BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siek Paweł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorant)
Tytuł
Prakseologia Kotarbińskiego w nowej perspektywie
Praxeology of Kotarbiński : a New Perspective
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 4, s. 14-21, bibliogr. 17 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Prakseologia, Etyka, Zarządzanie, Organizacja
Praxeology, Ethics, Management, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prakseologia stworzona przez T. Kotarbińskiego była wyjątkowym osiągnięciem polskiej szkoły filozoficznej XX wieku. Poszukiwanie uzasadnień dla sprawnego działania odnosiło się do każdego świadomego i celowego funkcjonowania człowieka. Również zagadnienia etyczne stanowiły dla T. Kotarbińskiego istotny wymiar egzystencji osoby, szczególnie w odniesieniu do innych. Pomimo upływu czasu racjonalne założenia prakseologii mogą być i współcześnie punktem odniesienia dla założeń etycznych i zarządczych w nowoczesnej firmie. Wartości prezentowane przez jednostkę mogą przyczyniać się do osiągnięcia wymiernego sukcesu każdego przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

The praxeology created by T. Kotarbiński was exceptional achieving the Polish philosophical school of the 20th century. Seeking grounds for efficient action referred to every deliberate and intentional human activity. Ethical issues also constituted for essential T. Kotarbiński dimension of existence of the person, particularly in the reference to other. In spite of the passage of time rational assumptions of these ethics can be a point of reference in our times for ethical and managerial assumptions in the modem company. Values presented by the person can contribute to achieve the measurable success of every company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles, Etyka wielka, tłum. W. Wróblewski, PWN, Warszawa 2010, s. 25.
 2. Barcik A., Etyka biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem w polskiej gospodarce rynkowej, Agencja Wydawnicza TRIO, Katowice 2000, s. 154-155.
 3. Bauman Z., Szanse etyki w zglobalizowany świecie, tłum. J. Konieczny, ZNAK, Kraków 2007, s. 87.
 4. Griffin J., Sąd wartościujący, tłum. M. Szczubiałka, ALETHEIA, Warszawa 2010, s. 35.
 5. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław - Warszawa 1958, s. 31; 101.
 6. Kotarbiński T., Abecadło praktyczności, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974, s. 28; 56; 61.
 7. Kotarbiński T., Hasło dobrej roboty, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975, s. 23; 29-37.
 8. Kotarbiński T., Medytacje o życiu godziwym, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986, s. 15; 35; 43; 60-61; 86; 89.
 9. Kozues J., Dorosnąć do przywództwa, w: Biznes, Zarządzanie firmą, tom 1, tłum. Leksem, PWN, Warszawa 2007, s. 137.
 10. Miłosz E., Ciężak A., Bezpieczeństwo informacji w firmie w oczach jej pracowników, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w dynamicznym i globalnym otoczeniu, red. W. Sitko, Lublin 2006, s. 160.
 11. Newell S., Etyka biznesu, w: Biznes, tom 1, Zarządzanie firmą, tłum: Leksem, PWN, Warszawa 2007, s. 202-205.
 12. Nielsen R.P., Arendfs Action Philosophy and Manager as Eichmann, Richard III, Faust, or Institution Citizen, "California Management Review" 1983/1984, vol. 26, cyt. za: Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004, s. 117-118.
 13. Pastuszak Z., Informacyjna tożsamość zarządzania, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w dynamicznym i globalnym otoczeniu, red. W. Sitko, Lublin 2006, s. 53.
 14. Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, tłum. L. Stawowy, MUZA, Warszawa 2009.
 15. Sennett R., Etyka dobrej roboty, tłum. J. Dzierzgowski, MUZA, Warszawa 2010, s. 73.
 16. Trompenaraas F., Hampden-Turner Ch., Siedem wymiarów kultury, tłum. B. Nawrot, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 34
 17. Valaskakis K., Sindell P., Fitzpatrick-Martin I., Propozycje dla przyszłości, tłum. J. Krycki, PIW, Warszawa 1988, s. 34-44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu