BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chorób Roman (Uniwersytet Rzeszowski), Kraus Artur (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Poziom wiedzy i wykształcenia wśród determinant działań innowacyjnych producentów branży rolno-spożywczej
The Level of Knowledge and Education of Determinant in the Innovative Working of Manufacturers in the Agro-Food Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 35, cz.1, s. 223-236, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz.1
Słowa kluczowe
Procesy innowacyjne, Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze, Przetwórstwo rolno-spożywcze, Wykształcenie
Innovation processes, Agri-food company, Agricultural and food processing, People's education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza poglądów producentów rolnych i przedstawicieli firm przetwórczych Podkarpacia nt. znaczenia wiedzy, wykształcenia oraz możliwości zdobywania informacji w prowadzeniu działalności gospodarczej i podejmowaniu działań innowacyjnych. Szczególna uwaga została skoncentrowana na: ocenie znaczenia poszczególnych form poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz kwalifikacji, analizie roli wiedzy i kwalifikacji w kształtowaniu jakości wytwarzanych artykułów, ocenie jakości doradztwa specjalistycznego oraz identyfikacji źródeł inspiracji do podejmowania przedsięwzięć rozwojowych. Badania z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego przeprowadzono wśród 450 producentów rolnych prowadzących produkcję towarową oraz 126 wiodących firm przetwórstwa spożywczego funkcjonujących na obszarze województwa podkarpackiego. Dane faktograficzne zebrano dwukrotnie w latach: 2000 i 2005, dlatego można było wyrazić opinię dotyczącą kierunków zmian w poglądach ankietowanych.(fragment tekstu)

The subject of research covered sources of information, qualifications attained, as well as information and advisory needs in developing of integrating processes between agriculture and the food industry in the province of Podkarpacie. It also covered the opinion of agricultural producers and participating processing plants especially how advisory services received by them were put to practical use. The main propositions to development of integrating processes and information society is improving knowledge and qualifications, popularizing scientific advances, taking benefit of specialized advisory services, and acquiring practical skills in areas affected by integration. Respondents also mentioned that efficiently functioning vertical integrating ties do additionally stimulate the need to continually improve specialized knowledge, improving techniques, technologies and organization of production as well as adapt to increasing market demands.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bal-Woźniak T., Społeczeństwo informacyjne społeczeństwem innowacyjnym [w:] Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, pod red. C. Halesa, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 2. Cyrek P., Cyrek M., Innowacyjność determinantą konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego [w:] Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 3. Cyrek M., Wykształcenie jako czynnik różnicujący pozycję na rynku pracy w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, pod red. C. Halesa, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 4. Czekan D., Informacja i wiedza w rozwoju gospodarki [w:] Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, pod red. C. Halesa, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 5. Drozd K., Chorób R., Wpływ nowych technologii na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego i procesy integracyjne w gospodarce, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Współczesne procesy integracyjne w wymiarze społeczno-ekonomicznym", Rzeszów-Polańczyk 9-11.X.2003r.
 6. Fabiańska K., Rokita J., Przedsiębiorstwo w otoczeniu. Funkcja. Powiązania. Przemiany, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 1991.
 7. Gołębiewska B., Klepacki B., Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolniczych - http://www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt7/- 42_Golebiewska_Klepacki.pdf (stan w dniu 02.04.2009r.).
 8. Klepacki B., Wykształcenie jako determinanta zachowań produkcyjnych rolników w okresie przemian gospodarczych w Polsce, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 1997, nr 1.
 9. Krzyżanowska K., Rola informacji w rozwoju przedsiębiorczości zespołowej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 39/2000.
 10. Łącka J., Pomoc UE w pobudzaniu innowacyjności MŚP przetwórstwa spożywczego, Roczniki Naukowe SERiA, Tom II, Zeszyt 3, Zamość 2000.
 11. Piasny B., Innowacyjność jako warunek rozwoju gospodarki opartej na wiedzy [w:] Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, pod red. C. Halesa, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 12. Wiedza a wzrost i rozwój gospodarczy - http://www.sciaga.pl/tekst/17677-18- czynnik (stan w dniu 06.04.2009r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu