BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Falkowski Jan (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Tytuł
Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne obszarów wiejskich w strefach podmiejskich obszarów metropolitalnych Polski
Functional and Spatial Changes of Rural Areas in Suburban Areas of the Polish Metropolitan Areas
Źródło
Studia Obszarów Wiejskich, 2009, t. 18, s. 49-69, tab., rys., bibliogr. 105 poz.
Rural Studies
Tytuł własny numeru
Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym = Rural Areas in Spatial Planning
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Urbanizacja, Obszar metropolitalny, Strefy podmiejskie
Rural areas, Urbanisation, Metropolitan area, Suburban areas
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono funkcjonalno-przestrzenne przekształcenia obszarów wiejskich w strefach podmiejskich 12 największych obszarów metropolitalnych Polski. Zwrócono uwagę na przemiany demograficzno-społeczne, gospodarcze, infrastrukturalne, przestrzenne oraz zagospodarowania stref podmiejskich w latach 1998-2007. Wskazano kierunki przekształceń stref podmiejskich w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with functional and spatial changes within the suburban zones of 12 Polish Metropolitan Areas (Białystok, Bydgoszcz-Toruń, Gdansk-Gdynia, Katowice-Sosnowiec, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław) in the years 1998-2007. Transformations in demographic structure are concerned with: an increase in employment in services, a decrease in employment in agriculture, a reduction of the unemployment rate. Changes are observed also in the number and the structure of national economic entities. The growth is higher in the suburban zones (35%) than in the central cities of Metropolitan Areas (25%), with dominance of such activities as: trade, industry, construction, transport and communication. It is expected that the future transformations within suburban zones of Metropolitan Areas will strengthen such functions and activities as: housing, recreation, communication, services and environment protection. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszek J., 1984, Metodyczne próby określenia podmiejskich stref upraw warzyw gruntowych w Polsce, Annales UMCS, seria B, 39, 16.
 2. Bański J., 2008, Strefa podmiejska -już nie miasto, jeszcze nie wieś, [w:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 29-43.
 3. Biczkowski M., Brodowski P., 2008, Zmiany struktury użytkowania gruntów w powiecie toruńskim, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów zurbanizowanych, [w:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 195-208.
 4. Bromek K., 1966, Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego ok. 1960 r.. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 14, Kraków.
 5. Castells M., 1982, Kwestia miejska, PWN, Warszawa.
 6. Chojnicki Z., Czyż T., 1989, Charakterystyka małych miast regionu poznańskiego a koncepcja kontinuum miejsko-wiejskiego, [w:] P. Korcelli, A Gawryszewski (red.), Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce, Prace Geograficzne, 152, IGiPZ PAN, Wrocław-Łódź, s. 139-157.
 7. Czarnecki W., 2007, Problemy rozwoju strefy podmiejskiej Białegostoku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok.
 8. Dobrowolska M., 1964, Strefa podmiejska, Roczniki Naukowo-Dydaktyczne, Prace Geograficzne, 3, WSP, Kraków.
 9. Dobrowolska M., 1967, Przemiany społeczne wsi podmiejskie: wsie podkrakowskie, Prace Monogr. WSP, Kraków.
 10. Domański B., 1998, Władza ekonomiczna a przestrzeń: przemysł w mieście w warunkach socjalizmu, Czasopismo Geograficzne, 68, 2.
 11. Dombrowicz K., 2008, Suburbanizacja strefy podmiejskiej Bydgoszczy, [w:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń., s. 81-92.
 12. Duś E., 1982, Procesy urbanizacyjne w rejonie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Geographia, 16, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 13. Duś E., Tkocz M., 1996, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w woj. katowickim, Materiały XIII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego oraz 45 Zjazdu PTG, Słupsk.
 14. Duś E., 2003, Przemiany funkcjonalne gmin wiejskich aglomeracji górnośląskiej, Geographia, 26, Uniwersytet Śląski., Katowice.
 15. Dziewoński K., 1987, Strefa podmiejska - próba ujęcia teoretycznego, Przegląd Geograficzny, 59, 1-2, s. 55-63.
 16. Falkowski J., 1977, Struktura przestrzenna rolnictwa miasta i strefy podmiejskiej Torunia, PWN, Warszawa-Poznań-Toruń.
 17. Falkowski J., 1978, Wybrane problemy planowania strefy żywicielskiej w aglomeracji dolnej Wisły, Miasto, 11, s. 5-6.
 18. Falkowski J., 1985, Funkcja rolnicza strefy podmiejskiej, Acta Universitatis Lodzensis, Folia Geographica, 5.
 19. Falkowski J., 2007, Gospodarka przestrzenna obszarów metropolitalnych Polski (potencjał rozwojowy-rełacje-strategia), WSG, Bydgoszcz (maszynopis).
 20. Falkowski J., Brodowski P., 2008, Ocena kontinuum miejsko-wiejskiego obszarów metropolitalnych metodą potencjału społeczno-gospodarczego, (w:) W. Gierańczyk, M. Kluba (red.), Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 13, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 11-35.
 21. Gadomski W., 1968, Strefa podmiejska Warszawy w świetle przeglądowego zdjęcia użytkowania ziemi, Dokumentacja Geograficzna, 1, IGiPZ PAN, Warszawa.
 22. Gałczyńska B., 2002, Problematyka wsi i rolnictwa w strefie podmiejskiej Warszawy w badaniach geograficznych, [w:] G. Węclawowicz (red.), Warszawa jako przedmiot badań geografii społeczno-ekonomicznej, Prace Geograficzne, 184, IGiPZ PAN, Warszawa.
 23. Gałczyńska B., Kulikowski R., 2000, Wieś i rolnictwo strefy podmiejskiej Warszawy. Zróżnicowanie przestrzenne i procesy transformacji, Dokumentacja Geograficzna, 20, IGiPZ PAN, Warszawa.
 24. Gierańczyk W., Kluba M. (red.), 2008, Problemy i metody oceny kontinuum miejskowiejskiego w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 13, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 25. Głaz M., Kemona S., 2006, Strefa podmiejska Wrocławia - gminy sukcesu czy niepowodzenia, [w:] B. Głębocki, E. Kacprzak (red.), Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa - sukcesy i niepowodzenia, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 243-254.
 26. Głaz M., 2008, Wybrane aspekty wielofunkcyjności obszarów wiejskich w strefie oddziaływania Wrocławia, [w:] W. Gierańczyk, M. Kluba (red.), Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 13, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 103-114.
 27. Górz B., 1983, Problemy rozwoju rolnictwa drobnoobszarowego (na przykładach z Regionu Krakowskiego), Folia Geographica, Ser. Geogr. Oeconomica, 15.
 28. Górz B., 1992, Problemy restrukturyzacji rolnictwa w strefie podmiejskiej Krakowa, [w:] Restrukturyzacja obszarów wiejskich Polski, Materiały IX Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 29. Grykień S., 2008, Gmina Kobierzyce - harmonijne łączenie funkcji rolniczej z aktywizacją gospodarczą i procesami suburbanizacji, [w:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 309-318.
 30. Guzik Cz., 1992, Uwarunkowania zmian produkcji ogrodniczej w strefie podmiejskiej Krakowa, Materiały na Konferencję Dydaktyczną, 3, Kraków.
 31. Gwiaździńska-Goraj M., 2008, Rozwój gmin wiejskich w sąsiedztwie Olsztyna, [w:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 119-125.
 32. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. , 1998, Przeobrażenia strefpodmiejskich dużych miast. Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 33. Jałowiecki B., 1987, Proces urbanizacji a relacje miasto-wieś, PWN, Warszawa.
 34. Jankowski T., 1968, Wyznaczanie strefy żywicielskiej miasta na przykładzie Wrocławia, Materiały i Studia, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 35. Jasiulewicz M., 1998, Przekształcenia strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Pomorza Środkowego w okresie transformacji gospodarczej i zmian systemowych. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 36. Jedut R., 1983, Instrukcja sporządzania szczegółowej mapy użytkowania ziemi oraz infrastruktury technicznej i społecznej na terenach podmiejskich, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 37. Jedut R., 1992, Uwarunkowania i kierunki przeobrażeń osadnictwa wiejskiego w strefach podmiejskich, [w:] Restrukturyzacja obszarów wiejskich Polski, Materiały IX Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-rolniczego, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 38. Jelonek A., 1983, O problemach demograficznych strefy podmiejskiej, Materiały XV dorocznej łódzkiej konferencji naukowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 39. Jezierska-Thole A., Kozłowski L. (red.), 2008, Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 40. Jurek J., 1991, Zmiany struktury społeczno-ekonomicznej wsi w strefie podmiejskiej Poznania, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 41. Kacprzak E., Staszewska S., 2008, Rozwój obszarów mieszkaniowych w strefie podmiejskiej m. Poznania, [w:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 127-144.
 42. Kirk W., 1980, The rural-urban continuum: Perceptron and realisty, [w:] G. Eynedi, J. Meszaros (red.), Development of Settlements systems, Akademiai Kiado, Budapest.
 43. Kluba M., 2008, Specyfika rolnictwa podmiejskiego w kontinuum miejsko-wiejskim województwa kujawsko-pomorskiego, [w:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 225-236.
 44. Kołodziejczak A., 2008, Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego strefy podmiejskiej Poznania, [w:] W. Gierańczyk, M. Kluba (red.), Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 13, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 49-58.
 45. Kołodziejski J. (red.), 1999, Proces metropolizacji polskiej przestrzeni. Aglomeracja Trójmiasta - polska metropolia bałtycka in statu nascendi, Studium diagnostyczno-koncepcyjne, Biuletyn KPZK PAN, 189, Warszawa.
 46. Kosiński L., 1954, Funkcja rolnicza strefy podmiejskiej, Przegląd Geograficzny, 26, 4.
 47. Kosiński L., 1957, Miasto i osiedla miejskie w województwie białostockim, Przegląd Geograficzny, 29, 3.
 48. Kotlicka J., 1981, Bibliografia stref podmiejskich, IGiPZ PAN, Warszawa (maszynopis).
 49. Kulikowski R., 1998, Transformation of Polish suburban rural areas, [w:] I. Jordan, W. Stola (red.), Socio-economic changes in the suburban areas of larges cities in Romania and Poland, Romanian-Polish Geographica! Seminar, Instytut Geografii Akademii Rumuńskiej, Bukareszt.
 50. Kulikowski R., 2008, Rolnicza strefa podmiejska Warszawy, [w:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 237-250.
 51. Kulikowski R., Gałczyńska B., 1996, Wieś i rolnictwo strefy podmiejskiej Warszawy w okresie transformacji, [w:] W. Stola, J. Grzeszczak (red.), Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii, Conference Papers, 25, IGiPZ PAN, Warszawa.
 52. Kwiecień I., 1977, Rozwój indywidualnego budownictwa w strefie podmiejskiej Krakowa funkcją procesu urbanizacji, Folia Geographica, ser. Geogr.-Oecon., 10.
 53. Kwiecień I., 1980, Współzależność zjawisk urbanizacji w strefie podmiejskiej Krakowa, Prace Geograficzne, 50, UJ, Kraków.
 54. Liszewski S., 1980, Użytkowanie ziemi jako kryterium strefy podmiejskiej, Materiały XIII dorocznej konferencji naukowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 55. Liszewski S., 1983, Funkcja rolnicza strefy podmiejskiej Łodzi, UŁ, Lódź, (maszynopis).
 56. Liszewski S., 1987, Strefa podmiejska jako przedmiot badań geograficznych. Próba syntezy, Przegląd Geograficzny, 59, 1-2., s. 65-78.
 57. Liszewski S., 2008, Od miasta rolniczego do obszaru metropolitalnego. Przykład Łodzi, [w:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 145-156.
 58. Maik W., 1980, Charakterystyka strefy podmiejskiej w kategoriach funkcjonalnych. Problemy rekonstrukcji modelu pojęciowego i metody badawczej, Materiały XIII dorocznej łódzkiej konferencji naukowej, Wydawnictwo UL, Łódź. (maszynopis).
 59. Maik W., 1985, Charakterystyka strefy podmiejskiej w kategoriach funkcjonalnych. Próba rekonstrukcji modelu pojęciowego metody badawczej, [w:] Pojęcia i metody badań strefy podmiejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5.
 60. Maik W., 1991, Infrastruktura osadnicza jako czynnik poziomu życia ludności strefy podmiejskiej, Biuletyn KPZK PAN, 153, Warszawa.
 61. Maik W., 1992, Podstaivygeografii miast, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 62. Maik W., 2008, Kontinuum miejsko-wiejskie jako układ dynamiczny i rezultat zmian osadniczych i społecznych, [w:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 52-62.
 63. Michniewska-Szczepkowska B., 1982, Wpływ miasta Olsztyna na jego zaplecze wiejskie - kształtowanie się strefy żywicielskiej, Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn.
 64. Mityk J., 1980, Ocena środowiska przyrodniczego strefy podmiejskiej Radomia dla potrzeb uprawy warzyw, Biuletyn kwartalny TNT, 17, 3, Radom.
 65. Parysek J.J., 2008, Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania, [w:] J.J. Parysek, A. Tolle (red.), Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne, Seria: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 5, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 66. Potoczek A., 2008, Bydgosko-toruński obszar metropolitalny, [w:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 341-356.
 67. Potrykowska A., 1985, Delimitacja strefy podmiejskiej Warszawy, Acta Universitatis Lodzensis, Folia Geographica 5, UL, Łódź.
 68. Rajman J., 1997, Strefa podmiejska - mechanizm powstawania i przekształceń Nowe problemy badawcze. Geografia, człowiek, gospodarka, 1, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 67-73.
 69. Redfie1d R., 1946, The folk culture of Jukatan, University of Chicago Press, Chicago.
 70. Redfield R., 1968, Tepoztlan a mexican village: A study of folk life, University of Chicago Press, Chicago.
 71. Różański S., 1954, Strefa podmiejska zespołu Gdańska, Miasto, 4.
 72. Rudnicki R., Klub a M., 1992, Restrukturyzacja obszarów wiejskich w strefie podmiejskiej Torunia, [w:] Restrukturyzacja obszarów wiejskich Polski, Materiały IX Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 73. Rydz E., 2003, Współczesne tendencje w rolnictwie strefy podmiejskiej na przykładzie gminy Słupsk i Kobylnica, Studia Obszarów Wiejskich, 4, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 181-196.
 74. Rydz E., 2008, Przekształcenia osadnictwa wiejskiego na Pomorzu Środkowym, ze szczególnym uwzględnieniem stref podmiejskich, [w:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 157-175.
 75. Rzymowski S., 1996, Rolnictwo i jego przemiany w wybranych gminach aglomeracji gdańskiej, [w:] J. Falkowski, E. Rydz (red.), Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, Wydawnictwo WSP, Słupsk.
 76. Sasinowski H., Michałowski K., 2008, Przestrzenna polaryzacja i restrukturyzacja strefy podmiejskiej na przykładzie aglomeracji białostockiej, [w:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 177-186.
 77. Sokołowski D., 1999, Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum wiejsko-miejskiego. Wydawnictwo UMK, Toruń.
 78. Sokołowski D., 2008, Miasta nowe i potencjalne jako elementy kontinuum wiejsko-miejskiego w Pobce, [w:] A. Jezierska-Thole i L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 63-78.
 79. Sołtys J., 2006, Żywiołowe procesy urbanizacji w strefie podmiejskiej aglomeracji gdańskiej, [w:] S. Kozłowski (red.), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, Studia nad zrównoważonym rozwojem, t. 2, Białystok-Lublin-Warszawa, s. 225-241.
 80. Stasiak A., 1973, Rozwój aglomeracji w Polsce, PWN, Warszawa.
 81. Stasiak A., 1995, Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej, [w:] A. Stasiak, J. Kołodziejski (red.), Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju "Polska 2000plus", 1, CUP, Warszawa.
 82. Stasiak A., (red.), 2000, Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską, Studia KPZK PAN, 110, Warszawa.
 83. Staszewska S., Wdowicka M., 2006, Rozwój budownictwa jednorodzinnego w strefie podmiejskiej Poznania jako przejaw suburbanizacji, [w:] J. Słodczyk, R. Klimek (red.), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 84. Stawiarski J.K., 1994, Przekształcenia wsi podmiejskich, Materiały VI Konferencji Naukowej - Kierunki planowania przestrzennego i architektury współczesnej wsi, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 85. Stola W., 1962, Gospodarka rolna w strefie podmiejskiej. Wieś Bielawa, Przegląd Geograficzny, 34, z. 1, s. 173-183.
 86. Stola W., Grzeszczak J. (red.), 1996, Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii, Conferens Papers, 25, IGiPZ PAN, Warszawa.
 87. Straszewicz L., 1954, Strefa podmiejska Łodzi, Przegląd Geograficzny, 26, 4.
 88. Straszewicz L., 1955, Strefa podmiejska jako problem urbanistyczny, Miasto, 12, s. 5-6.
 89. Straszewicz L., 1957, Problemy rolnicze strefy podmiejskiej Łodzi, Przegląd Geograficzny, 29, 1.
 90. Straszewicz L., 1980, Strefa podmiejska. Pojęcia i definicje, Mat. XIII dorocznej konferencji naukowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 91. Suliborski A., 1981, Delimitacja strefy podmiejskiej Łodzi. Analiza pojęć i założeń metodologicznych, Mat. XIV dorocznej łódzkiej konferencji naukowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 92. Sulimski J., 1967, Procesy urbanizacji w strefie podmiejskiej Krakowa (Studium Socjologiczne), Prace Komisji Socjologicznej, 8, PAN, Oddział w Krakowie, s. 73-89.
 93. Unia Metropolii Polskich, 2004, Polskie obszary metropolitalne podregionami NTS 3. Definicja - Delimitacja - Demografia, Warszawa.
 94. Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, 2007, Obszary metropolitalne w planach zagospodarowania przestrzennego województw. Delimitacja - Struktura - Zapisy, Materiały Pokonferencyjne, Rokosowo (maszynopis).
 95. Wojtkiewicz M., Kowalczyk A., 2008, Analiza zagospodarowania przestrzennego w strefie przejściowej między gm. miejską Olsztyn a gminą wiejską Stawiguda, [w:] W. Gierańczyk, M. Kluba (red.), Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 13, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 163-172.
 96. Wójcik M., 2008, Pozarolnicze funkcje obszarów wiejskich aglomeracji łódzkiej, [w:] W. Gierańczyk, M. Kluba (red.), Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 13, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 125-137.
 97. Zagożdżon A., 1978, Rozwój struktury przestrzennej strefy podmiejskiej Opola, Acta Universitatis Wratislaviensis., 324, Prace Instytutu Geografii, seria B, 2, s. 67-89.
 98. Zaremba P., 1962, Funkcjonalny podział terenów podmiejskich, Czasopismo Geograficzne, 33,3.
 99. Zathey M., 2005, Wrocławska strefa suburbialna. Zmiany morfologiczne, funkcjonalne i społeczne, Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej, Uniwersytet Wrocławski (maszynopis pracy doktorskiej).
 100. Zawadzki L., 1979, Strefa podmiejska - wybrane problemy zagospodarowania przestrzennego, Przegląd Geograficzny, 51, 2, s. 271-279.
 101. Zgliński W., 1994, Kształtowanie się strefy żywicielskiej aglomeracji warszawskiej, Prace Geograficzne, 162, IGiPZ PAN, Warszawa.
 102. VIII Seminarium Geograficzno-Rolnicze, 1991, Przestrzenne aspekty gospodarki żywnościowej (na przykładzie aglomeracji gdańskiej). Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 103. IX Seminarium Geograficzno-Rolnicze, 1992, Restrukturyzacja obszarów wiejskich w strefach podmiejskich, że szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania rolniczego, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu