BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiepas-Kokot Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Nowak Maciej J. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wykorzystanie planów miejscowych w ograniczaniu ekspansji reklamy zewnętrznej w przestrzeni publicznej na przykładzie nadmorskich gmin województwa zachodniopomorskiego
The Use of Local Plans in Limiting the Expansion of Outdoor Advertising in the Public Space as Exemplified by Coastal Communes of Western Pomerania
Źródło
Świat Nieruchomości, 2015, nr 2(92), s. 21-25, tab., bibliogr. 5 poz.
World of Real Estate Journal
Słowa kluczowe
Przestrzeń społeczno-gospodarcza, Polityka przestrzenna, Planowanie przestrzenne miasta, Reklama zewnętrzna, Przestrzeń publiczna
Social economic space, Spatial policy, Town spatial planning, Outdoor advertising, Public space
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest ustalenie, czy gminy mają wystarczające narzędzia do kształtowania polityki przestrzennej umożliwiające zachowanie lub uzyskanie (odzyskanie) ładu i estetyki przestrzeni publicznych jak również czy narzędzia te są wykorzystywane. Do analizy wybrano sześć nadmorskich gmin województwa zachodniopomorskiego. Przyczynkiem do wybrania jako przedmiotu analizy gmin nadmorskich było założenie, że gminy te z racji usytuowania w atrakcyjnej turystycznie przestrzeni, są z jednej strony poddane silnej presji nadawców reklam a jednocześnie użytkownicy tej przestrzeni oczekują wysokiego poziomu estetyki przestrzeni jako miejsca rekreacji i odpoczynku. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to determine whether municipalities have sufficient tools for shaping spatial policy allowing to maintain or gain (recovery) order and aesthetics of public space as well as whether these tools are used. For the analysis six coastal communes of Western Pomerania have been selected. The reason behind the selection as the object of the analysis of the coastal communes was the assumption that, due to their location in the attractive tourist space, those municipalities are on the one hand subjected to strong pressure senders of advertisers and, at the same time, users of this space expect a high level of spatial aesthetics as a place of recreation and rest. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmielewski J. M., Współzależność ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego [w:] J. M. Chmielewski, G. Węcławowicz, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Biuletyn KPZK PAN, z. 245, Warszawa 2010.
  2. Markowski T., Marketing miast [w:] T. Markowski (red.) Marketing terytorialny, Studia KPZK PAN, t. CXVI, Warszawa 2006.
  3. Nowak M., Dąbrowski B., Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz praktyczny, CeDeWu, Warszawa 2013.
  4. Nowak M., Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią publiczną, CeDeWu, Warszawa 2012.
  5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2015.92.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu