BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tereszczuk Mirosława (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Rola promocji produktów rolno-spożywczych po akcesji Polski do Unii Europejskiej
The Role of Promotion of Agro-Food Products after Poland's Accession to the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, t. 8(23), s. 192-201, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł rolno-spożywczy, Promocja produktu, Produkcja żywności
Agri-food industry, Product promotion, Food production
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przedstawiono znaczenie promocji produktów rolno-spożywczych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (UE). Ten czynnik jako źródło konkurencyjności producentów żywności jest jeszcze w Polsce mało doceniany i słabo wykorzystywany. Rosnąca konkurencja między producentami żywności wymaga jednak prowadzenia intensywnych działań promocyjnych i informacyjnych. Działania te ułatwiają zawieranie kontaktów handlowych z odbiorcami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, dostarczają odbiorcom wiedzy o produktach oraz umożliwiają rozszerzenie rynków zbytu. Bez skutecznej promocji trudno jest producentom żywności w dobie postępującej globalizacji osiągać przewagi konkurencyjne na danym rynku. (abstrakt oryginalny)

The article shows the role of promotion of agro-food products after Poland's accession to the European Union. This factor as a source of competitiveness of food producers has not been enough appreciated in Poland yet and the advantages have been neglected. The on going increase of competition between food producers needs intensive promotion and information activities. These activities facilitate establishing of business contacts not only with the domestic clients, but also with foreign traders in food products. They supply to customers the knowledge about food producers and market's requirements. Without a forceful promotion it is difficult to achieve a superior competitive position in the market. First of all, an increase of competitiveness, and then an increase of sales of agro-food products is the purpose of promotion. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agencji Rynku Rolnego. [2009]. [Tryb dostępu:] www.arr.gov.pl. [Data odczytu: lipiec 2009].
 2. Czubak A. [2008]: Promocja żywności w Polsce. Biuletyn Informacyjny ARR 3(208).
 3. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. [2003-2008]. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
 4. Jeznach M. [2006]: Stan i perspektywy rozwoju rynku żywności funkcjonalnej. Wyd. SGGW, Warszawa.
 5. Michalski E. [2009]: Marketing, Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Promocja produktów rolnych. [2008]. Broszura informacyjna Agencji Rynku Rolnego, Warszawa.
 7. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich. [2007].
 8. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 501/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich. [2008].
 9. Ocena rozwoju konkurencyjności polskich producentów żywności po integracji z Unią Europejską. Raport Nr 99. [2008]. Szczepaniak I. (red.). IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 10. Twarowski B. [2008]: Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Biuletyn Informacyjny ARR 9(201).
 11. Wiktor W.J. [2006]: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu