BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosińska Agnieszka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Podmiotowe, transgeneracyjne i środowiskowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych młodych dorosłych
Subjective, Transgenerational and Environmental Conditions of Young Adults Health Behavior
Źródło
Polityka Społeczna, 2013, nr 2 (tematyczny), s. 2-7, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Wczesna dorosłość : problemy społeczne, ryzyko i zasoby zdrowotne, zatrudnienie
Słowa kluczowe
Młodzież, Zdrowotność społeczeństwa, Teoria zachowań
Youth, General health of the society, Behaviour theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem naukowym projektu była w szczególności analiza zmiennych związanych ze środowiskiem rodzinnym i siedliskiem życia podmiotu, za jakie możemy uznać lokalną społeczność, funkcjonującą w określonych warunkach ekonomicznych, geograficznych i kulturowych. Działania i cele zaplanowane w projekcie były zbieżne z podejmowanymi regionalnie i lokalnie aktywnościami. Powszechną praktyką zarówno samorządów, jak i społeczności lokalnych, a także organizacji pozarządowych i lokalnych liderów jest strategiczne planowanie działań rozwojowych i interwencyjnych. Tworzone strategie i programy zawierają liczne odniesienia do zdrowia i zachowań zdrowotnych mieszkańców danego siedliska. Celem aplikacyjnym projektu było włączenie się w ten proces w taki sposób, by dostarczać wsparcia naukowego na podstawie przeprowadzonych badań i budować współpracę z partnerami społecznymi dla zastosowania uzyskanych wyników w praktyce. Ten cel projektu jest również ukierunkowany na problem, jaki stanowi dysproporcja pomiędzy osiągnięciami psychologii w zakresie z zdrowia rozumianego pozytywnie a obszarem zastosowań wiedzy, gdzie zdrowie i jego wskaźniki są często ujmowane w sposób negatywny w kategoriach zagrożeń i deficytów, gdzie zachowania zdrowotne utożsamia się z wąską klasą zachowań ryzykownych i profilaktycznych. (fragment tekstu)

The article is about goals and aims as well as about achieved results in the research project titled: "Subjective, transgenerational and environmental conditions of a health behavior of young adults", which was financed by a Polish National Science Centre. The project was run by a research team from the Institute of Psychology at the Adam Mickiewicz University in Poznan between 2011-2013. Its main objectives were to enhance knowledge about important factors of health behaviour and health intensions in the early adulthood. The project also included planned actions, which helped to spread this topic around. Many academic institutions and other public sector entities as well as non-governmental organizations that work on health promotion and preventive health care methods were invited to participate in this project. The results may be found in this set, in a chapter titled "Research". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bowen M. (2002), Family Therapy In Clinical Practice, Jason Aronson, New York.
 2. Brzezińska A. (2002), Dorosłość - szanse i zagrożenia dla rozwoju, w: A. Brzezińska, K. Appelt, J. Wojciechowska (red.), Szanse i zagrożenia rozwoju w okresie dorosłości, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 11-22.
 3. Fiese B.H. (2002), Routines of Daily Living and Rituals Family Life: A Glimpse at Stability Change During the Early Child - Rising Years, Zero To Three, February-March, 10-13.
 4. Foley J., Levant R. i in. (2006), Using Community Outreach to Promote Integrated Health Care: A Pilot Project, "Professional Psychology" 37, No. 2, s. 125-131.
 5. Janć-Lopis E., Anderson P. (2005), Mental Health Promotion and Mental Disorder Prevention. A Policy for Europe, Radbud University Nijmegen, Nijmegen.
 6. Juczyński Z. (2001), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 7. Korzeniowska E. (2000), Upowszechnienie procesu promowania zdrowia pracujących - działalność Krajowego Centrum i Sieci Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" 19, s. 115-132.
 8. Kuhl J. (1992), A theory of self regulation: Action versus state orientation, self discrimination and some applications, "Applied Psychology" 41, s. 97-129.
 9. Lowe G., Foxcroft D.R., Sibley D. (2000), Picie młodzieży a style życia w rodzinie, PARPA. Warszawa.
 10. Łuszczyńska A. (2004), Zmiana zachowań zdrowotnych, GWP, Gdańsk.
 11. Łuszczyńska A. (2009), Efektywność interwencji psychologicznych służących wzrostowi aktywności fizycznej: metanaliza badań eksperymentalnych, referat wygłoszony na konferencji EHPS pt. "Psychologia zdrowia - konteksty i pogranicza", materiał niepublikowany, Zakopane.
 12. Rosińska A. (2007), Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia w społeczności lokalnej. Modele planowania i działania, "Czasopismo Psychologiczne" 13(1), s. 41-50.
 13. Sęk H. (2000a), Zdrowie behawioralne, w: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, tom 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 533-553.
 14. Sęk H. (2000b), Promocja zdrowia: działania na rzecz autonomii i odpowiedzialności czy narzucanie wzorów zachowań zdrowotnych, w: J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska (red.), Etyczne dylematy psychologii, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 147-162.
 15. Słońska Z., Woynarowska B. (2002), Programy dla zdrowia w społeczności lokalnej, Zakład Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii, Warszawa.
 16. Stephens Ch. (2008), Health promotion. A psychosocial approach, Open University Press, Berkshire.
 17. Świtała J. (2003), Rodzinne uwarunkowania sięgania po środki psychoaktywne przez dzieci i młodzież w świetle koncepcji systemów rodzinnych Murraya Bowena, "Forum Oświatowe" 1(28), s. 99-112.
 18. Vandiver V.L. (2009), Integrating Health Promotion and Mental Health. An Introduction to Policies, Principles and Practices, University Press, Oxford.
 19. Ziarko M. (2006a), Zachowania zdrowotne młodych dorosłych - uwarunkowania psychologiczne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 20. Ziarko M. (2006b), Wpływ społeczny a przebieg aktywności zdrowotnej, w: T. Pasikowski, H. Sęk (red.), Psychologia zdrowia: teoria metodologia i empiria, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 113-128.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu