BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Breński Wiesław (University of warmia and Mazury in Olsztyn)
Tytuł
Competition on the Postal Service Market in Poland
Konkurencja na rynku usług pocztowych w Polsce
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2010, nr 5 (1), s. 184-190, rys., tab., bibliogr. s. 190
Słowa kluczowe
Konkurencja, Usługi, Rynek usług
Competition, Services, Services market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W polskiej gospodarce, obok przemysłu, budownictwa, bankowości i rolnictwa, usługi odgrywają ważną rolę. Na rynkach państw Unii Europejskiej stanowią dominujący obszar działalności gospodarczej. Przykładem tej pozycji jest liczba zatrudnionych w tym sektorze gospodarki Unii Europejskiej - ok. 75% ogółu czynnych zawodowo mieszkańców UE. Wyniki przeprowadzonej analizy źródeł dotyczących poziomu konkurencji na rynku usług pocztowych wskazują na jego szybki rozwój, a tym samym na silną konkurencję w sektorze usług dozwolonych każdemu operatorowi po uzyskaniu koncesji oraz w usługach pocztowych całkowicie wolnych. Jedynie na rynku usług zastrzeżonych trwa monopol Poczty Polskiej na świadczenie usług o charakterze powszechnym. (abstrakt oryginalny)

Services play an important role in the Polish economy alongside industry, construction, banking or agriculture. On the European Union markets services represent the dominant area of economic activity. This position is exemplified by the number of employees in that sector of the European Union economy providing jobs to about 75% of the total EU professionally active population. Results of the analysis of source materials concerning the level of competition in the postal market indicate its rapid development, including fierce competition in the sector of services allowed for every operator after obtaining the concession as well as completely deregulated postal services. In the reserved services market only the monopoly of the Polish Post Office continues in providing services of general nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Breński W. 2008. Państwowe Przedsiębiorstwo Poczta Polska, Telegraf i Telefon w systemie społeczno-gospodarczym państwa polskiego 1918-1991. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn.
  2. Giera J. 1995. Poczynania Poczty Polskiej wobec operatorów prywatnych. Informacja Pocztowa, 4.
  3. Raport Prezesa Urzędu Кmunikacji Elektronicznej o stanie rynku usług pocztowych w Polsce za 2007 r. 2008. UKE, Warszawa.
  4. Raport Prezesa Urzędu Кmunikacji Elektronicznej o stanie rynku usług pocztowych w Polsce za 2008 r. 2009. UKE, Warszawa.
  5. Raport Prezesa Urzędu Кmunikacji Elektronicznej o stanie rynku usług pocztowych w Polsce za 2009 r. 2010. UKE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu