BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Felczak Joanna (Warsaw School of Economics, Poland), Majdzińska Karolina (Warsaw School of Economics, Poland), Szczepkowski Jacek (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Tytuł
Integration of Refugees, Prisoners and Addicts
Źródło
Polityka Społeczna, 2014, nr 4 (tematyczny)(ang), s. 27-34, bibliogr. 56 poz.
Tytuł własny numeru
Social Calculator - A Tool of the Project "Calculator of Costs of Inaction"
Słowa kluczowe
Koszty zaniechania, Pomoc społeczna, Cudzoziemcy, Wykluczenie społeczne, Integracja społeczna, Opieka socjalna
Cost of inaction, Social assistance, Foreigners, Social exclusion, Social integration, Social services
Uwagi
summ.
Abstrakt
In this article, we combine social problems such as difficulties in the integration of foreigners who have obtained refugee status or subsidiary protection; difficulties in adjusting to life after release from prison, as well as alcoholism and drug addiction. It aims to present these problems from the perspective of Social Calculator, except that it is a kind of complementary to other articles covered in this issue of Social Policy devoted to Social Calculator. This article begins with the section on aid in order to overcome difficulties in the integration of foreigners, following it discusses the difficulties in adapting to life after release from prison, and then presents the problem of addiction to alcohol or drugs from the perspective of social assistance. At the end we show examples of social services for the integration of social assistance clients experiencing these problems, which need to be taken into account within the Calculator of Cost of Inaction model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersson H.E., Nilsson S. (2011), Asylum Seekers and Undocumented Migrants' Increased Social Rights in Sweden, "International Migration", Vol. 49 (4).
 2. Aos S., Miller M., Drake E. (2006), Evidence-Based Adult Corrections Pro-grams: What works and what does not, Washington State Institute for Public Policy, Olympia.
 3. Balicki J. (2012), Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.
 4. Banaś M. (2010), Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 5. Bijl R., Verweij A., red. (2012), Measuring and monitoring immigrant integration in Europe, The Netherlands Institute for Social Research, Haga.
 6. Chambers D.E. (2000), Social Policy and Social Programs: A Method for the Practical Public Policy Analyst, Allyn and Bacon, Boston.
 7. Cierpiałkowska L., Ziarko M. (2010), Psychologia uzależnień - alkoholizm, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 8. Cullen F.T., Gendreau PL. (2000), Assessing Correctional Rehabilitation: Policy, Practice, and Prospects, w: Criminal Justice 2000: Policies, Processes, and Decisions of the Criminal Justice System, vol. 3., U.S. Department of Justice, Washington, DC.
 9. Dodziuk A. (2003), Dlaczego gminie opłaca się dobryi program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych?, "Świat Problemów", nr 7-8.
 10. Dolata A., Alkoholizm w Polsce - problem społeczny [online], www.publi- kacje.lo-zywiec.pl/publikacje/234.doc [dostęp 07.08.2014].
 11. Duszczyk M. (2012), Polityka imigracyjna a rynek pracy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 12. Dybalska I. (2012), Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - między diagnozą a działaniem. Poradnik dla służb społecznych, Warszawa.
 13. Ekonomiczne aspekty skutków picia alkoholu w Europie i w Polsce (2013), Instytut Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Warszawa.
 14. Fiałkowska K., Wiśniewski J. (2009), Polityka integracyjna Wielkiej Brytanii wobec uchodźców, ISP Warszawa.
 15. Foucault M. (2009), Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Aletheia, Warszawa.
 16. Frelak J., Klaus W., Wiśniewski J., red. (2007), Przystanek Polska. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców, ISP Warszawa.
 17. Frieske K. W. (2003) Marginalność społeczna - normalność i patologia, w: Polityka społeczna. Teksty źródłowe, wybór i oprac. L. Dziewięcka-Bokun i K. Zamorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 18. Grabowska-Lusińska I., Żylicz A., red. (2008), Czy polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców?, Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW, Warszawa.
 19. Grzymała-Kazłowska A., Weinar A. (2006), The Polish Approach to Integration, Canadian Diversity, Volume 5:1, Winter.
 20. Grzymała-Moszczyńska H. (2000), Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, Nomos, Kraków.
 21. Hryniewicz J. (2005), Uchodźcy w Polsce - teoria a rzeczywistość, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 22. Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w roku 2011 (2012), Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Warszawa, http://www.policja.pl/ pol/kgp/biuro-prewencji-i-ruch/statystyki-i-raporty/77285,Informacja- z-dzialan-Policji-w-zakresie-zapobiegania-przestepczosci-oraz-pato- log.html [dostęp 17.08.2014].
 23. Jędrzejko M. (2009), Resocjalizacji i terapia resocjalizacyjna w zderzeniu z nowym tendencjami przestępczymi i typami zachowań destrukcyjnych, w: A. Rejzner, P Szczepaniak (red.), Terapia w resocjalizacji. Część I. Ujęcie teoretyczne, Warszawa.
 24. Johnson V. E. (1992), Od jutra nie piję, Warszawa.
 25. Joppke Ch. (2007) Beyond national models: Civic integration policies for immigrants in Western Europe, "West European Politics", 30: 1, 1-22 [online], http://dx.doi.org/10.1080/01402380601019613, [dostęp 17.08.2014].
 26. Kaźmierczak T., Bąbska B., Popłońska-Kowalska M., Rymsza M. (2013), Środowiskowe role zawodowe pracownika socjalnego, ISP, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa.
 27. Kinney I. , Leaton G. (1996), Zrozumieć alkohol, Warszawa.
 28. Kosowicz A., Maciejko A. (2007), Integracja uchodźców w Polsce w liczbach, UNHCR, Polskie Forum Migracyjne, Warszawa.
 29. Kulecka K. (2007), Polska polityka wobec uchodźców, Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyt Naukowy Studentów, Doktorantów i Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, t. 1, Wrocław.
 30. Liszke W. (2009), Przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego przez kuratora sądowego, "Probacja", nr 3-4.
 31. Mellibruda J. (1997), Psycho-bio-społeczny model uzależnienia od alkoholu, "Alkoholizm i Narkomania" nr 3.
 32. Mellibruda J. (1998), Psychologiczne mechanizmy uzależnienia i koncepcja psychoterapii, "Przegląd Psychologiczny", nr 3/4.
 33. Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z. (1996), Integracyjna psychoterapia uzależnień. Teoria i praktyka, Warszawa.
 34. Mielecka-Kubień Z. (1989), Badania strat produkcyjnych z nadużywania alkoholu, Katowice.
 35. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015, http://www.parpa.pl/images/image/NP 2011_ 2015_11_011.pdf [dostęp 17.08.2014].
 36. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną województwa mazowieckiego za 2013 rok, [online], Warszawa, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, http:// ois.mazowsze.pl/sites/default/files/badania/OZPS_2013.pdf [dostęp 17.08.2014].
 37. Pawlak M., Bieniecki M. (2010), Rozwiązania instytucjonalne stosowane w obszarze obsługi imigrantów w wybranych krajach Unii Europejskiej, ISP, Warszawa.
 38. Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania (2011), Zespół ds. Migracji, MSWiA, Warszawa, https://www.msw.gov.pl/pl/ aktualnosci/10149,dok.html [dostęp 17.08.2014].
 39. Roman J. K., Visher Ch. (2009), Prisoner Reentry Programming, w: D. Weimer, A.R. Vining (red.), Investing in the Disadvantaged: Assessing the Benefits and Costs of Social Policies, Georgetown University Press, Washington, DC.
 40. Roman J., Brooks L., Lagerson E., Chalfin A., Tereshchenko B. (2007), Impact and Cost-Benefit Analysis of the Maryland Reentry Partnership Initiative, Urban Institute Press, Washington, DC.
 41. Sierpowska I. (2009), Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 42. Skrzypczak B., red. (2011), Organizowanie społeczności lokalnej. Analizy, konteksty, uwarunkowania, ISP, Warszawa.
 43. Sobierajski P, Szczepkowski J. (2011), Postawy zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Toruń.
 44. Stanowisko Rady Konsultacyjnej nr 67/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej "Adepend (chlorowodorek naltreksonu). Lek jest stosowany w ramach ogólnego programu leczenia alkoholizmu w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu choroby, jako lek wspomagający abstynencję oraz zmniejszający potrzebę napicia się alkoholu" jako świadczenia gwarantowanego (2011) , Agencja Oceny Technologii Medycznych, Warszawa, http:// www.aotm.gov.pl/i[dostęp 15.12.2012].
 45. Stefańska R. (2008), Między multikulturalizmem a asymilacją? Polityki integracyjne w Europie, w: A. Grzymała-Kazłowska, S. Łodziński (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 46. Sullivan E., Mino M., Nelson K., Pope J. (2002), Families as a Resource in Recovery from Drum Abuse: An Evaluation of La Bodega de la Familia, Vera Institute of Justice, New York.
 47. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania (2012), Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa.
 48. Szczygieł G. B. (2002), Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym, Temida 2, Białystok.
 49. Szymańska-Zybertowicz K. (2011), Nieobecne wyzwanie? Integracja jako zadanie polityki społecznej wobec cudzoziemców w Polsce po roku 1989, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 50. Wiesbrock A. (2011), The Integration of Immigrants in Sweden: a Model for the European Union?, "International Migration" Vol. 49 (4).
 51. Wojciechowski M. (1993), Psychologia narkomanii, czyli jak do tego dochodzi, że ktoś się uzależnia, Warszawa.
 52. Wojcieszke K. (1996), Czy to twój problem?, Warszawa.
 53. Woronowicz B. (1993), Alkoholowe vademecum dla każdego, Warszawa.
 54. Woźniakowska D. (2006), Skazani i byli skazani na rynku pracy - ocena problemu z punktu widzenia organizacji pozarządowych, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 55. Współpraca droga do integracji. Zalecenia dla polityki integracyjnej Polski (2012), Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, Warszawa.
 56. Wysieńska K., Ryabińska N. (2010), Bezdomność uchodźców w Polsce - wyniki badania pilotażowego, ISP Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu