BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Satoła Łukasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie absorpcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich
Spatial Differentiation in the Absorption of Structural Funds Assigned to Financing the Development of Non-Agricultural Activities in Rural Areas
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, t. 7(22), s. 133-142, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Pozarolnicza działalność gospodarcza, Fundusze strukturalne, Obszary wiejskie, Źródła finansowania, Gospodarstwa rolne
Non-agricultural economic activity, Structural funds, Rural areas, Source of financing, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę związaną z finansowaniem powstawania i rozwoju pozarolniczych form aktywności na obszarach wiejskich. Analizie poddano działanie "różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów" programu SPO ROL wdrażane w latach 2004-2006. Przeprowadzona została analiza zróżnicowania poziomu wykorzystania środków finansowych w skali regionalnej oraz w przekroju głównych celów realizacji projektów. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the problems of financing the development of non-agricultural activities in rural areas. The programme SOP RMFSRD measure 'diversification of agricultural activities and activities close to agriculture to provide multiple activities or alternative incomes' was analyzed for a period between 2004 and 2006. An analysis of spatial (regional) differentiation as well as in a cross section according to the main project goals was conducted. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czubak W. [2008]: Znaczenie czynników wpływających na korzystanie z funduszy rolnych UE. Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 3, ss. 97-102.
  2. Duczkowska-Małysz K. [2008]: Zmieniająca się rola rolnictwa w społecznym i ekonomicznym funkcjonowaniu obszarów wiejskich (procesy dostosowawcze polskiego rolnictwa do nowych wyzwań). [W:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020. M. Kłodziński (red.). Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
  3. Fijałkowska E. [2005]: Zmiany w konkurencji i sytuacji dochodowej polskich gospodarstw rolnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Problemy rolnictwa światowego, t. XIII, ss. 40-46.
  4. Kłodziński M. [1999]: Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
  5. Kłodziński M. [2006]: Polityka rozwoju obszarów wiejskich. Acta Agraria et Silvestria, Series Agraria, t. XLVI/2, ss. 239-245.
  6. Kolarska-Bobińska L., Rosner A., Wilkin J. [2001]: Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje. Wyd. Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa, ss. 11-30.
  7. Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-200. [2006]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  8. Ziętara W. [2008]: Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G Ekonomika rolnictwa, t.94, z. 2, ss. 80-94.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu