BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hawrysz Liliana (Politechnika Opolska)
Tytuł
Determinanty jakości w kontekście skuteczności na przykładzie organizacji sektora publicznego
Determinants of the Quality in the Context of the Effectiveness on the Example of the Public Sector Organizations
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 4, s. 42-52, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Sektor publiczny, Systemy zarządzania, Systemy jakości, Badania empiryczne
Public sector, Management system, Quality systems, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja determinant jakości w kontekście skuteczności wdrażania systemów zarządzania opartych na jakości. Artykuł bazuje przede wszystkim na wynikach badań empirycznych zrealizowanych w latach 2012-2013 w 220 organizacjach sektora publicznego w Polsce i poza jej granicami. W badaniach tych wzięło udział 1716 pracowników oraz pełnomocników. Objęto nimi organizacje sektora publicznego, do których należały min. ministerstwa i urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin, urzędy i izby skarbowe, izby celne. Podstawą gromadzenia informacji w ramach prowadzonych badań był kwestionariusz ankiety. Badane organizacje podzielono na dwie grupy: skuteczne i nieskuteczne. Kluczem dokonanego podziału był miernik skuteczności skonstruowany na podstawie zgodności planowanych i uzyskanych korzyści wdrożenia systemu zarządzania jakością. Problem badawczy podjęty w opracowaniu można ująć w postaci pytania: Jakie czynniki wpływają na skuteczność wdrażania systemów zarządzania opartych na jakości w organizacjach sektora publicznego? Przedmiotem rozważań nie był konkretny system zarządzania jakością, ale czynniki uznane na podstawie literatury przedmiotu za kluczowe z punktu widzenia różnych systemów zarządzania jakością W wyniku przeprowadzonych analiz uszeregowano zidentyfikowane czynniki pod względem siły ich związku ze skutecznością wdrażania systemu zarządzania jakością. A następnie wybrano elementy wykorzystywane do opisu determinant i jednocześnie najsilniej powiązane ze skutecznością implementacji systemu zarządzania jakością.(abstrakt oryginalny)

This article aims to identify the determinants of quality in the context of the effectiveness of the implementation of management systems based on quality. The article is based primarily on the results of empirical studies carried out in 2012-2013 in 220 public sector organizations in Poland and beyond its borders, which were attended by 1.716 workers and representatives. The study covered public sector organizations, which included, among others, ministries and central offices, regional offices, marshals' offices, district offices, offices of cities and municipalities, offices and tax chambers and chambers of customs. The basis of the collection of information within the research was a questionnaire survey. Examined organizations were divided into two groups: effective and ineffective. The key of this distribution was the meter of effectiveness, based on the compliance of planned and achieved benefits of quality management system implementation. The research problem taken in this paper can be expressed in one question: Which factors affect the efficiency of implementation of management systems based on the quality in public sector organizations? The matter of concern was not the particular quality management system, but the factors considered, on a base of the literature, to be crucial from the point of view of different quality management systems. As the result of analysis, the identified factors were ordered in terms of their relation with the effectiveness of quality management system implementation. There were also chosen the elements used to describe determinants and at the same time, the most strongly connected to the quality management system implementation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerek-Wieszala A., Hawrysz L., 2012, Zaangażowanie organizacyjne- istota, pomiar i wdrożenie, w: Borys T, Rogala P, (red), Orientacja na wyniki - modele, metody i dobre praktyki, Prace Naukowe, nr 264, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, s. 11-23.
 2. B., Morris D., 1993, Quality and productivity in health services through the implementation of total quality management. Proceedings of the European Group of Public Administration, Strasbourg, 7- 10 September, s. 273.
 3. Hawrysz L., 2011, Kompetencje kadry kierowniczej sektora publicznego, w: pod red. D. Kotlorz, Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy, Wyd. UE w Katowicach, Katowice, s. 619-635.
 4. Hawrysz L., 2014a, Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością w organizacjach sektora publicznego o różnej wielkości, Marketing i Rynek, Nr 5, s. 993-1000.
 5. Hawrysz L., 2014b, Niematerialne czynniki konstytuujące systemy zarządzania oparte na jakości w organizacjach sektora publicznego, Difin, Warszawa, s. 78-124.
 6. Hawrysz L., 2014c, Quality in strategy mission and vision of the public sector entities, w: Kaczmarek J., Kolegowicz K. (red), Developmental challenges of the economy and enterprises after crisis, Department of Economics and Organization of Enterprises, Cracow University of Economics, Cracow, s. 183-189.
 7. Hawrysz L., 2014d, Jakość w kontekście skuteczności na przykładzie wybranych organizacji sektora publicznego, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Nr 12, s. 84- 91.
 8. Hawrysz L., Hys K., 2011, Kultura jakości w organizacjach sektora publicznego, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Nr 10, s. 53.
 9. Hawrysz L., Hys K., 2012a, Klient i jego satysfakcja w usługach administracji publicznej, w: Borys T, Rogala R, (red), Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce, Prace Naukowe, Nr 265, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 172-183.
 10. Hawrysz L., Hys K., 2012b, Procesowo zorientowana kultura organizacyjna w organizacjach sektora publicznego, Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, Nr 4(26), s. 53-67.
 11. Hawrysz L., Hys K., 2014, Communication channels of middle managers and non-managers in public sector organisations in Poland, International Journal of Contemporary Management, Nr 13(2), s. 72-85.
 12. Hys K., Hawrysz L., 2012, (Dis)Advantages ofquality management systems in the light of credited certification bodies in Poland, in: Skrzypek E. (red.) Integration in Management, , Department of Quality and Knowledge Management Faculty of Economics University of Maria Curie- Skłodowska, Lublin, s. 197-209.
 13. Hys K., Hawrysz L., 2014, Semantic differential as an assessment tool of (dis)advantages of QMS in the light of accredited certification in Poland, Chinese Business Review, Nr 1.
 14. Kieżun W., 1997, Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 18.
 15. Kotarbiński T., 1969, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków, s. 127.
 16. Matulewicz G., Matulewicz M., 1975, O pojęciu racjonalności, Prakseologia, Nr 2, s.25.
 17. Niculescu A., Iovanas R., 2012, Research on the effectiveness and efficiency in quality management, International Conference of Scientific Paper AFASES, s. 149.
 18. Nowak S., 2008, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 378-379.
 19. Nwabueze U., Kanji G.K., 1997, The implementation of total quality management in the NHS: How to avoid failure, Total Ouality Management, Vol. 8, Nr 5, s. 265-280.
 20. Psomas E.L., Kafetzopoulos D.P., Fotopoulos Ch. V., 2013, Developing and validating a measurement instrument of ISO 9001 effectiveness in food manufacturing SMEs, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 24, Nr 1, s. 55.
 21. Saraph J.V., Benson P.G., Schroeder R.G., 1989, An instrument for measuring the critical factors of ąuality management, Decision Sciences, Vol. 20, Nr 4, str. 810-829.
 22. Sila I., Ebrahimpour M., 2002, An investigation of the Total Quality Management based published between 1989 and 2000: A literature review, Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 19, Nr 7, str. 902-970.
 23. Sila I., Ebrahimpour M., 2003, Examination and comparison of the critical factors of total quality management (TOM) across countries, International Journal of Production Research, Vol. 41, Nr 2, str. 235-268.
 24. Strategia Sprawne Państwo 2020, 2012, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 25. Tari J.J., 2005, Components of successful total quality management, The TOM Magazine, Vol. 17, Nr 2, str. 188.
 26. 26 Zieleniewski J., 1967, Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 242 - 306.
 27. Zieleniewski J., 1969, Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 223 - 240.
 28. 28 Żołnierczyk E., Szumowski W., 2013, Skuteczność jako zasada dobrego rządzenia, w: K. Kobielska, A. Lisowska (red), Dobre rządzenie w gminach małych. Empiryczny wymiar nowego paradygmatu, Wrocław, s. 62.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu