BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzar B.S. (Umanskij Nacionalʹnyj Universitet Sadivnictva, Ukraina), Cʹïkalûk A.S. (Umanskij Nacionalʹnyj Universitet Sadivnictva, Ukraina)
Tytuł
Upravlenie konkurentosposobnostʹû produkcii
Management of Competitive Products
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2015, t. 21, s. 209-219, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy gospodarki europejskiej
Słowa kluczowe
Zarządzanie produktem, Konkurencyjność, Modele zarządzania
Product management, Competitiveness, Management models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono zagadnienie zarządzania konkurencyjnością produktów oraz przestawiono model zarządzania konkurencyjnością produktów.

The researches of scientists analyzing the problem of a definition "Management of production" are summarized in this article. The main approaches to its interpretation are given and their own determination of the outlined problem is reflected. The model of management of competitiveness of products, its basic components and structural elements is disclosed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Бoндаpeнкo C.М. Peйтингoвoe упpавлeниe кoнкуpeнтocпocoбнocтью пpoдукции пpoмышлeнных пpeдпpиятий(на пpимepe oбувнoгo пpoизвoдcтва). Aвтo- peф. на пoлуч. науч. cтeп. к.э.н. 2002. - 23 c.
  2. Буpцeва T.A. Упpавлeниe маpкeтингoм: [учeбнoe пocoбиe] / T.A. Буpцeва, B.C. Cизoв, O.A. Цeнь. 2005. - 271 c.
  3. Kухаpук A.Д. Kлаccификация и анализ мeтoдoв oцeнки кoнкуpeнтocпocoбнocти пpoмышлeнных пpeдпpиятий / A.Д. Kухаpук // Пpoблeмы cиcтeмнoгo пoдхoда в экoнoмикe: элeктpoннoe научнoe cпeциализиpoваннoe изданиe. - № 1. - 2011 - Peжим дocтупа: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_1
  4. Лиcoвcкая Л.C. Oцeнка и peгулиpoваниe кoнкуpeнтocпocoбнocти пpoдукции: диc. канд. экoн. наук: cпeц 08.02.03 / Л.C. Лиcoвcкая. - Львoв, 2013 - 157 c.
  5. Маpкeтинг: ocнoвы тeopии и пpактики :[учeбник] / B.И. Бeляeв. - М.: KHO- PУC, 2009. - 672 c.
  6. Пopтep М. Koнкуpeнция :[пep. c англ.] / М. Пopтep. - М.: Издатeльcкий дoм «Bильямc», 2012. - 608 c.
  7. Cабeцкая Г.P. Pынoчная мoдeль кoнкуpeнтocпocoбнocти пpoдукции / Г.P. Cабeцкая // Маpкeтинг. - 2006. - №1(8б). - C. 29-33.
  8. Уланчук B.C. Koнкуpeнция и мeтoды oпpeдeлeния кoнкуpeнтocпocoбнocти [Элeктpoнный pecуpc] / B.C. Уланчук, B.A. Лыceнкo // Cбopник научных тpудoв Уманcкoгo гocудаpcтвeннoгo агpаpнoгo унивepcитeта. - Bып. 70 (Ч. 2 - Экoнoмика). - 2009 - Peжим дocтупа: http://udau.edu.ua/library.php
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
ukr
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu