BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasiewicz Stanisław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Finansowe miary efektywności procesów biznesowych
Financial Measures of Business Processes' Effectiveness
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 40-51, tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Procesy biznesowe
Business processes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zakres i dynamika zmian, jakie dokonują się w otoczeniu zewnętrznym współczesnego przedsiębiorstwa sprawiają, że analiza jakości zarządzania wymaga oceny efektywności już nie tylko na poziomie całej organizacji, czy prowadzonych działalności gospodarczych (linii biznesowych), ale także na poziomie jednostkowych procesów. W tym celu wykorzystuje się zestaw różnych mierników efektywności w postaci bezwzględnej (np. wartość wypracowanego zysku netto, EBIT, EVA) oraz w formie różnych miar względnych (np. wskaźnik wydajności, produktywności, stopę rentowności, stopę zwrotu z aktywów). W artykule dowodzi się, że dotychczasowa analiza efektywności na poziomie realizowanych w przedsiębiorstwie procesów dokonuje się na ogół przez pryzmat kosztu, jakości lub czasu. Natomiast pomiar (wycena) wartości procesów biznesowych w jednostkach pieniężnych lub względna ocena ich efektywności (np. stopa zwrotu z inwestycji w procesy), które decydują o efektywności przedsiębiorstwa, są w istocie pomijane lub marginalizowane1. Niniejszy artykuł składa się z trzech części. W pierwszej wskazuje się na aktualne znaczenie zarządzania procesowego i identyfikuje się główne przesłanki natury teoretycznej oraz praktycznej przemawiające za tym podejściem. W drugiej części omawia się najważniejsze mankamenty (ograniczenia i błędy metodyczne) związane z wykorzystaniem mierników finansowych w obszarze zarządzania jednostkowymi procesami. W trzeciej części są zaprezentowane dwie metody wyceny wartości procesów biznesowych: metoda ROI i metoda negatywnej wartości procesu. (fragment tekstu)

In the paper a hypothesis verified that business valuation process is a very important factor improving efficiency in modern companies. First, we present two theoretical concepts of process management: BPR and BPM and then we identify crucial faults and limitations in measurement of business processes. In the conclusion we recommend two methods of measuring efficiency for managers: rate of return on investment in process (ROI) and negative value of process. The application of these methods allows better evaluation of the value of business process. In the final part of the paper we point out that application of the ROI method in valuation business process will open a new field of theoretical research how to calculate cost of capital for business evaluation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Nowosielski: Skuteczność i efektywność realizacji procesów gospodarczych. W: Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Red. T. Dudycz. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008.
 2. M. Hammer: Re-engineering work: don't automate obliterate. "Harvard Business Review" July- August 1990
 3. T.H. Davenport: Process Innovation - reengineering work through Information Technology. Harvard Business School Press, Boston M.A. 1993
 4. M. Hammer, J. Champy: Re-engineering Corporation: A Manifesto for Business Revolution. Nicholas Brearly, London 1993.
 5. H.J. Harrington: Performance improvement: The rise and fall of Re-engineering. "The TQM Magazine" 1998, vol. 10, nr 2
 6. Y.L. Malhorta: Business Process Redesign: An Overview, 1996
 7. http://www. brint.com/BPR.htm
 8. E. Mumford, R. Hendricks: Reengineering Rhetoric and Reality: The Rise and Fall of a Management Fashion. Warwick Manufacturing Group, 1997, http://bprc.warwick.ac.uk:80/rc-repb- 6.html; E. Deakins, H.H. Makgill: What kill BPR? Some evidence from the literature. "Business Process Management Journal" 1997, vol. 3, nr 1
 9. J.L. Hoffman: The four Re's of total improvement. "Quality Progress" 1997, vol. 30, nr 1.
 10. R.G. Lee, B.G. Dale: Business process management: a review and evaluation. "Business Process Management Journal" 1998, vol. 4, nr 3, s. 216.
 11. N. Slack et al.: Operations and Process Management. Principles and Practice for Strategic Impact. FT Prentice Hall, Pearson Education Limited 2006, rozdz. 4 i 5.
 12. G. Rummler, A. Brache: Podnoszenie efektywności organizacji. PWE, Warszawa 2000, rozdz. 4.
 13. S. Jasiewicz: Paradygmaty zarządzania operacyjnego. W: W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania. Red. W.M. Grudzewski, I. Hejduk. SGH, Warszawa 2008, s. 73-84.
 14. Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Red. W. Rogowski. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 15. J. Surma: Supporting value based management by business intelligence. [w:] Value creation in the era of service economy. Red. A. Herman, A. Szablewski. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 116.
 16. F. Franceschini, M. Galeoto, D. Maisona: Management by Measurement. Designing Key Indicaters and Performances Measurement Systems. Springer Berlin, Heidelberg, New York 2007
 17. R.E. Giachetti et al.: Analysis of the structural measures of flexibility and agility using a measurement theoretical framework. "International Journal of Production Economics" 2003, Vol. 86.
 18. I. Robson: From process measurement to performance improvement. "Business Process Management Journal" 2004, Vol. 10, nr 5, s. 510.
 19. P. Hines et al.: Value Stream Management. "The International Journal of Logistics Management" 1998, Vol. 9, nr 1, s. 30.
 20. M. Al.-Mushari, Z. Irani, M. Zairi: Business process reengineering: a survey of international experience. "Business Process Management Journal" 2001, Vol. 7, nr 5.
 21. T.T. Niranjan, K.B.C. Saxena, S.S. Bharadwaj: Process-oriented taxonomy of BPOs: an exploratory study. "Business Process Management Journal" 2004, Vol. 13, nr 4, s. 597.
 22. S. Jasiewicz: Wycena procesów biznesowych. Referat przygotowany na 10 Międzynarodową Konferencję "Zarządzanie Finansami - aktualne wyzwania teorii i praktyki",2009.
 23. G.M. Westcott-Abudi: Using ROI to Measure the Results of Business Process Improvement Initiatives. "BPTrends" October 2008.
 24. K. Byrka: Szacowanie kosztu kapitału własnego za pomocą techniki składania (Build up Approach). [W:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, t. II, Szczecin 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu