BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wdowiak Wojciech (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie)
Tytuł
Wybrane aspekty zarządzania biznesem rodzinnym
Some Aspects of Family Business Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, 2012, z. 8, s. 107-124, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie operacyjne
Family-owned business, Enterprise management, Strategic management, Operations management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie założeń metodyki zarządzania rozwojem oraz działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa rodzinnego. Tło rozważań stanowi omówienie problemów zarządzania, w powiązaniu z metodami rachunku kosztów, z uwzględnieniem szkół naukowej organizacji pracy. W tym kontekście wskazano specyfikę naukowego ujęcia przedsiębiorstwa rodzinnego, etapów jego rozwoju oraz dominujących zagadnień charakterystycznych dla tak zwanego "miękkiego" zarządzania. Jako uzupełnienie przeciwstawne do tych założeń, wskazano elementy tak zwanego "twardego" zarządzania, bazującego na metodach ilościowych zarządzania i rachunku kosztów, które wraz ze wskazanymi już problemami jakościowymi składają się na pojęcie, metodykę i metody ilościowo-jakościowej analizy progowej. W tym też ujęciu przedstawiono elementy metodyki analizy progowej zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym, wzbogacając ją o wybrane metody matematyczne optymalizacji szeroko rozumianej działalności gospodarczej.(fragment tekstu)

The purpose of this paper is to present the assumptions of management development methodology and economic activity of family business. At the outset there was shown the specificity of a scientific approach of the family business, its stages of development and the dominant issues specific to so-called soft management. With regard to the strategic and operational management of family firm, it indicated both "soft" and "hard" aspects of the research problems addressed. Drew attention to the relationship management methods with methods of cost accounting in terms of management schools. There were elements identified to the so-called hard management based on quantitative methods of management and cost accounting, which, together with the already identified quality problems make up the notion, methodology and methods of quantitative and qualitative analysis of the threshold. This approach presents a methodology for the analysis of the threshold elements of family business management, signaling in the end the selected mathematical methods to optimize the broader economic activity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chauvet A., Metody zarządzania. Przewodnik, Poltext, Warszawa 1997.
 2. Jaruga A. A., Nowak W. A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001.
 3. Kozłowski J., Analiza progowa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.
 4. Kusiak J., Danielewska-Tułecka A., Oprocha P., Optymalizacja. Wybrane metody z przykładami zastosowań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 5. Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, praca zbiorowa pod red. W. Błaszczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 6. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, praca zbiorowa pod red. . Sobańskiej, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003.
 7. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów (t. I i II), praca zbiorowa pod red. G.K. Swiderskiej, Difin, Warszawa 2002.
 8. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, A. Karmańska (red.), Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2006.
 9. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 2002.
 10. Sułkowski Ł., Marjański A., Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011.
 11. Waters D., Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 12. Wdowiak W., Koncepcja metody analizy progowej organizacji, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, numer specjalny 51, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1999.
 13. Wdowiak W., Typologia obszarów badawczych w analizie progowej zarządzania przedsiębiorstwem [W:] Ekonomia, zarządzanie, marketing. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin, red. J. Wiktor, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz 2007.
 14. Wdowiak W., Zarządzanie progowe w małych i średnich przedsiębiorstwach [W:] Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, redakcja naukowa S. Lachiewicz i M. Matejun, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-5391
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu