BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Znaczenie ekspansji kredytu handlowego dla polityki monetarnej
The Influence of Trade Credit on Monetary Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 349-356, tab.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Kredyt handlowy
Commercial credit
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problem wpływu kredytu kupieckiego na skuteczność polityki monetarnej jest podejmowany w literaturze dość incydentalnie1. Wydaje się, iż w obecnych warunkach gospodarczych problem jest bardzo istotny. Reakcja przedsiębiorstw na impulsy monetarne może osłabić ich nasilenie bądź wywołać skutek odwrotny od zamierzonego. Podstawą prowadzenia polityki pieniężnej przez banki centralne jest informacja o wielkości podaży pieniądza. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz kwerendy literatury postawiono następującą tezę: podaż kredytu kupieckiego skorelowana jest z podażą pieniądza mierzoną agregatami pieniężnymi. Przedsiębiorstwa, w następstwie ograniczeń ilości pieniądza w obiegu, reagują zwiększoną ofertą / podażą kredytu kupieckiego mierzoną wartością należności handlowych, a w związku z tym, z jego wykorzystaniem w obrocie gospodarczym. Uzasadnionym jest zatem podejście, iż podaż kredytu kupieckiego zwiększa podaż pieniądza. Przedsiębiorstwa, w następstwie ograniczeń w dostępie do kapitału, samodzielnie kreują pieniądz kredytowy na rynku towarów i usług. Należności handlowe stają się ekwiwalentem depozytów przedsiębiorstw. Artykuł uzupełnia piśmiennictwo w zakresie omawianego tematu. Prezentuje weryfikację empiryczną opartą na analizie i ocenie zmian poziomu należności handlowych w kontekście zmian wielkości agregatów monetarnych. (fragment tekstu)

The paper concentrates on the problem of the trade credit influence on money supply. The aim is to verify the thesis that: trade credit supply is correlated with money supply measured by monetary aggregates. Enterprises, in a consequence of money amount limitation in circulation, react with increase of trade credit supply which can be measured by amounts due. This is justified that trade credit supply increase money supply. Enterprises create the credit money by themselves on goods and services market. Amounts due are the equivalents of deposits. The paper consists of three parts, additionally it includes introduction and recapitulation. In the first part, the problem of companies financial intermediation is analyzed. Next, the trade credit supply as a money supply in economic theories is characterized. In the last part of the paper, there is presented the evaluation of trade credit supply influence on money supply, which is measured by monetary aggregates. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Młodkowski: Kredyt handlowy a polityka pieniężna NBP. "Gospodarka Narodowa" 2008, nr 3, s. 1-18.
  2. A. Meltzer: Mercantile Credit. Monetary Policy, and the Size of Firms. "Review of Economics and Statistics" 1960, nr 42, s. 429-436.
  3. M. Gertler, S. Gilchrist: The Role of Credit Market Imperfections in Monetary Transmission Mechanism: Arguments and Evidence. "Scandinavian Journal of Economics" 1993, nr 95, s. 43-64.
  4. S. Oliner, G. Rudebusch: Monetary Policy and Credit Constraints: Evidence from the Composition of External Finance: Comment. "American Economic Review" 1996, nr 86, s. 300-309.
  5. J. Nielsen: Trade Credit and the Bank Lending Chanel. "Journal of Money, Credit and Banking" 2002, vol. 34, nr 1, s. 227-253.
  6. M.G. Danielson, J.A. Scott: Bank Loan Availability And Trade Credit Demand. "The Financial Review" 2004, nr 39, s. 579-600.
  7. A.B. Laffer: Trade Credit and the Money Market. "Journal of Political Economy" March/April 1970, s. 239-267.
  8. T. Gruszecki: Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 142.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu