BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilczuk Julita (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Motywacje założycielskie właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw a rozwój firm
Of Micro and Small Firms, and The Growth of the Firm
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 460-467, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
Small business, Enterprise development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zagadnienia związane z motywacjami i motywowaniem w literaturze polskiej, zazwyczaj są poruszane w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi. Stosunkowo mało miejsca poświęca się motywacjom samego właściciela firmy, zarówno tym na etapie tworzenia firmy, jak i jej dalszego funkcjonowania. W Europie prowadzi się od wielu lat szereg badań, których celem jest określenie, dlaczego niektóre jednostki decydują się na rozpoczynające działalności przedsiębiorczej, ze szczególnym uwzględnieniem motywacji. Te ostatnie bada się także w firmach już funkcjonujących. Badanie motywacji nie jest jednak proste, są one bowiem wypadkową wielu czynników, między innymi: cech osobowości, wyznawanych wartości, potrzeb, intencji, a nierzadko i emocji, jakimi właściciel się kieruje, ale także warunków społeczno-politycznych, czy też szans rynkowych. Poszukując źródeł motywacji, badacze posiłkują się teoriami dotyczącymi potrzeb, zarówno teorią Maslowa jak i Murray'a. Analizuje się także cechy osobowe (wskazując je jako motywy podejmowania działań), a zwłaszcza: chęć podejmowania ryzyka, czy też wewnętrzne umiejscowienie kontroli (internal locus of contrl), mające niewątpliwie duży wpływ na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. (fragment tekstu)

Motivation of individuals to create the business is the consequence of many different factors, that is why it is difficult to investigate it. On the other hand influence of motivation on future activities of owners can not be overestimated. Motives to start the business were classified as positive and negative ones. The former have greater positive impact on firm's growth. On the basis of the research carried out among micro and macro firms from Gdańsk region, the motivations to start the businesses were investigated, and their influence on the growth of the firms was analyzed. However conclusions from the research differ from conclusions found in entrepreneurship literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Naffziger, J. Hornsby, D. Kuratko, A Proposed Research Model of Entreprenerial Motivation, "Entrepreneurship Theory and Practice" 1994, spring, s. 29-42
 2. F. Delmar, J. Wiklund, The Effect of Small Business Managers' Growth Motivation on Firm Growth: A Longitudinal Study, "Entrepreneruship Theory and Pracitce" 2008, May, s. 437-457.
 3. P. Davidsson, Determinants of entrepreneurisal intentions, [w:] "Materiały konferencji RENT IX, Piacenza", 1998
 4. J.Wasilczuk, Charakterystyka motywacji właściciela malej i średniej firmy, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" 2000, nr 2(7), s. 69-103.
 5. S. Shane, E. Locke, Collins C. Entrepreneurial motivation, "Human Resource Management Review" 2003, 13, s. 257-279.
 6. J. Reykowski, Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej, PWN, Warszawa 1994.
 7. J. Murray, Motywacja i uczucie, PWN, Warszawa 1968.
 8. G. Regal, D. Borgia, J. Schoenfeld, The motivation to become an entrepreneur, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research" 2005, Vol 11, (1), s. 42-57.
 9. D. Storey, Understanding the Small Business Sector, Routledge, London 1994.
 10. P. Kozarzewski, Psychospołeczny potrtret mikroprzedsiębiorców, [w:] Mikroprzedsiębiorstwa sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele, E. Balcerowicz (red.), CASE, Warszawa 2002, s. 89-134.
 11. K. Bacławski, M. Koczerga, P.Zbierowski, Studium przedsiębiorczości w Polsce w roku 2004, Raport GEM Polska, Fundacja Edukacyjna Bachalski, Poznań 2005.
 12. P. O'Farrell, D. Hitchens, Alternative theories of small firm growht: a critical review, "Environment and Planning" 1988, nr 20, s. 1365-1383
 13. P. Davidsson, Entrepreneurship - and after? A study of growth willingness in small firms, "Journal of Business Venturing" 1989, nr 4, s. 211-226
 14. H. Snuif, P. Zwart, Studing the growth of small firms: a framework, [w:] Mateirały konferencji ICSB, s. 26-28, July, Strasbourg 1990.
 15. B. Ducheneaut, M. Orhan, Women Entrepreneurs in France: Motivations for Creating a Business, [w:] Matriały konferencji RENT XII, Lyou, November 1998
 16. J. Wasilczuk: Uwarunkowania prowadzenia firm przez kobiety: elementy teorii i praktyki, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, A. Bielawska (red.), Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 291-299.
 17. W. Boeker, Strategic Change: the effects of counding and history, "Academy of Management Journal" 1989, nr 32, s. 489-515
 18. A. Cooper, J. Gimeno-Gascon, Entrepreneurs, processe of founding, and new firm performance, [w:] State of the Art. Of Entrepreneruship Research, D. Secton, J. Kasada (red.), PWS-Kent Publishing Co, Boston 1992.
 19. S. Birley, Attitudes of Owner-Managers' Children Towards Family and Business Issues, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2002, Spring, s. 5-19.
 20. J. Wasilczuk Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw, aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Wydawnictwo PG, Gdańsk 2005.
 21. G. Gawrycka, J. Wasilczuk, P. Zwiech, Szklany sufit, ruchome schody. Kobieta na rynku pracy, CeDe- Wu, 2007
 22. J. Wasilczuk, K. Zięba, Female entrepreneurship in transitional economies: the case of Poland, "Journal of Small Business and Entrepreneurship" 2008, Vol. 21, 2, s. 153-169.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu