BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łach Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Wpływ stopy procentowej na strukturę finansową przedsiębiorstw w Polsce w latach 1997-2007
The Influence of Interest Rates on the Financial Structure of Polish Companies in the Years 1997-2007
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 247-259, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Stopa procentowa, Struktura finansowa, Przedsiębiorstwo
Interest rate, Financial structure, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Stopy procentowe oddziałują na decyzje finansowe podmiotów gospodarczych. Ich bezpośredni wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstw, a więc i stabilność gospodarki sprawiają, że należą do najuważniej obserwowanych zmiennych. W całym okresie transformacji polskiej gospodarki dyskusja o odpowiednim poziomie stóp procentowych, należała i nadal należy do jednych z najczęściej podejmowanych tematów. Najczęściej spotkać można było opinię, że poziom stóp procentowych był za wysoki, co przekładało się na ograniczenie wzrostu gospodarczego przez wysoki koszt kredytu, wpływający na znaczny wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. W konsekwencji przedsiębiorstwa miały ograniczać swój rozwój przez odkładanie decyzji o zaciąganiu zobowiązań kredytowych. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę identyfikacji wpływu stóp procentowych na strukturę finansowania polskich przedsiębiorstw w latach 1997-2007. Zawarte w pracy dane statystyczne dotyczące przedsiębiorstw zaczerpnięto z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego pt. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za lata 1997-2007. Dane zaprezentowano według sekcji i wybranych działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004). Informacje o stopach procentowych pochodzą natomiast ze strony internetowej Narodowego Banku Polskiego - statystyki stóp procentowych (www.nbp.pl). (fragment tekstu)

The aim of this article is to identify the influence of interest rates on the degree of the companies' use of credits and loans. It was observed that in the examined period of time the degree of liabilities and the participation of credits and loans were decreasing. Taking into consideration the fact that in this period the interest rate on the credits was decreasing dynamically, such tendency may be considered irrational and unfounded. This gives grounds to make the motion that it was not the interest rates' amount that was significant while making decisions about raising loans, but the perspectives connected with the state of the economy, the business cycle and the financial situation of the companies. In the light of the above mentioned deliberation it cannot be maintained that the interest rates were insignificant while making decisions about raising loans and credits. However, the fact that the interest rates' amount was not the only factor in this aspect has to be taken into consideration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brealey R.A., Meyers S.C: Podstawy finansów przedsiębiorstw. T. II, Wyd. PWN, Warszawa 1999.
  2. Dresler Z.: Kryteria oceny poziomu stopy procentowej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 683, Kraków 2006.
  3. Dresler Z.: Mikroekonomiczna funkcja stopy procentowej. [W:] Stopy procentowe a gospodarka. Dylematy Unii Gospodarczej i Walutowej. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Radom 2006.
  4. Kuk M.: O 20 mld zł więcej inwestycji niż rok temu. "Gazeta Prawna" nr 51, 12.03.2008.
  5. Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. I-IV kwartał 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Narodowy Bank Polski, Warszawa.
  6. Środki trwałe w gospodarce narodowej za lata 2004, 2005, 2006, 2007. GUS, Warszawa.
  7. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za lata 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. GUS, Warszawa.
  8. www.nbp.pl.
  9. www.wikipedia.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu