BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moll Tomasz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Właściwość a kompetencja w świetle art. 18 ustawy o samorządzie gminnym
Obligation and Competence in Light of Art. 18 of Act on the Communal Self-government
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2009, nr 3(16), s. 54-69, przypisy
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Kompetencje władz gminnych, Ustawa o samorządzie gminnym, Regulacje prawne
Local government, Powers of municipal authorities, Polish Local Government Act, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
W myśl art. 18 ust. 1 u.s.g. do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile usta-wy nie stanowią inaczej. Przepis ten wprowadza domniemanie właściwości rady gminy, czyniąc ją organem władnym do załatwiania wszelkich spraw gminy, chyba że ustawa wprost wskazuje inny organ. Art. 18 ust. 2 u.s.g. przypisuje do wyłącznej właściwości rady gminy sprawy wyliczone w 15. punktach, przy czym zgodnie z ostatnim punktem wspomnianego katalogu rada stanowi w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do jej kompetencji. Wykaz zawarty w art. 18 ust. 2 u.s.g. to wskazanie najistotniejszych spraw należących do rady gminy, wynikających z u.s.g., jak również z ustaw szczególnych. Zwrócić należy uwagę na powiązanie art. 18 ust. 1 u.s.g. z art. 6 u.s.g., który stanowi, iż do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (ust. 1). Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do gminy (ust. 2). Zestawiając te przepisy można mówić o domniemaniu rady gminy do realizacji wszystkich spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, zarówno tych które zostały nałożone wprost na gminę jak również tych, które nie zostały zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, a z mocy art. 6 u.s.g. należą do gminy. (fragment tekstu)

The author analysis the basic problems which appear on the background of presumption of an obligation of the communal council in matters unre-stricted for other organs. Classifying the term "an obligation of an organ", he accepts as desirable state in which provisions of the substantive law do not give causes to presume the obligation of the organ, though he indicates that sometimes the legislator uses a general definition "tasks from the scope...". Using the courts' judicial decisions, features of a correctly constructed com-petence provision were pointed out. It was perceived that one can say about a competence when the organ establishes a legal relation with the adminis-tered subject, to this moment one should rather talk about the organ's obliga-tion. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2004, s. 234 i 235.
 2. J. Drachal, [w:] J. Drachal, E. Mzyk, Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne. Część procesowa, Warszawa 2002, s. 33.
 3. B. Adamiak, Właściwość terenowych organów administracji publicznej do prowadzenia orzecznictwa administracyjnego, Samorząd Terytorialny 1997, nr 6, s. 3.
 4. M. Szewczyk, Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznań 1995, s. 116 i 117.
 5. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2004, s. 106 i 107.
 6. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego, Warszawa 2005, s. 123.
 7. E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, Toruń 2000, s. 68.
 8. E. Smoktunowicz, Wielka encyklopedia prawa, Białystok - Warszawa 2000, s. 1143.
 9. A. Wiktorowska, [w:] M. Wierzbowski (red.), M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sadami administracyjnymi, Warszawa 2006, s. 35.
 10. W. Dawidowicz, Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989, s. 18.
 11. A. Wróbel, [w:] K. Chorąży, W. Taras, A. Wróbel, Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Kraków 2005, s. 57.
 12. Z. Cieślak, [w:] Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2000, s. 90.
 13. Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2001, s. 28.
 14. Cz. Martysz, Właściwość organów samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym, Katowice 2000, s. 53.
 15. A. Piekara, Wartości i funkcje społeczne samorządu terytorialnego, Państwo i Prawo 1990, z. 8, s. 3.
 16. K. Podgórski, Ustawowa regulacja zadań gminy jako jednostki samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 1991, nr 11-12, s. 22.
 17. M. Świecki, Zakres działania rad narodowych, [w:] Problemy rad narodowych 1985, nr 61, s. 7.
 18. J. Nowacki, [w:] J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Katowice 1998, s. 35.
 19. T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1999, s. 56.
 20. W. Jedlecka, [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa, W. Jedlecka (red.), Wrocław 2004, s. 7.
 21. J. Filipek, Elementy strukturalne norm prawa administracyjnego, Kraków 1982, s. 78.
 22. M. Miemiec, Klasyfikacja norm ustrojowoprawnych w administracji państwowej, "Acta Universistatis Wratislaviensis" Prawo 1985, nr 43, s. 215.
 23. J. Glumińska-Pawlic, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Studium finansowoprawne, Katowice 2003, s. 30.
 24. Z. Leoński, Zadania i kompetencje, "Wspólnota" 1991, nr 5, s. 14.
 25. T. Szewc, Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, Bydgoszcz - Katowice 2006, s. 17.
 26. A. Wiktorowska, Prawne determinanty samodzielności gminy, Warszawa 2002, s. 150.
 27. M. Matczak, Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków 2004, s. 41-44.
 28. J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 2005, s. 145 i 146.
 29. T. Rabska, Prawny mechanizm kierowania gospodarką, Wrocław - Warszawa - Kraków 1990, s. 123.
 30. W. Dawidowicz, Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1978, s. 25.
 31. D. Mazurkiewicz, Pojęcie kompetencji w prawie administracyjnym, Państwo i Prawo, Warszawa 1988, z. 3, s. 74.
 32. E. Radziszewski, Zadania i kompetencje organów administracji publicznej po reformie ustrojowej państwa, Warszawa 2000, s. 145.
 33. M. Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński, Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956, s. 163 i n.
 34. Z. Leoński, Komentarz do ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego, Poznań 1988, s. 64.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu