BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nawrocka Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Współpraca w kształtowaniu wizerunku obszaru turystycznego
Cooperation in Creating Tourist Area Image
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 528-545, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Region turystyczny, Samorząd terytorialny
Tourist region, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na władzach samorządowych i tworzonych przez nie strukturach spoczywa przede wszystkim zadanie tworzenia warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w turystyce, jak również organizowania i wspierania działalności promocyjnej oraz informacyjnej na rynku turystycznym, o ile działania związane z kreowaniem produktu stanowią domenę przedsiębiorstw i organizacji turystycznych. Połączenie działań tych podmiotów oparte głównie na zasadzie komplementarności - w mniejszym stopniu substytucyjności - wzmacnia szanse rynkowe zorganizowania sieciowego produktu turystycznego i stanowi warunek spójności wizerunku danego obszaru. Celem artykułu jest przedstawienie istoty, korzyści i warunków współpracy w kształtowaniu wizerunku obszaru turystycznego.(abstrakt oryginalny)

Local authorities and structures they establish have the major task of creating conditions for the development of local entrepreneurship in tourism, as well as organizing and also supporting promotional and information activities at the tourist market, while actions focused on creating a product are the domain of enterprises and tourist organizations. Combining activities of these entities based mainly on the principle of complementing each other - to a lesser extend on substitution - strengthens market opportunities for a tourism product network organization and constitutes the condition for creating a cohesive image of a given area. The objective of the paper is to present the core notion, advantages and cooperation conditions in creating the image of a tourist area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Red. J. Lichtarski. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1992.
  2. M. Januszewska, E. Nawrocka: Klaster turystyczny przejawem przedsiębiorczości lokalnej. W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne. Red. W. Pawnik, L. Zbiegień-Maciąg, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków, 2008, s. 275-284.
  3. Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. H. Janusze. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
  4. P. Zmyślony: Potrzeba przywództwa w rozwoju partnerstwa na rzecz zarządzania rozwojem polskich regionów turystycznych. W: Gospodarka turystyczna w regionie. Red. A Rapacz. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra, s. 171.
  5. K. Doroszewicz: Czy można manipulować innymi, nie zmieniając siebie? "Marketing i Rynek" 2005, nr 6, s. 2-5.
  6. J. Światowiec: Partnerstwo strategiczne a teoria kosztów transakcyjnych. "Marketing i Rynek" 2006, nr 2, s. 8-14.
  7. M. Furmankiewicz: Współpraca międzysektorowa w ramach "partnerstw terytorialnych" na obszarach wiejskich w Polsce. "Studia Regionalne i Lokalne" 2006 nr 2, s. 117-136.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu