Radziszewska, S. Borkowski, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako istotny warunek jego sukcesu rynkowego, [w:] Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji, J. Stankiewicz (red.), Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004, s. 129-134.
 9. Z. Malara, J. Kroik, O strategiach przedsiębiorstwa w globalnej gospodarce, [w:] Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji, J. Stankiewicz (red.), Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004, s. 283.
 10. J. Macias, Nowe koncepcje przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 9, s. 11-14.
 11. J. Penc, Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003.
 12. K. Sowa, Strategie konkurencji korporacji międzynarodowych, Difin, Warszawa 2006.
 13. J. Lewandowski, Zarządzanie jakością. Jakość. Ergonomia. Bezpieczeństwo pracy. Ochrona środowiska, Wydawnictwo MARCUS, Łódź 1998, s. 12-14
 14. W. Nierzwicki, System zarządzania SHE, "Przegląd Organizacji" 1999, nr 7-8, s. 39-41
 15. A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 J.T. Karczewski, System zarządzania bezpieczeństwem pracy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2000.
 16. W. Piotrowski, Organizacja i zarządzanie - kierunki, koncepcje, punkty widzenia, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 479-584
 17. A. Góralczyk, Zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Prawno-Ekonomicz ne INDOR, Warszawa 1999, s. 30.
 18. P. Grudowski, Jakość, środowisko i bhp w systemach zarządzania, Oficyna Wydawnicza AJG, Bydgoszcz 2003, s. 117-125.
 19. A. Góralczyk, Zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Prawno- Ekonomiczne IN DOR, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu