BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łakoma Sylwia (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rodziny zastępcze - problematyka administracyjnoprawna (cz. 1)
Foster Families - Administrative Law Problems
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2014, nr 4(37), s. 51-73, przypisy
Słowa kluczowe
Prawo administracyjne, Regulacje prawne, Rodzina, System pieczy zastępczej
Administrative law, Legal regulations, Family, Foster care system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i wychowania w jednej z form pieczy zastępczej. Potwierdzają to pośrednio bądź wprost przepisy: Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 1), Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 72 ust. 2)2, jak również ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 4 pkt 1)3 (dalej: ustawa). W ramach pieczy zastępczej można wyróżnić: rodzinne (a wśród nich: rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka) oraz instytucjonalne jej formy (są to: placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,interwencyjne ośrodki preadopcyjne). Prawo dziecka do opieki i wychowania we wskazanych wyżej formach pieczy zastępczej, ma jednak charakter wtórny w relacji do prawa dziecka do rodziny naturalnej. Dla rodzica i dziecka wspólne życie stanowi pod-stawowy element życia rodzinnego6, a rozdzielenie rodziny stanowi poważną ingerencję w prawo do poszanowania tego życia. Gdy rodzina nie wypełnia swoich funkcji lub wypełnia je niewłaściwe najpierw należy ją wesprzeć. Służy temu stosowanie adekwatnych do potrzeb instrumentów prawnych, które umożliwiają przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. (fragment tekstu)

The subject of hereby elaboration is an institution of foster families in administrative law formulation. Undeniable trumps of foster families caused that they occupy all-important place in a developed system of foster care institutions, ensuring care and education to children de-prived of parental care. A foster family is treated - as a principle - as a priority form of care over a child. However, it should be underlined that first of all a child has a right to care and education in a natural fam-ily, also natural parents have the right to care over their children. At the same time one should counteract and avoid separation of a child from his/her family through undertaking indispensable prophylactic activi-ties and giving the family rightful support in accordance with the sub-sidiarity principle. The variety which occurs in established types of foster families, is their great value. Thanks to their heterogeneity foster families are able to cope with various needs of children, determined among others by their state of health or inability to adopt to life in the society. Functioning foster families cannot be left just to themselves. They must be surrounded with necessary support, assistance and care. A role, which foster families should fulfil, causes that they must be covered by specialised supervision (among others of common courts) and control. Undoubtfully often monitoring of these families also deserves approval. It allows for current reaction to various situations endangering a child, among others his/her rights, and then to make adequate decisions, right from the point of view, in particular the child's interest. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Europejski Trybunał Praw Człowieka - orzecznictwo, t. 2, Prawo do życia i inne prawa, opracował M. A. Nowicki, Kraków 2002, s. 764 i n.
  2. S. Łakoma, Instytucja rodzin zastępczych w prawie administracyjnym, Łódź 2014, s. 151 i n.
  3. K. Tryniszewska, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 201.
  4. Słownik Języka Polskiego, t. III, red. M. Szymczak, Warszawa 1993, s. 61.
  5. M. Andrzejewski [w:] Rodziny zastępcze - problematyka prawna, red. M. Andrzejewski, Toruń 2006, s. 26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu