BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ginter Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Kałuża Halina (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Soczewka Iwona (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Dzierżawa jako główny kierunek nietrwałego rozdysponowania nieruchomości Zasobu WRSP
Lease as the Main Direction of the Unstable Distribution of the Property of the Agrictultural Property of the Treasury
Źródło
Europa Regionum, 2013, t. 16, s. 37-47, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Dzierżawa gruntów, Nieruchomości gruntowe
Land lease, Ground real estate
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest ukazanie zmian zachodzących w obszarze głównego kierunku nietrwałego rozdysponowania nieruchomości Zasobu WRSP, jakim jest dzierżawa w latach 1992-2011. Dane do analizy stanowią materiały wtórne, uzyskane z opracowań Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Go-spodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy oraz z raportów z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie WRSP. W pracy za-prezentowano powierzchnię gruntów wydzierżawionych z Zasobu WRSP wg grup obszarowych oraz liczbę umów zawartych na dzierżawę gruntów z Zasobu WRSP w latach 2010 i 2011. Wspomniano również o zasadach opisywanej formy rozdysponowania gruntów oraz o kształtowaniu się wysokości czynszów w poszczególnych województwach kraju. W analizie zagadnienia zastosowano metody tabelaryczno-opisowe. W pracy założono dwie powiązane ze sobą tezy. Pierwsza dotyczy zmniejszania się roli dzierżawy w zagospodarowaniu gruntów Zasobu WRSP, która była dominującą na początku funkcjonowania Agencji. Druga hipoteza odnosi się do przyjętej polityki prywatyzacji, w wyniku, której zmierza się do ograniczenia powierzchni i liczby umów dzierżaw na konto ich sprzedaży. Dane wtórne wykorzystane w niniejszym artykule poddano analizie opisowej i porównawczej.(fragment tekstu)

The analyzes show that in the first four years of operation Agricultural Property Agency (1993-1995) a dominant role in the management APAST Reserve was holding. The following years, from 1996 to 2011 showed that the priority for the Agency became the land use of the Resource in the form of sales. Agency policy focused on the sale of its APSST. Number of concluded lease contracts total in the country declined from year to year, and in the individual provinces the situation was not so clear-cut. In the case of agricultural land leased space APSST most significant changes were observed in the Zachodniopomorskie and Mazowieckie province, which was a change in the opposite direction. In 2010, most of the agricultural land was leased in the Zachodniopomorskie province, while in 2011 in Dolnośląskie province. The smallest area of land leased APSST both in 2010 and 2011 were recorded in the Łódzkie province.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Informator o formach rozdysponowania gruntów ZWRSP, ANR O.T. w Warszawie, Warszawa 2012.
  2. Kucharska T., Nieodpłatne przekazanie gruntów jako jedna z form trwałego rozdysponowania mienia skarbu państwa, w: Roczniki Naukowe SERiA, t. XII, z. 2, Warszawa-Poznań-Szczecin 2010.
  3. Mioduszewski J., Efektywność gospodarowania nieruchomościami rolnymi skarbu państwa na przykładzie OT w Olsztynie, w: Roczniki Naukowe SERiA, t. XI, z. 1, Warszawa-Poznań-Olsztyn 2009.
  4. Raport z działalności ANR na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2011 r., ANR, Warszawa 2012.
  5. Runowski H., Ziętara W., Stan dotychczasowy i rekomendacje na przyszłość w procesie przekształceń własnościowych, Wydawnictwo SGGW Warszawa 2002.
  6. Rynek ziemi rolniczej - stan i perspektywy nr 14. Analizy rynkowe, IERiGŻ - PIB, ANR. Grudzień 2011.
  7. Rynek ziemi rolniczej - stan i perspektywy nr 15. Analizy rynkowe, IERiGŻ - PIB, ANR. Grudzień 2012.
  8. Szopiński W., Kuźniar W., Wpływ działalności ANR na zmianę struktury obszarowej gospodarstw rolnych na Podkarpaciu, w: Roczniki Naukowe SERiA, t. XI, z. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu