BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Seweryn Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Partnerstwo w kreowaniu wartości produktu turystycznego obszaru recepcji
Partnership in the Creating the Value of Reception Area Tourism Product
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 555-562, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Produkt turystyczny
Public-Private Partnerships (PPP), Tourist product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie, że poprzez partnerskie stosunki w kreowaniu wartości dla klienta-turysty podmioty funkcjonujące na terenie recepcji mogą osiągnąć sukces na współczesnym rynku turystycznym. Wyjaśniono istotę wartości produktu turystycznego dla klienta-turysty, podkreślając, że na jej ocenę wpływają przede wszystkim korzyści i koszty ponoszone w miejscu pobytu turystycznego. Następnie zaprezentowano scenariusze wzajemnych stosunków pomiędzy podmiotami współtworzącymi produkt-obszar, wskazując na kooperację, jako najbardziej właściwą formę tych relacji. Na koniec wyszczególniono korzyści płynące z utworzenia lokalnego łańcucha partnerstwa w kreowaniu wartości dla turysty.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is indicating that on the modern tourist market the entities operating in the reception area can achieve success through partnership in creating the customertourist value. The essence of the tourism product value for the client-visitor was explained, pointing out that the benefits and costs incurred at the tourist destination affect mainly on its assessment. Then the relation scenarios between the actors co-creating the product-place were presented, indicating the co-operation as the most appropriate form of those attitudes. At the end the benefits of setting up a local chain of partnership in the creating the customer-tourist value were specified.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ph. Kotler: Marketing od A do Z. PWE, Warszawa 2004.
 2. Ph. Kotler: A Genetic Concept of Marketing. "Journal of Marketing" 1972, Vol. 36, No. 2, s. 46-54.
 3. P. Drucker: The Practice of Management. Harper&Row, New York 1954.
 4. Ph. Kotler, S. Levy: Broadening the Concept of Marketing. "Journal of Marketing" 1969, Vol. 33, No. 1, s. 10-15.
 5. M. Porter: Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, New York 1985.
 6. V. Zeithaml: Consumer Perception of Price, Quality and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence. "Journal of Marketing" 1988, Vol. 52, No. 3, s. 2-22.
 7. K. Monroe: Making Profitable Decisions. McGraw-Hill, New York 1990.
 8. Ph. Kotler: Marketing. Rebis, Poznań 2005.
 9. R. Woodruff: Customer Value. The Next Source for Competitive Advantage. "Journal of the Academy of Marketing Science" 1997, Vol. 25, No. 2, s. 139-153.
 10. A. Ravald, C. Gronroos: The Value Concept and Relationship Marketing. "European Journal of Marketing" 1996, Vol. 30, No. 2, s. 19-30.
 11. S. Slater, J.C. Narver: Intelligence Generation and Superior Customer Value. "Journal of Academy of Marketing Science" 2000, Vol. 28, No. 1, s. 120-127.
 12. K. Weiermair: On the Concepts and Definition of Quality in Tourism. W: Quality Management in Tourism. Red. P. Keller, T. Bieger. AIEST, St. Gallen 1997, s. 33-58.
 13. R. Seweryn: Zastosowanie marketingu mix na rynku turystycznym. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, UEK, Kraków 2008.
 14. R. Seweryn: Wartość usług dla turysty i możliwości jej budowania w obszarze recepcji turystycznej. W: Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej. Red. K.A. Kłosiński. IBRKiK, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007, s. 166-167.
 15. R. Seweryn: Wizerunek marki "Kraków" wśród brytyjskich turystów. W: Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Specyfika marki we współczesnej gospodarce. Red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 26, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 335-342.
 16. A. Szromnik: Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania. W: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Red. T. Romański. CBiSF ISM Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 41.
 17. J.P. Cannon, Ch. Hamburg: Buyer-Supplier Relationships and Customer Firm Costs. "Journal of Marketing" 2001, Vol. 65, No. 1, s. 29-43.
 18. D. H. McQuiston: A Conceptual Model for Building and Maintaining Relationships Manufacturers' Representatives and Their Principles. "Industrial Marketing Management" 2001, Vol. 30, No. 2, s. 165-182.
 19. R. Seweryn: Unijne zasady polityki regionalnej a wykorzystanie koncepcji marketingu terytorialnego do rozwoju turystyki w regionie (gminie). W: Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki. Red. J. Krupa, T. Soliński. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2004, s. 98-99.
 20. R. Seweryn: Wykorzystanie koncepcji marketingu partnerskiego przez obszar recepcji turystycznej. W: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej. Red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 12, tom II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 203-204.
 21. A. Niezgoda: Rola marketingu terytorialnego w rozwoju obszaru recepcji turystycznej. W: Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek - przestrzeń - przedsiębiorstwo. Red. G. Gołembski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 157.
 22. A. Szromnik: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 23. M. Szymura-Tyc: Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Prace Naukowe AE w Katowicach, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2005.
 24. C. Prahalad, G. Hamel: The Core Competence of the Corporation. "Harvard Business Review" 1990, Vol. 68, No. 3, s. 79-91.
 25. G. Stalk, Ph. Evans, L. Shulman: Competing on Capabilities. The New Rules of Corporate Strategy. "Harvard Business Review" 1992, Vol. 70, No. 2, s. 57-69.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu