BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Możdżeń-Marcinkowski Michał (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Sytuacja administracyjnoprawna - problemy teoretyczne
Administrative Legal Situation - Theoretical Problems
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2009, nr 3(16), s. 70-88, przypisy
Słowa kluczowe
Administracja samorządowa, Administracja publiczna, Prawo, Regulacje prawne
Self-government administration, Public administration, Law, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wielopłaszczyznowość zjawisk prawnych powoduje, że problematyka nauk prawnych, a w szczególności jej charakter empiryczny jest bardzo osobliwy i wymaga wielu zawiłych analiz wstępnych1. W kontekście pojmowania płaszczyzn badania prawa, w szczególności ich związku z przedmiotem prawoznawstwa, zarówno dotychczasowe wystąpienia przedstawicieli doktryny jak i niniejsze uwagi dotyczące pojęcia sytuacji administracyjnoprawnej traktować należy, nie jako teorię zjawisk prawa administracyjnego3, lecz jako pewien zbiór wątków teorii zjawisk związanych z prawem administracyjnym, z perspektywą historyczną i polityką prawa, a także z doktryną prawniczą wraz z elementami ewentualnej dogmatyki prawnej. (fragment tekstu)

The author of this paper begins by describing the theoretical term "administrative legal situation". Administrative legal situation seems to be a much broader term than "administrative legal relation". Author's proposi-tion is to analyze administrative legal situation in two levels: theoretical and factual (i.e. as a current status of a person or legal entity that exists in a reality recognized by law). This reality is a complicated system combining ac-tual events, subjects' behaviors, and systems of legal norms, and the qualification of these subjects' behaviors on the basis of existing norms. In slightly simpler terms, an administrative legal situation is not always a concrete duty or right directed at individuals. It always occurs just before an administrative legal relation is established. For instance, parents are the subjects of an administrative situation after the birth of a baby. A citizen is the subject of an administrative situation after the loss of an identity card. After these actual events occur, a situation arises that concerns administrative law, and this usually develops into a new administrative legal relation. In these two examples, the new administrative legal relation occurs when a parent accepts foreign citizenship for a child, or when a citizen submits a declaration for a new identity card. In the second (theoretical) level of analysis, administrative legal situation appears to be a much more compli-cated institution. As the relatively new term, administrative legal situation shall be compare with other existing terms in the theory of law and jurisprudence such as: law, legal norm, legal utterance, legal relationship (transaction). (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Ziembiński, Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Oddział PAN w Poznaniu, seria: Metodologia Nauk, t. XXIV, Warszawa - Poznań 1983, s. 49 i n.
 2. J. Wróblewski, Prawo i płaszczyzny jego badania, "Państwo i Prawo" 1969, nr 6, s. 983 i n. oraz K. Opałek, tamże, s. 983-995.
 3. H. Leszczyna, Hermeneutyka prawnicza. Rozumienie i interpretacja tekstu prawnego, Warszawa 1996, s. 17 i n.
 4. J. Filipek, Stosunek administracyjnoprawny, Kraków 1968.
 5. F. Longchamps, O pojęciu stosunku administracyjnoprawnego, AUW, nr 19, "Prawo", XII, Wrocław 1964, s. 44 i n.
 6. S. Ehrlich, Dynamika norm, Warszawa 1988, s. 105 i n.
 7. K. Opałek, Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki, Warszawa 1986, s. 205-207.
 8. J. Kowalski, Teoretyczne problem normy i stosunku prawnego, "Studia Prawnicze", zeszyt 37, Instytut Nauk Prawnych PAN, 1973, s. 32.
 9. S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 100.
 10. S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005, s. 163 i n.
 11. J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. II, Zakamycze 2002, s. 22-40.
 12. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Zakamycze 2005, s. 310.
 13. F. Longchamps, Z problemów poznania prawa, Wrocław 1968, s. 41.
 14. W. Dawidowicz, Wstęp do nauk prawno-administracyjnych, Warszawa 1974, s. 113 i n.
 15. W. Dawidowicz, Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1980, s. 49 i n.
 16. J. Boć (red.), Prawo administracyjne, wyd. IX, Kolonia Limited 2003, s. 369-380.
 17. E. Bojanowski, Kilka uwag o sposobach kształtowania sytuacji prawnoadministracyjnej, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Prof. zw. dr hab. Józefa Filipka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 61-64.
 18. Z. Duniewska, Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego, [w:] Z. Du-niewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Difin, Łódź 2004, s. 51 i n.
 19. M. Borucka-Arctowa, J. Woleński, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskie-go, Kraków 1997, s. 84 i n.
 20. Z. Radwański, [w:] Z. Radwański, W. Patryas, S. Wronkowska, Wokół drugiego wydania "Wstępu do teorii prawa cywilnego" Andrzeja Stelmachowskiego, "Państwo i Prawo" 1985, nr 4, s. 96.
 21. S. Ehrlich, Przyczynek do problematyki normy i stosunku prawnego. Na marginesie opublikowanej pośmiertnie pracy Jerzego Landego "Nauka o normie prawnej", "Państwo i Prawo" 1956, nr 8-9, s. 386-395.
 22. J. Lande, Nauka o normie prawnej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin - Polonia, 1956, vol. III, Sectio G., s. 53 i n.
 23. A. Kisza, Model cybernetyczny powstawania i działania prawa, Wrocław 1970.
 24. Z. Cieślak, Zbiory zachowań w administracji państwowej. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992.
 25. W. Jakimowicz, Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002, s. 218 i n.
 26. K. Gandor, Prawa podmiotowe tymczasowe, Wrocław - Warszawa - Kraków 1968, s. 20 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu