BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paliga Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
System kontroli zarządczej w praktyce polskiej administracji publicznej
System of Management Control in Practice of Polish Public Administration
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 4, s. 53-64, tab., bibliogr. 20 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Jednostka sektora finansów publicznych, Sektor finansów publicznych, Administracja publiczna, Zarządzanie publiczne, System kontroli, Kontrola zarządcza, Nowe zarządzanie publiczne
Public finance sector units, Public finance sector, Public administration, Public governance, Control system, Management control, New public management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor podjął próbę opisania systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w oparciu o zmiany w ustawie o finansach publicznych, które weszły w życie od 1 stycznia 2010 r. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie problematyki związanej ze rozumieniem i wdrażaniem sytemu kontroli zarządczej w administracji publicznej. Przedstawione w artykule wyniki są rezultatem analizy literatury przedmiotu, w tym przepisów prawa oraz obserwacji procesu wdrażania kontroli zarządczej w administracji publicznej. Autor w niniejszej pracy stawia tezę, że pojęcie kontroli zarządczej w administracji publicznej, nie jest niczym nowym od tego, które zostało w 2009 roku wprowadzone do porządku prawnego w administracji I publicznej. Zmiany wprowadzone w wyżej wymienionej ustawie o finansach publicznych dotyczące realizacji I kontroli zarządczej wskazują na potrzebę zmian w kierunku zarządzania administracją publiczną - odejścia od tradycyjnego modelu biurokratycznego na rzecz nowego podejścia do zarządzania administracją publiczną określanego, jako Nowe Zarządzanie Publiczne (New Public Management - NPM). Autor przedstawił genezę i ewolucję pojęcia kontroli zarządczej w polskiej administracji publicznej. Przedstawiając definicje kontroli autor stwierdza, że samo pojęcie kontroli nie budzi wątpliwości, jednakże na gruncie polskiego prawa spotykamy różne pojęcia, wyjaśnienia wyżej wymienionego terminu. Przedstawione w artykule wyniki są rezultatem analizy literatury przedmiotu, w tym przepisów prawa, analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez Najwyższa Izbę Kontroli w zakresie wdrażania kontroli zarządczej w administracji publicznej oraz metodologii badań obserwacji uczestniczącej w procesie wdrażania kontroli zarządczej w 10 jednostkach samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Na przykładzie wyników kontroli NIK oraz obserwacji jednostek administracji publicznej autor pokazał problematykę wdrażania systemu kontroli zarządczej w praktyce administracji publicznej. Autor rozważa opracowanie koncepcji systemu kontroli zarządczej w administracji publicznej, polegającego na: - zbudowaniu jednolitego systemu kontroli zarządczej w administracji publicznej, - uporządkowaniu pojęć w zakresie kontroli, audytu, audytu jakości w polskich przepisach prawnych.(abstrakt oryginalny)

The author has made an attempt at outlining the management control system in the Public Finance Sector units on the basis of changes which have been introduced in the Public Finance Act, aforementioned Act came into force from the 1s' January, 2010. The main aim of this paper is to present the issues strictly related to the general comprehension as well as the implementation of management control system in public administration. The results which are presented in this article are prepared by referring to the result of the analysis of literature, including the law regulations, and the careful observation of the implementation of management control in public administration. The author of this paper proposes a thesis that the concept of management control in public administration, should not be considered as something new and innovative as it has been already introduced into the legal order in public administration in 2009. Changes which were introduced in the aforementioned Act on Public Finance concerning the implementation of management control indicate the need for change as far as the public management is concerned - departing from the traditional bureaucratic model in and opting for a new approach to public management, referred to as New Public Management (New Public Management - NPM). The author tends to present the origins and evolution of the concept of management control in the Polish Public Administration. By presenting the definition of control author states that the very idea of control is not dubious at all, however, as far as Polish law is concerned, there are a number of various concepts, explanations of the notion in question. The results outlined in this article are prepared in accordance with the reliable result of the in-depth analysis of literature, including the rules of law, furthermore, the findings are also drew up on the basis of the analysis of the results of audits conducted by the Supreme Chamber of Control in the implementation of management control in public administration and the methodology of participation observation study research in the implementation of management control in 10 local government units Silesian province. By making reference to NIK audit results and observations of public administration, the author highlighted the problems of implementing management control system in the practice of public administration. The author considers the development of the concept of management control system in public administration which will be consisted on objectives as follows: - The creation a uniform system of management control in public administration. - The Arrangement the concepts of control, audit, audit quality in Polish legislation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen Richard I.G., 1996: Kontrola zarządcza w nowoczesnej administracji rządowej - wprowadzenie, Najwyższa Izba Kontroli, Goławice: s.19.
 2. Bolek T., Rosińska D., 2012: Kontrola w administracji rządowej, Kontrola Państwowa Nr 1, Warszawa: s. 36.
 3. Ćwiklicki M., Golanko M., 2013: Role of management control from the perspective of New Public Management. Chapter 17, Knowledge-Economy-Society. Global and Regional Challenges of the 21th Century Economy, Cracow 2013, pp: 221-234.
 4. Definicja audytu wewnętrznego. Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, Polish Language Translation, 2011, w: The Instytut of Internal Auditors, Warszawa.
 5. Drucker P.F., 2000: Zarządzanie XXI wieku, w: Muza S.A., Warszawa: s. 39-40.
 6. Informacja o wynikach kontroli, Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej, NIK 2011 r. nr ewidencyjny 26/2012/P11022/KBF.
 7. Informacja o wynikach kontroli, Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego, NIK 2011 r. nr ewidencyjny 140/2011/P10132/LGD.
 8. Kontrola finansowa w sektorze publicznym, 2000: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa: s. 16.
 9. Kożuch B., 2004: Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, w: PLACET, Warszawa: s. 72.
 10. Marecki J., 1976: Zarys teorii kontroli gospodarczej, w: PWN, Warszawa: s. 114.
 11. Śpiewok K., 2012: Przegląd funkcjonowania systemu zarządzania, jako źródło uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej - doświadczenia Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Biuletyn nr 3 (4) w: Ministerstwo Finansów, Warszawa: s. 9/13.
 12. Terebucha E., 1965, Zasady wewnętrznej kontroli finansowo-księgowej w przedsiębiorstwach transportowych, w: WKił, Warszawa: s. 13.
 13. Ustawa z 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji 1 trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej, Dz.U. Nr 102, poz. 1116.
 14. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148.
 15. Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 16. Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., Dz.U. z 2009 r, Nr 157, poz. 1240.
 17. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996r. o Radzie Ministrów, Dz.U. z 1999 r. Nr 82 poz. 929 ze zm.
 18. 18 Ustawa z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej. Dz.U. z 15.07.2011 r. Nr 185, poz. 1092.
 19. Wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnętrznej. Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Audytu (International Organization of Supreme Audit Institutions - INTOSAI), Październik 1997 r.
 20. Zalewski A., 2005, Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, w: SGH, Warszawa: s. 66.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu