BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Luchter Bogusław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Lokalizacja bazy noclegowej w Krakowie w latach 1992-2012 w byłej dzielnicy katastralnej - Śródmieście
Areas of Accommodation Services in Cracow in the Years 1992-2012 as Exemplified by the Former Cadastral Borough of Śródmieście
Źródło
Świat Nieruchomości, 2015, nr 2(92), s. 27-33, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
World of Real Estate Journal
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Gospodarka gruntami, Zagospodarowanie przestrzenne, Baza materialno-techniczna turystyki, Zaplecze noclegowe turystyki
Real estate, Land economy, Spatial development, Material-technical base of tourism, Tourism accommodation facilities
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraków, Dzielnica Śródmieście
Cracow, Krakow District Śródmieście
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ocena stopnia przeobrażeń dokonanych w strukturze użytkowania ziemi w ostatnich 20 latach (1992-2012), tj. niemal od początku rozpoczęcia realizacji zasad gospodarki rynkowej w Polsce do chwili obecnej, na przykładzie Krakowa, a zwłaszcza najstarszej jego części - tj. byłej dzielnicy katastralnej miasta, funkcjonującej w latach 1867-1951, Śródmieścia. Badania przeprowadzone zostały w obrębie bazy noclegowej turystyki - dziedziny gospodarki, jednej z kilku wiodących, obok kultury i nauki, w rozwoju przestrzenno-gospodarczym miasta. (abstrakt oryginalny)

This article is aimed at evaluating the extent of land use conversions which took place in the recent 20-years' period (1992-2012), viz. almost since the very beginning of the market-oriented economy in Poland, up to the present day, taking Cracow as an example, and particularly its oldest part-viz. Śródmieście, a former cadastral district functioning in the years 1867-1951. Tourist accommodation services were investigated- apart from culture and science - one of the few leading economy branches in the town's spatial and business development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bromek K., Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego około 1960 roku, Zeszyty Naukowe UJ, nr 128, Kraków 1966.
 2. Bromek K., Mydel R., Uwagi metodyczne do opracowania szczegółowej mapy użytkowania ziemi przestrzeni miejskiej, "Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica", t. 5, 1972.
 3. Faracik R., Pawlusiński R., Usługi i zagospodarowanie turystyczne [w:] Turystyka, red. W. Kurek, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. Górka Z., Krakowska dzielnica staromiejska w dobie społeczno-ekonomicznych przemian Polski na przełomie XX i XXI wieku: Użytkowanie ziemi i funkcje, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2004.
 5. Grocholska J., Czynniki wpływające na użytkowanie ziemi w Warszawie, Studia KPZK PAN, t. 46, 1974.
 6. Luchter B., Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, praca doktorska, maszynopis, Kraków 1987.
 7. Luchter B., Zmiany użytkowania ziemi w latach 1983 - 1992 na przykładzie centralnej części miasta - byłej I dzielnicy katastralnej miasta - Śródmieście, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Zeszyty Naukowe, nr 422, Kraków 1994.
 8. Luchter B., Przemiany w użytkowaniu ziemi w rozwoju miasta Krakowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna, Monografie, nr 196, Kraków 2010.
 9. Luchter B., Kraków - zarys przemian ekonomiczno-przestrzennych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 10. Luchter B., Przemiany użytkowania ziemi w centralnej części Krakowa - byłej dzielnicy katastralnej Śródmieście w latach 1992-2012, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zeszyty Naukowe nr 6 (930), Kraków 2014.
 11. Mydel R., Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa, Ossolineum, Wrocław 1979.
 12. Rogalewski O., Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974.
 13. Raport o stanie miasta 2001, Prezydent Miasta Krakowa. Wydział Rozwoju Miasta Kraków 2002.
 14. Raport o stanie miasta 2013, Prezydent Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Kraków 2013.
 15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz.U. R.P. nr 38, poz. 454.
 16. Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007.
 17. Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978.
 18. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii, Monitor Polski Dz. Urz. R.P., nr 5., poz. 418.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2015.92.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu