BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczyk Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorantka)
Tytuł
List żelazny - kilka uwag w sprawie stosowania tej instytucji
Safe-conduct - a Few Remarks on the Application of the Institution
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2011, t. 16, s. 237-251
Słowa kluczowe
Prawo, Prawo karne, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego
Law, Criminal Law, Criminal Code, Code of Criminal Procedure
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę i rolę listu żelaznego. Omówiono stosowanie listu żelaznego oraz obustronne korzyści wynikające z jego stosowania. Na koniec krótko opisano skutki wejścia Polski do strefy Schengen związane z wykorzystywaniem instytucji listu żelaznego.

The present paper discusses the issues of safe-conduct. In the discussion of safe- conduct as an institution applied in legal proceedings, the author supports the approach viewing it as a procedural agreement which, despite the inequality of the rights of the parties to it, offers suspects a choice to either accept or reject its conditions. According to the author, safe-conduct becomes a preventive measure only when combined with the posting of bail. The next part of the work discusses the prerequisites for safe-conduct and the obligations of the perpetrator, towards whom the district court will apply this institution, and the court's rights. Another issue raised by the present paper is the relation between safe-conduct and extradition. To sum up, the author presents a few practical issues connected with safe-conduct applied in combination with the posting of bail, thus becoming a preventive measure. In conclusion, the author supports the view that safe-conduct is an underestimated institution which provides the judicature with numerous possibilities of counteracting a steady growth of crime. What seems indispensable, though, is to specify the cases where the posting of bail is applicable, and to 'convince' both the society and justice administration bodies to accept it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarzak J. [w:] J. Bafia, M. Mazur, J. Bednarzak, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1976, s. 314.
 2. Boratyńska K.T. [w:] K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 520.
 3. Bulsiewicz A., Poręczenie majątkowe w polskim procesie karnym, Warszawa 1991, s. 96.
 4. Czacharowski A., Rola króla Władysława Jagiełły w pertraktacjach polsko-krzyżackich przed wielką wojną, "Acta Universitatis Nicolai Copernici" 1990, Historia 24, s. 51-71.
 5. Daszkiewicz W., Proces karny, Warszawa 1979, s. 344.
 6. Doda Z., Zażalenie w procesie karnym, Warszawa 1985, s. 43.
 7. Gloger Z., Encyklopedia staropolska ilustrowana, Warszawa 1900-1903, t. II, s. 185-186.
 8. Grajewski J., Skrętowicz E., Kodeks postępowania karnego z komentarzem, Warszawa 1996, s. 191.
 9. Grzegorczyk T., Glosa, "Państwo i Prawo" 1997, nr 2, s. 105 i n.
 10. Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz, Warszawa 2006, s. 696.
 11. Grzegorczyk T., List żelazny w procesie karnym de lege lata i de lege ferenda, [w:] Reforma prawa karnego, J. Tylman (red.), Łódź 1994 s. 39.
 12. Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2007, s. 593.
 13. Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2007, s. 1254.
 14. Kordik A., Prusak F., Świda Z., Prawo karne procesowe: część szczególna, Kolonia 1996, s. 191.
 15. Kosonoga J., Podstawy stosowania środków zapobiegawczych, "Prokuratura i Prawo" 2003, nr 10, s. 26 i n.
 16. Lipczyńska M., Polski proces karny. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1975 , s. 151.
 17. Łukaszewicz A., List żelazny, czyli wolność pod warunkiem, "Rzeczpospolita" z 14.03.2008 r., http://www.rp.pl/artykul/106781,106532_List_zelazny_czyli_wolnosc_pod_warunkiem.html.
 18. Marszał K. [w:] K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2003, s. 357.
 19. Marszał K., Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2008, s. 368.
 20. Murzynowski A., Glosa, "Orzecznictwo Sądów Powszechnych" 1996, nr 11, s. 523 i n.
 21. Murzynowski A., Glosa do uchwały SN z dnia 12 sierpnia 1996 r.- I KZP 14/96, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 1996, nr 11, poz. 14.
 22. Paprzycki L.K. [w:] J. Grajewski, L. K. Paprzycki, S. Steinborn, Komentarz do k.p.k., Kraków 2006, s. 760.
 23. Peiper L., Komentarz do kodeksu karnego, Kraków 1936, s. 295.
 24. Prusak F., List żelazny - instytucja z przyszłością, "Gazeta Prawnicza" 1985, nr 15.
 25. Siewierski M., Tylman J., Olszewski M., Postępowanie karne w zarysie, Warszawa 1974, s. 176.
 26. Skrętowicz E. [w:] E. Skrętowicz, R. Kmiecik, Proces karny. Część ogólna, Kraków 2006, s. 336.
 27. Stefański R.A., List żelazny w nowym kodeksie postępowania karnego, "Prokuratura i Prawo" 1997, nr 1, s. 34.
 28. Stefański R.A., Ograniczona zaskarżalność postanowień w przedmiocie środka zapobiegawczego, "Prokuratura i Prawo" 2000, nr 10, 131.
 29. Stefański R.A., Środki zapobiegawcze w nowym K.p.k., Warszawa 1998, s. 215.
 30. Stefański R.A., Tymczasowe aresztowanie i związane z nim środki przymusu w nowym Kpk, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks postępowania karnego, Warszawa 1997, s. 186.
 31. Stocka K., Charakter prawny listu żelaznego, podstawy jego wydania oraz tryb postępowania, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, L. Bogunia (red.), t. XII, Wrocław 2003, s. 221.
 32. Tarnowska D., Pozaprocesowa funkcja środków zapobiegawczych, "Prokuratura i Prawo" 2002, nr 11, s. 71 i n.
 33. Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 1996, s. 368-369.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu