BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Karol (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu)
Tytuł
Samorząd gospodarczy w okresie II RP w poglądach J. Huberta, W. L. Jaworskiego, W. Wakara i W. Szcz. Wachholtza
Economic Self-government in the Period of the Second Republic of Poland in Opinion of J. Hubert, W. L. Jaworski, W. Wakar and W. Szcz. Wachholtz
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2009, nr 3(16), s. 116-139, przypisy
Słowa kluczowe
Samorząd gospodarczy, Okres międzywojenny, Prawo, Prawo administracyjne
Economic self-government, Inter-war period, Law, Administrative law
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule pragnę zaprezentować koncepcje głoszone w Polsce międzywojennej przez takich uczonych jak: J. Hubert, W. L. Jaworski, W. Wakar i W. Szcz. Wachholtz1. Byli oni naukowo zainteresowani tematyką samorządu gospodarczego i podkreślali jego znaczącą rolę w ówczesnych czasach. Przedstawiali go w swoich pracach, także ze sobą polemizując. Ich koncepcje niekiedy zazębiały się, ponieważ korzystali z tych samych założeń, np. teorii H. Kelsena. Wspólnie sięgali m.in. do dorobku niemieckiej doktryny prawa. Znamienne były także koleje ich losów osobistych. (fragment tekstu)

In the hereby article there were presented concepts propagated by four famous Polish representatives of the doctrine of self-government in the period of the Second Republic of Poland: J. Hubert, W. Szcz. Wachholtz, W. L. Jaworski and W. Wakar. The most important similarities and differences in opinions of the above mentioned authors were indicated in the short introduction. Then there were discussed theses propagated by J. Hubert (particularly taking into account definitions of public administration and eco-nomic self-government created by him). There were also presented W. L. Jaworski's opinions on the subject of the Supreme Economic Chamber, corporate system and professional self-government. In succession there were presented the self-government concepts of W. Wakar. This author created a model of the self-governing and democratic state. The last of the discussed researchers W. Szcz. Wachholtz dealt with the theoretical analysis of the concretely existing institutions of the economic self-government. The article was enriched by biographical notes of the described researchers of the self-government and creators to whose works the above mentioned authors referred. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Kmieciak, Samorząd gospodarczy w Polsce. Rozważania na temat modelu ustrojowego, Poznań 2004, s. 29
 2. Ustrój i zadania samorządu zawodowego, [w:] Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2004, s. 346.
 3. M. Szydło, Samorząd gospodarczy w warunkach gospodarki rynkowej, "Państwo i Prawo" 2003, zesz. 5, s. 94.
 4. S. Pawłowski, M. A. Waligórski, Samorząd zawodowy i gospodarczy w Polsce, Poznań 2005, s. 17 i 264.
 5. M. A. Waligórski, Izby samorządu gospodarczego, [w:] Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji publicznej, red. J. Stelmasiak, J. Szreniawski, Bydgoszcz - Lublin 2002, s. 82.
 6. A. Wasilewski, Julian Hubert (1889 - 1974), "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 9, s. 75.
 7. J. Górnicka, Czesław Znamierowski, "Edukacja Filozoficzna" 2001, vol. 31, s. 234.
 8. S. Katafias, Czesław Znamierowski. W 30-tą rocznicę śmierci, "Ruch Filozoficzny" 1997, nr 4, s. 539.
 9. W. Misztal, Norma a wartość w koncepcji Czesława Znamierowskiego, "Annales UMCS. sectio I" 1991/92, vol. 16/17, s. 121.
 10. M. Szyszkowska, Zarys europejskiej filozofii prawa, Białystok 2004, s. 221.
 11. J. Hubert, Zagadnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej niezawodowych funkcjonariuszów publicznych w administracji państwa i samorządów, Poznań 1929, s. 5.
 12. Cz. Znamierowski, Podstawowe pojęcia teorji prawa, cz. 1: Układ prawny i norma prawna, Poznań 1934, s. 107.
 13. M. Marczewska-Rytko, Demokracja jako ustrój możliwości. Czesława Znamierowskiego poszukiwanie ideału demokracji, "Przegląd Politologiczny" 2003, nr 4, s. 63.
 14. K. Szafer, Cz. Znamierowski i A. de Tocqueville - dwa podejścia do elity w demokracji, "Colloquia Communia" 2002, nr 2, s. 436.
 15. J. Hubert, Akt administracyjny a akt służbowy, Poznań 1932, s. 6.
 16. Samorząd gospodarczy. Skrypt z wykładów Prof. Juliana Huberta w roku akademickim 1925/1926, Poznań 1926, s. 1.
 17. L. Jaworski, Z powodu recenzji dr J. Huberta o rozprawie dr K. Grzybowskiego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1929, II półrocze, s. 928.
 18. M. Święcicki, Związki zawodowe i izby pracy w ustawach i projektach ustaw z lat 1918 - 1939, "Zeszyty Naukowe SGPiS" 1959, zesz. 15, s. 164.
 19. S. Grzybowski, Władysław Leopold Jaworski (1865 - 1930), "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1997, zesz. 1, s. 5.
 20. M. Jaskólski, Między normatywizmem i uniwersalizmem. Myśl prawno-polityczna Władysława L. Jaworskiego, Wrocław 1988, s. 9.
 21. M. Jaskólski, Wstęp, [w:] Władysław Leopold Jaworski o prawie, państwie i konstytucji, oprac. M. Jaskólski, Warszawa 1996, s. 5.
 22. K. Pol, Władysław Leopold Jaworski (1865 - 1930), "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 12.
 23. S. Milewski, Władysław Leopold Jaworski (1865 - 1930), "Prawo i Życie" 2000, nr 4, s. 52.
 24. W. L. Jaworski, Samorząd gospodarczy, [w:] O naprawę Rzeczypospolitej, red. K. W. Kumaniecki, Kraków 1922, s. 164.
 25. W. L. Jaworski, Rząd, [w:] Nasza Konstytucja. Cykl odczytów urządzonych staraniem Dyrekcji Szkoły Nauk Politycznych w Krakowie od 12-25 maja 1921 r., Kraków 1922, s. 74.
 26. Ankieta o Konstytucji z 17 marca 1921, red. W. L. Jaworski, Kraków 1924.
 27. M. Jaskólski, Między normatywizmem i uniwersalizmem..., s. 51; id., Mo-del samorządu w Projekcie Konstytucji W. L. Jaworskiego, "Przegląd Prawa i Ad-ministracji" 1977, t. 9, s. 165.
 28. M. Jaskólski, U źródeł myśli polityczno-prawnej W. L. Jaworskiego, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace z nauk politycznych" 1978, zesz. 11, s. 79 oraz Kaduceus polski. Myśl polityczna konserwatystów krakowskich 1866 - 1934, Warszawa - Kraków 1990, s. 45.
 29. M. Jaskólski, Historia - naród - państwo. Zarys syntezy myśli politycznej konserwatystów krakowskich w latach 1866 - 1934, Kraków 1981.
 30. W. L. Jaworski, Projekt Kodeksu Agrarnego, Warszawa 1928, s. 189, 219 i 224.
 31. L. Mażewski, Poglądy W. L. Jaworskiego na rolę kontroli w funkcjonowaniu państwa, "Państwo i Prawo" 1985, nr 1, s. 84.
 32. L. Mażewski, System rządów w Projekcie Konstytucji Władysława Jaworskiego, "Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Prawo" 1985, zesz. 13, s. 23.
 33. W. L. Jaworski, Indywidualizm i uniwersalizm w Konstytucji marcowej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1925, s. 666.
 34. M. Szawleskiego, Na przełomie naszego ustroju państwowego, Warszawa 1929
 35. W. L. Jaworski, Myśli o ustroju państwowym, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1928, zesz. 3.
 36. Projekt utworzenia Trybunału Konstytucyjnego autorstwa Władysława Leopolda Jaworskiego z 1928 r., wstęp M. Granat, "Przegląd Sejmowy" 2006, nr 2, s. 216.
 37. Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 5, Warszawa 1996, s. 960.
 38. S. Borzym, Dwa "uniwersalizmy": Jaworskiego i Spanna, "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" 1999, t. 44, s. 203.
 39. I. S. Grat, Problem atomizacji społeczeństwa w poglądach W. L. Jaworskiego, "Miscellanea Historico-Iuridica" 2006, t. 4, s. 62.
 40. L. Mażewski, Pozycja prawno-polityczna pre-zydenta, jej geneza i przesłanki doktrynalne (z rozważań nad Projektem Konstytucji W. L. Jaworskiego), "Krakowskie Studia Prawnicze" 1979, t. 12, s. 83
 41. L. Mażewski, Problematyka podziału władz w koncepcjach ustrojowych W. L. Jaworskiego, "Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Prawo" 1984, zesz. 12, s. 23
 42. L. Mażewski, W. L. Jaworskiego koncepcja zasad moralności Chrystusowej a pozytywizm prawny, "Zeszyty Naukowe KUL" 1984, nr 3, s. 51.
 43. M. Szyszkowska, Teorie prawa natury XX wieku w Polsce, przedm. G. L. Seidler, Warszawa 1982, s. 77.
 44. S. Grzybowski, Władysław Leopold Jaworski (1865 - 1930), "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1997, zesz. 1, s. 27.
 45. K. Jajecznik, Wizja Polski Ludowej w projekcie konstytucji Włodzimierza Wakara, "Społeczeństwo i Polityka" 2006, nr 3, s. 103.
 46. P. Okulewicz, Koncepcja "Międzymorza" w ujęciu Włodzimierza Wakara, "Mazowieckie Studia Humanistyczne" 2002, nr 2, s. 209.
 47. R. Pacanowska, Włodzimierz Wakar (1885 - 1933), "Samorząd Terytorialny" 2004, nr 11, s. 72.
 48. W. Wakar, Zagadnienie Samorządu w Rzeczypospolitej Odzyskanej, Warszawa 1925, s. 57 i 78.
 49. W. Wakar, Podstawa ładu Rzeczypospolitej Polskiej (wniosek), Warszawa 1919.
 50. Projekty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1920, s. 185.
 51. K. Pol, Wilhelm Szczęsny Wachholtz (1897 - 1957), "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 10, s. 75.
 52. W. Szcz. Wachholtz, Istota i prawo związków publicznych (publiczne osoby związkowe), Warszawa 1928, s. 8.
 53. A. Bosiacki, Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej 1918 - 1939, Warszawa 2006.
 54. W. Sz. Wachholtz, [w:] Materiały Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, t. 4: Podział administracyjny Państwa, Warszawa 1930, s. 142.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu