BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mędrzycki Radosław (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
Uchwały ortograficzne Rady Języka Polskiego w systemie tak zwanych niezorganizowanych źródeł prawa administracyjnego
Orthographic Resolutions of the Polish Language Council (Rada Języka Polskiego) in the System of the So-called Unorganised Sources of the Administrative Law
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2009, nr 3(16), s. 157-170, przypisy
Słowa kluczowe
Językoznawstwo, Prawo, Prawo administracyjne
Linguistics, Law, Administrative law
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Rada Języka Polskiego
Polish Language Council
Abstrakt
W literaturze można spotkać się z twierdzeniem, że prawo administracyjne jest gałęzią, spośród innych gałęzi prawa, najbardziej zróżnicowaną przedmiotowo, najobszerniejszą i bardzo dynamicznie zmieniającą się1. Nic dziwnego, że "każdy system prawa administracyjnego wykazuje tendencje daleko idącego rozrastania się"2. Kiedy nauka prawa administracyjnego wydaje się zaakceptowała już koncepcje tzw. niezorganizowanych źródeł prawa administracyjnego, wskazując przy tym, że komplikuje ona system źródeł prawa3, słusznym wydaje się postawienie pytania o występowanie podobnej, rozrostowej tendencji w samych tzw. niezorganizowanych źródłach prawa administracyjnego. (fragment tekstu)

The author analyses the structural problems connected with the Polish Language Council, a social-professional organ, which basic structural function is protection of the Polish language as national property. Competencies of the Council include passing resolutions in the matter of explaining lan-guage doubts in the scope of vocabulary, grammar, pronunciation, punctuation and as well resolutions (opinions) on establishing principles of orthog-raphy and punctuation (e.g. concerning names and surnames, marital status, from the scope of geodesy and cartography), which serve to organs of public administration as evidence in administrative proceedings. Although resolutions of this organ are not a source of law, they were included to the so-called unorganised sources of law. Power of these resolutions reminds influ-ence of the judgemade law or custom. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Duniewska, Fikcja powszechniej znajomości prawa w prawie administracyjnym, [w:] Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, red. E. Knosala, A. Matan, G. Łaszczyca, Kraków 1999, s. 30.
 2. J. Filipek, Źródła prawa w zakresie prawa administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne - instytucje ogólne, Kraków 1995, s. 57.
 3. M. Kotulski, Źródła prawa administracyjnego - wybrane zagadnienia, [w:] Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, red. E. Konosala, A. Matan, G. Łaszczyca, Kraków 1999, s. 61.
 4. H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007, s. 99.
 5. Z. Duniewska, Źródła prawa administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Z. Duniewska i inni, Warszawa 2004, s. 155.
 6. A. Gwiżdż, Kilka uwag o tworzeniu prawa pod rządem nowej konstytucji, [w:] Gdańskie Studia Prawnicze, tom III, 1998, s. 103.
 7. J. Szreniawski, Wstęp do prawa administracyjnego, Lublin 1992, s. 10.
 8. D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2007, s. 44.
 9. W. Dawidowicz, Tworzenie prawa jako funkcja organów administracji państwowej, [w:] Państwo i Prawo 1970, nr 12, s. 863.
 10. J. Zimmerman, Prawo administracyjne, Warszawa 2007, s. 81.
 11. A. Bałaban, Źródła prawa w polskiej konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Przegląd Sejmowy 1997, nr 5, s. 34.
 12. D. Dąbek, Współczesne pojęcie źródeł prawa administracyjnego na tle konstytucyjnego pojęcia źródeł prawa, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007, s. 80.
 13. A. Bielska-Brodziak, Z. Tabor, Słowniki a interpretacja tekstów prawnych, Państwo i Prawo 2007, nr 5.
 14. T. Milewski, Założenia językoznawstwa, [w:] Językoznawstwo. Reprint, Warszawa 2009, s. 21.
 15. Janusz S. Bień, O "pierwszym rozbiorze polszczyzny". Radzie Języka Polskiego i normalizacji, Prace Filologiczne 2003, t. XLVIII.
 16. P. Mostowiak, Komentarz do Rozdziału 3 ustawy o języku polskim, [w:] W. Żukowski, P. Mostowiak, Ustawa o języku polskim. Komentarz, Warszawa 2001, Lex Polonica.
 17. B. Bogdanov, Społeczeństwo informacyjne jako determinanta zmian językowych, [w:] Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość, t. II, Kraków 2004, s. 333.
 18. T. Milewski, Założenia językoznawstwa, [w:] Językoznawstwo. Reprint, Warszawa 2009, s. 6.
 19. 31 S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005, s. 90.
 20. J. Wyrembak, Językowa metoda wykładni prawa, Jurysta 2008, nr 11/12, s. 17.
 21. Red. E. Sobol, Mały Słownik Języka Polskiego, Warszawa 1997, s. 990.
 22. Red. Z. Kurzowa, Słownik Synonimów Polskich, Warszawa 1998, s. 429.
 23. J. Wróblewski, Rozumienie prawa i jego wykładnia, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1990.
 24. W. Hrynicki, Swoboda rodziców do wyboru imienia dziecka, Gdańskie Studia Prawnicze - przegląd orzecznictwa 2007, nr 3, s. 19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu