BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stasikowski Rafał (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Funkcja administracji świadczącej
Function of Rendering Administration
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2009, nr 3(16), s. 89-115, przypisy
Słowa kluczowe
Świadczenia socjalne, Administracja publiczna, Państwo opiekuńcze
Social benefits, Public administration, Welfare state
Uwagi
summ.
Abstrakt
Administracja publiczna zajmuje się aktualnymi i charakterystycznymi dla niej - ze względu na epokę, stosunki ekonomiczne, techniczne, społeczne (i inne) - sprawami. Ich zakres jest zmienny w czasie. W rozwoju administracji publicznych poszczególnych państwa europejskiego kręgu kultury prawnej pomimo to występują pewne wspólne elementy. Są one konsekwencją przyjęcia określonego rodzaju założeń ideologicznych w poszczególnych państwach. Widoczne są więc pewne etapy rozwoju (choć nie we wszystkich państwach występują one dokładnie w tym samym czasie) i tendencje. Ich specyfikę można oddać przy pomocy pojęcia funkcji administracyjnej, co pozwala uniknąć szczegółowych analiz wolumenów zadań wykonywanych przez dane administracje publiczne. Przez funkcję administracyjną należy rozumieć odwzorowanie celów podstawowych i przy-porządkowanych im celów niższej rangi ustalanych na podstawie za-dań publicznych realizowanych przez administrację publiczną. Pojęcie funkcji jest narzędziem badawczym służącym ukazaniu przemian za-chodzących w administracji publicznej (w rozumieniu podmiotowym i przedmiotowym), oraz w spełnianej przez nią roli w życiu zbiorowości i jednostki. (fragment tekstu)

Using a notion of a function of public administration as a research tool, the Author presents sources of a rendering administration. Introduction of a principle of division of power, liberalisation of economy, development of industry in 19th century did not cause decay of satisfying the man's basic needs. The notion of "the rendering administration" was analysed taking into consideration output of the German, French and Polish science of administrative law. It enabled the Author to formulate his own definition of the notion and further notes relating to its basic features and normative sources. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Kuta, Funkcje współczesnej administracji i sposoby ich realizacji, Wrocław 1992, s. 8-9.
 2. U. Schliesky, Oeffentliches Wirtschaftsrecht. Deutsche und europaeische Grundlagen, Heidelberg 2003, s. 14.
 3. E. Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrecht. Allgemeiner Teil, Muenchen 1966, s. 31 i n.
 4. W. Jellinek, Verwaltungsrecht, Berlin 1928, s. 86.
 5. W. Sombart, Der moderne Kapitalismus, Bd. 3., Berlin 1928, s. 354 i n. cyt. za: E. Forsthoff, Rechtsfragen der leistenden Verwaltung, Stuttgart 1959, s. 24-25.
 6. T. Kuta, Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych i oświatowo-kulturalnych obywateli, [w:] System prawa administracyjnego, red. T. Rabska, t. IV, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1980, s. 113.
 7. J. Posłuszny, O nowej koncepcji administracji świadczącej, [w:] Aktualne problemy administracji i prawa administracyjnego, red. J. Posłuszny, Przemyśl - Rzeszów 2003, s. 297 i n.
 8. F. Longchamps, Z rodowodu prawa podmiotowego, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo VIII, Wrocław 1961, s. 123 i n.
 9. E. Forsthoff, Rechtsfragen der leistenden Verwaltung, Stuttgart 1959, s. 24-25.
 10. E. Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrecht. Allgemeiner Teil, Muenchen - Berlin 1956, s. 305.
 11. E. Forsthoff, Die Verwaltung als Leistungstraeger, Stuttgart - Berlin 1938, s. 8.
 12. I. Lipowicz, Pojęcie administracji świadczącej w doktry-nie zachodnioniemieckiej, [w:] Regulacja prawna administracji świadczącej, red. K. Podgórski, Katowice 1985, s. 130 i n.
 13. H. Groettrup, Die kommunale Leistungsverwaltung, Stuttgart - Berlin - Koeln - Mainz 1973, s. 68 i n.
 14. H. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, Muen-chen 2006, s. 7.
 15. E. Schmidt-Assmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee. Grundlagen und Aufgaben der verwaltungsrechtlichen Systembildung, Heidelberg 2006, s. 166-167.
 16. A. Laubadere, Traite elementaire de droit administratif, Paris 1963, t. I, s. 40, cyt. za: T. Kuta, Aspekty prawne działań administracji publicznej w organizowaniu usług, Wrocław 1969, s. 15.
 17. W. Klonowiecki, Zakład publiczny w prawie polskiem. Studjum prawno-administracyjne, Lublin 1933.
 18. T. Kuta, Ku nowej koncepcji administracji publicznej, Acta Universitatis Wra-tislaviensis Nr 19, Prawo XII, Wrocław 1964, s. 20 i n.
 19. T. Kuta, O obowiązku spraw-nego działania administracji w sferze organizowania usług socjalno-bytowych, [w:] Zbiór studiów z zakresu prawa administracyjnego, red. Z. Rybicki, Wrocław 1978, s. 75 i n.
 20. T. Kuta, Pojęcie działań niewładczych w administracji na przykładzie administracji rolnictwa, Wrocław 1963, s. 11, 47 i n.
 21. E. Knosala, Pojęcie administracji świadczącej w polskiej literaturze prawa administracyjnego, [w:] Regulacja prawna administracji świadczącej, red. K. Podgórski, Katowice 1985, s. 16.
 22. Z. Rybicki, A. Jaroszyński, Zasady funkcjonowania administracji u progu XXI wieku, [w:] Administracja roku 2000, red. Z. Rybicki, Warszawa 1977, s. 36.
 23. Z. Rybicki, S. Piątek, Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, Warszawa 1984, s. 313 i n.
 24. J. Borkowski, Niektóre zagadnienia doskonalenia struktury i działania administracji państwowej, Studia Prawno-Ekonomiczne 1981, t. XXVII, s. 15 i n.
 25. T. Skoczny, Z zagadnień teorii metod i form działania administracji, Studia Prawnicze 1982, z. 3-4, s. 177 i n.
 26. T. Kuta, Rola administracji usług w zaspokajaniu potrzeb socjalno-bytowych i oświatowo-kulturalnych obywateli, [w:] Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, red. Z. Niewiadomski, J. Buczkowski, J. Łukasiewicz, J. Posłuszny, J. Stelmasiak, Przemyśl 2000, s. 336.
 27. T. Kuta, Funkcje współczesnej administracji i sposoby ich realizacji, Prawo CCXVII, Wrocław 1992, s. 19.
 28. M. WIerzchowski, Administracyjnoprawne problemy świadczenia usług, Acta Universitatis Wratislaviensis No 857, Prawo CXLIII, Wrocław 1985, s. 341.
 29. K. Strzyczkowski, Rola współczesnej administracji w gospodarce (zagadnienia prawne), Warszawa 1992, s. 79.
 30. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2007, s. 167-168.
 31. F. Fleiner, Institutionen des Deutschen Verwaltungsrecht, Tuebingen 1928, s. 131.
 32. O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. I, unveraenderter Nachdruck der 1924 erschienenen 3. Auflage, Berlin 2004, s. 69-70.
 33. F. Longchamps, Założenia nauki administracji, Wrocław 1949.
 34. F. Longchamps, Współczesne problemy podstawowych pojęć prawa administracyjnego, Państwo i Prawo 1966, z. 6, s. 885-898.
 35. I. Lipowicz, Dylematy zmiany siatki pojęciowej w nauce prawa administracyjnego, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Kraków 2007, s. 21-42.
 36. P. Przybysz, Tradycyjne pojęcia prawa administracyjnego - potrzeba i sposób ich dalszego używania, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, s. 43-62.
 37. W. Hoffmann-Riem, Tendenzen in der Verwaltungs-rechtsentwicklung, Die oeffentliche Verwaltung 1997, s. 434.
 38. A.Chełmoński, Przedsiębiorstwo państwowe wobec organów zwierzchnich, Wrocław 1966, s. 144-145.
 39. A.Chełmoński, Ciągi działań prawnych w gospodarce państwowej jako przedmiot badań. Propozycja metodologiczna, Acta Universitatis Wratislaviensis No 163, Prawo XXXVIII, Wrocław 1972, s. 17 i n.
 40. A.Chełmoński, Prawne formy działań koordynacyjnych rad narodowych wobec przedsiębiorstw państwowych zarządzanych centralnie, Studia Prawnicze 1966, z. 13, s. 90 i n.
 41. S. Nitecki, Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawa, Warszawa 2008, s. 235-248.
 42. E. Knosala, L. Zacharko, R. Stasikowski, Nowe zjawiska organi-zacyjno-prawne we współczesnej administracji polskiej, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszo-wej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005, s. 325.
 43. F. Longchamps, O pojęciu stosunku prawnego w prawie administracyjnym, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo XII, s. 45-47.
 44. J. Boć, Stosunki administracyjnoprawne oraz sytuacje administracyjnoprawne, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Kolonia 2001, s. 359 i n.
 45. K. Koenig, Ch. Theobald, Liberalierung und Regulierung netz-gebundener Gueter und Dienste, [w:] Planung - Recht - Rechtsschutz. Festschrift fuer Willi Bluemel zum 70. Geburtstag am 6. Januar 1999, hrsg. K. Grupp, M. Ronellenfitsch, Berlin 1999, s. 282 i n.
 46. J. Hengstschlaeger, Privatisierung von Verwaltungsaufgaben, [w:] Privatisierung von Verwaltungsaufgaben, Veroeffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, H. 54, s. 166 i n.
 47. A. Van der Bellen, Privatisierung oeffentlicher Unter-nehmungen und Konsolidierung oeffentlicher Haushalte, OeHW 1989, s. 75.
 48. E. Grande, Entlastung des Staates durch Liberalisierung und Privatisie-rung? Zum Funktionswandel des Staates im Telekommunikationssektor, [w:] Ab-schied vom Staat - Rueckehr zum Staat?, hrsg. V. Ruediger, Baden-Baden 1993, s. 388-389.
 49. G. Majone, A. La Spina, La Stato Regulatore, Rivista Trimestale di Scienza dell' Amministrazione 1991, s. 3-62.
 50. B. Hogwood, Developments in Regulatory Agencies in Britain, International Review of Administrative Sciences 1990, nr 56, s. 595 i n.
 51. H. Seidman, R. Gilmour, Politics, Position and Power. From the Positive to the Regulatory State, Oxford 1986.
 52. F. X. Kau-fmanna, Diskurse ueber Staatsaufgaben, [w:] Staatsaufgaben, hrsg. D. Grimm, Baden-Baden 1994.
 53. D. Osborne,T. Gaebler, Gevernment - How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, New York 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu