BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogowska Ewa (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Effects of Changes in Foreign Exchange Rates in International Accounting Standards and in Polish Accounting Regulations
Różnice kursowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i w ustawodawstwie polskim
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2010, nr 5 (1), s. 135-144, tab., bibliogr. s. 143-144
Słowa kluczowe
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Kurs walutowy, Ustawa o rachunkowości
International Accounting Standards (IAS), Exchange rates, Accounting Act
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono problem różnic kursowych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i w polskiej ustawie o rachunkowości. zarysowuje historię standaryzacji w rachunkowości. Opisuje wymogi dotyczące stosowania międzynarodowych standardów. Główna część artykułu skupia się na opisaniu różnic w podejściu do tematu różnic kursowych ustawy o rachunkowości i MSR. Rozważano kwestie uznawania różnic kursowych i prezentuje stosowanie różnych kursów walutowych do przeliczeń. (abstrakt oryginalny)

This paper tackles the problem of exchange differences in International Accounting Standards and in the Polish Accounting Act. It presents a brief history of standardization in accounting and describes regulations that oblige economic entities to comply with the international standards. The main part of the article focuses on differences regarding the general approach of the Accounting Act compared to the IAS. It takes into scrutiny issues regarding the recognition of exchange differences and presents the use of specific exchange rates during the process of translation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cebrowska T. 2007. Rachunkowość finansowa i podatkowa. PWN, Warszawa.
 2. Forth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 based on article 54 (3) (g) of the Treaty on the annual accounts of certain types of companies.
 3. Gabrusewicz W., Samelak J. 2006. Rachunkowość finansowa, obszary problemowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu..
 4. Helin A. 2006. Sprawozdanie finansowe według MSSF, zasady sporządzania i prezentacji. C.H. Beck, Warszawa.
 5. Jaruga A. 2002. Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązana krajowe. C.H. Beck Warszawa.
 6. Jaruga A. 2004. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 7. Kowaliczyk-Pryczkowska A. 2005. MSR i MSSF, praktyczny przewodnik po Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej. Dr. Josef Rabbe Spółka Wydawnicza.
 8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2006 r. Price WaterhousCoopers, http://www.pwc.com/pl/mssf
 9. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). IASB.
 10. Olchowicz I., Tłaczała A. 2009. Różnice kursowe, rozliczenia międzyokresowe, rezerwy, zobowiązania warunkowe w rachunkowości i podatkach. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 11. Olchowicz I., Tłaczała A. 2004. Sprawozdawczość finansowa. Difin, Warszawa.
 12. Rudnicka B. 2005. Wycena transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów oraz importu i eksportu towarów. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1073.
 13. Sobańska I., Nowak W.A. 2006. Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja: wyzwania i bariery. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 14. Turyna J. 2003. Standardy rachunkowości, MSR - US GAAP - Polskie ustawodawstwo. Difin, Warszawa.
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U nr 21, poz. 591 z późn. zm.
 16. Walińska E. 2006. Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników. Wolters Kluwer Polska.
 17. Więcław W. 2006. Różnice kursowe w świetle ustawy o rachunkowości, wybranych rozwiązań międzynarodowych i przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: wybrane zagadnienia. MAC.
 18. Winiarska K. 2006. Podstawy rachunkowości. Podręcznik. Wolters Kluwer Polska.
 19. Wyrzykowski W. 2006. Wynik bilansowy a dochód podatkowy w okresie transformacji systemowej. Scientific Publishing Group.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu