BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalewski Mirosław (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Soroko Jolanta (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
Tytuł
Ex Ante and Ex Post Economic Efficiency of Road Projects Based on the Example of Ostróda Bypass
Efektywność ekonomiczna ex ante i ex post inwestycji drogowych na przykładzie obwodnicy Ostródy
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2009, nr 4 (1), s. 83-94, rys., tab., bibliogr. s. 94
Słowa kluczowe
Analiza kosztów i korzyści (AKK), Budownictwo drogowo-mostowe, Efektywność ekonomiczna
Cost-benefit analysis (CBA), Road-bridge construction, Economic efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ostróda
Abstrakt
W artykule skoncentrowano się na zagadnieniach pomiaru kosztów i korzyści inwestycji drogowych, zarówno w fazie przedrealizacyjnej, jak i ex post, za pomocą analizy kosztów i korzyści. W badaniach wykorzystano analizy kosztów i korzyści modernizacji obwodnicy Ostródy w województwie warmińsko-mazurskim. W efekcie przeprowadzonych badań stwierdzono niedoszacowanie kosztów drogowo-mostowych ex ante w stosunku do kosztów ex post. Jednocześnie oszczędności kosztów użytkowników i środowiska oszacowane w analizie ex post są wyższe od oszacowanych w analizie ex ante o 54,89%. Mimo że wewnętrzna stopa zwrotu ex ante wynosiła 22,95%, a ex post 26,97%, nie dowodzi to wiarygodności analizy ex ante. W toku badań wykazano, że w analizie przedwykonawczej wystąpiły istotne niedokładności w szacowaniu zarówno kosztów, jak i korzyści związanych z inwestycją. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on the issues of measurement of cost-benefit of road investment projects both at pre-implementation stage and ex post, by applying cost-benefit analysis. The studies used cost-benefit analyses for modernization of Ostróda bypass in Warmia and Mazury voivodship. As a result of the conducted studies it was established that the ex ante road-bridge costs were underestimated in relation to ex post costs. At the same time the savings on user and environmental costs estimated in ex post analysis were higher than estimated in ex ante analysis by 54,89%. Although the internal rate of return in ex ante analysis was 22,95%, and in ex post analysis 26,97%, this does not prove credibility of ex ante analysis. The studies showed that in pre-implementation analysis there were significant inaccuracies in estimation of both the costs and the benefits related to the investment project. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzozowska K. 2005. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych. CsDeWn, Warszawa.
  2. Frenkiel W., Drobniak A. 2005. Zorientowane na cele planowanie projektów rozwoju lokalnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  3. Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych. 2003. IBDiM, Warszawa,
  4. Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Metodologiczne dokumenty robocze. 2006. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_pl.pdf
  5. Kamińska T. 1999. Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  6. Kowalewski M. 2005. Koszty i korzyści inwestycji drogowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, olsztyn.
  7. Kowalewski M., Lelusz H. 2004. Analiza efektywności ekonomicznej inwestycji drogowych. Biuletyn Naukowy UWM, 24: 19-28.
  8. Perkins F. 1994. Practical Cost Benefit Analysis. Macmillan Education Australia, Sydney.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu